Haags Juristen College T.a.v. de heer R.K.J.J. van Dijk. Laan van Meerdervoort 415. NL 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 22 november 2000. Betreft: PROCESSTUKKEN. Kenmerk: ICNBLEW/HJC20001122. Torremolinos, woensdag 22 november 2000. Geachte heer Van Dijk, Mede naar aanleiding van uw schrijven d.d. 23 augustus 2000 deel ik u mede dat ik Companies House in Cardiff het rapport Annual Accounts conform bijgaand afschrift d.d. 18-10-2000 heb doen toekomen. Ook heb ik mijn jaarlijkse bijdrage ad Hfl. 875,- op 27 oktober van dit jaar voldaan aan Seagull Legal Services vanaf mijn postbankrekening. De ontwikkeling van onze organisatie heeft inmiddels een vertraging opgelopen van meer dan drie jaar ten gevolge van het dodelijk ongeval van mijn partner Lady Diana Spencer op 31 augustus 1997 in Parijs. De primaire verantwoordelijkheid voor dit dodelijke ongeval berust bij de heer Mohamed Al Fayed, Chairman of Harrods Knightsbridge in Londen. In verband met de juridische afhandeling van de zaak ontvangt u hiermede afschrift van mijn schrijven terzake aan de heer H.D.J. de Koning te Nijmegen d.d. 18 oktober 2000. Ik verzoek u bijgevoegd stuk aan het dossier van Instituto Cervantes Limited toe te voegen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Torremolinos CC HdK (14.58).

19 APRIL 2001 ANNUAL RETURN (3) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN