De heer A. Veltman AMSTERDAM. Datum: 5 oktober 2000. Betreft: KAMER VAN KOOPHANDEL Kenmerk: JH/AV20001005. Beste André, Van de Kamer van Koophandel te Amsterdam ontving ik bijgaande papieren ten behoeve van het handelsregister.

Ik heb daartoe op 26 september jongstleden de Kamer in Amsterdam bezocht teneinde na te trekken wie de verantwoordelijkheid draagt voor de vermelding van het vestigingsadres Winthontlaan 200 B12 3500 AR Utrecht. Bij de aanmelding trof ik op het mutatieformulier d.d. 27 mei 1998 bij achternaam en voorletters: KVK O.G.V. ART 10 LID 2 met een voor mij vooralsnog onbekende handtekening. Het betreffende artikel luidt:

- 1. Een Kamer is ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van een wijziging van een gegeven betreffende een onderneming of rechtspersoon, indien die wijziging reeds elders in het door haarzelf of door een andere Kamer gehouden register is ingeschreven.
- 2. Voor zover het een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gegeven betreft is een Kamer tevens ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van een wijziging waarvan de Kamer kennis heeft gekregen op andere wijze dan in het eerste lid bedoeld.
- 3. Bij een inschrijving als bedoeld in het eerste of tweede lid vermeldt de Kamer zo mogelijk de dag waarop de wijziging is ingegaan.
- 4. De Kamer doet van een inschrijving als in dit artikel bedoeld onverwijld schriftelijk mededeling aan een tot opgave verplichte persoon.

Aangezien men mij op 27 mei 1998 niet onverwijld schriftelijk heeft medegedeeld dat de stichting vanaf die datum op de Winthontlaan in Utrecht is gevestigd, ga ik ervan uit dat de Amsterdamse Kamer deze wijziging aan jou heeft medegedeeld. Het uittreksel van 22 mei 1998 vermeldt als jouw woonadres tevens Duinkerker 14, 1121 JJ Landsmeer. Ik neem aan dat je tussentijds naar het Amerbos 24 in Amsterdam bent verhuisd. Ik verzoek je daarom hiermede bijgaand blad 3 van de opgaaf van wijzigingen ingevuld en getekend, tezamen met het reeds door mij getekende formulier, aan de Kamer te Amsterdam te retourneren (antwoordenveloppe bijgevoegd). Ik hecht nog steeds grote waarde aan jouw bestuurslidmaatschap, aangezien jij in formele zin de Raad van Bestuur van de ABN-AMRO in het stichtingsbestuur vertegenwoordigt. Het motief dat de stichting een commerciële doelstelling zou hebben heb ik immers op grond van de statuten van de hand gewezen. Nochtans is de tijd aangebroken dat het bestuur wordt aangevuld, teneinde de stichting - conform de toezeggingen die ik aan 'the late Princess of Wales' heb gedaan - te operationaliseren. Mijn collega's Peter Ottenhoff en Liesbeth Halbertsma hebben van mij - bij deze - een volmacht om tot de installatie van een voltallig bestuur over te gaan. De heer OTTENHOFF is bereikbaar onder telefoonnummer *******. Van 16 oktober t/m 12 december vertoef ik weer in Spanje. Mijn e-mailadres is daar *****. Hartelijke groet, J.L. Van der Heyden, Nijmegen. Tijdstip: 16.34 CC HdK.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN