Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Kosterijland 9 3981 AJ Bunnik Datum: 1 maart 2000 Betreft: SLUITSTUK Kenmerk: JH/GvA20000301 Geachte heer Van Amstel, Ik kom zojuist terug uit mijn woonplaats Torremolinos en ben weer voor enige tijd te gast in Nijmegen. Kort voor mijn vertrek gisteravond trof ik nog nét uw brief in mijn brievenbus met de volgende tekst:

"Mr G. van Amstel Advocaat & procureur. Kosterijland 9, 3981 AJ Bunnik. tel: +31 30 6565199. fax: +31 30 6565181. email: adv.amstel@balienet.nl. Mr J.L. van der Heyden Cervantes Management Centre, Cervantes Air Holland, Gestion Empresarial Calle Roquedal 17, C704 E 29620 TORREMOLINOS, MALAGA Spain España. Bunnik, 24 februari 2000. Inzake: Halbertsma/stalking. Geachte heer Van der Heyden, Namens mevrouw E.H. Halbertsma heb ik getracht u een brief te zenden aan het adres Windhontlaan 200 B12, welk adres vermeld staat in het Handelsregister als een adres van de Stichting Cervantes Benelux. Het daar gevestigde bedrijf heeft mij echter bericht geen J.L. van der Heyden te kennen, op grond waarvan ik bedoelde brief thans aan het in het uittreksel vermelde postbusadres en uw Spaanse adres zend. Hoogachtend, G. van Amstel." De bijgevoegde brief luidt:

"AANTEKENEN De heer J.L. van der Heyden Windhontlaan 200 B12 3526 KV UTRECHT Bunnik, 16 februari 2000. Inzake: Halbertsma/stalking. Geachte heer Van der Heyden, Tot mij wendde zich Mevrouw E.H. Halbertsma, u welbekend. Vanaf 1991 benadert u cliënte met correspondentie en diverse vormen van aandacht waar zij geen prijs op stelt. Geruime tijd heeft cliënte aangenomen dat het u op enig moment toch wel duidelijk zou moeten worden dat zij hier niet van gecharmeerd is, ten gevolge waarvan één en ander vanzelf zou moeten ophouden. Helaas blijkt die veronderstelling onjuist. Recent heeft één en ander een nog onaangenamer karakter gekregen doordat u meent familie van mijn cliënte, te weten Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma te Velp, eveneens te moeten voorzien van ongevraagde correspondentie. Om alle misverstanden weg te nemen: mijn cliënte stelt het niet op prijs op enige wijze door u benaderd te worden, zoals zij het evenmin waardeert wanneer u haar familie of vriendenkring ongevraagd correspondentie toestuurt. Kort en goed verzoek ik u dan ook daar vanaf heden mee te stoppen. Hoogachtend, G. van Amstel."

Vanmorgen heb ik in Utrecht mijn postbus 689 geledigd alwaar ik dezelfde brieven heb aangetroffen. Vanmiddag vond ik in Nijmegen uw brief van 16 februari met de hierboven vermelde tekst. Als reactie verwijs ik naar mijn brief: VORDERING van 6 juli1998 met als aanhef:

"Vandaag wend ik mij tot u, gezien onze uitstekende samenwerking ten tijde van mijn dienstverband bij de Baak te Noordwijk in de periode 1989-1991, toen u nog werkzaam was te Wijk bij Duurstede. Na mijn ontslag in juli 1991 - waarbij mijn toenmalige werkgeefster had bedongen bij mijn keuzeproces betrokken te willen blijven - hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan voortkomend uit uw advies in december 1991 om een handelsmerk te deponeren."

Ik breng u deze mondeling gemaakte afspraak - in aanwezigheid van mijn toenmalige raadsman van de UNIE BLHP - op uw kantoor te Wijk bij Duurstede alsnog in herinnering.

Deze toezegging ben ik gedurende negen jaar gestand gebleven. Mijn aanwezigheid tijdens de rechtszitting van de heer Drs. T. Breuker op 8 december 1999 in Leeuwarden moge daarvan het levend voorbeeld zijn. Op grond van de afspraken die wij in het voorjaar van 1991 hebben gemaakt heb ik mijn collega Halbertsma tot op heden tot in de kleinste details geïnformeerd inzake al hetgeen uit het toendertijd afgegeven loopbaanadvies is voortgekomen.

In dit verband bevreemdt mij uw aanhef. Binnen ditzelfde kader heb ik uw cliënte volledig in kennis gesteld van het soort 'stalking' dat mij met name in het voorjaar van 1993 ten deel is gevallen. Eerst nadat ik heb vernomen wat in onze landstaal onder deze term wordt verstaan. Nochtans ben ik mijn beleidsuitgangspunten zoals vermeld in mijn beleidsplan Instituto Cervantes trouw gebleven. Het zal u duidelijk zijn dat ik van uw cliënt wél gecharmeerd ben, met name ten aanzien van haar deskundigheid op het gebied van organisatie-ontwikkeling. Dat is ook de reden dat ik haar graag bij mijn organisatie-in-wording betrek. Het bevreemdt mij dat het adres Winthontlaan 200 B12 te Utrecht in het Handelsregister vermeld staat als een adres van de Stichting Cervantes Benelux. Ik verzoek u derhalve mij de onderliggende rechtsgeldige bescheiden te doen toekomen teneinde te verifiëren wie voor deze vermelding verantwoordelijk is. U kunt dat naar mijn logeeradres in Nijmegen zenden. Ten aanzien van de term 'stalking' verzoek ik u hiermede dit in uw correspondentie te wijzigen in rapportage en mij uw rectificatie terstond te doen toekomen. Ik betreur dat ik Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma te Velp klaarblijkelijk heb geïnconveniëerd. Ik verzoek u hem mijn welgemeende verontschuldigingen daarvoor over te brengen. Mijn stap terzake komt voort uit de afspraak die ik met de directie van de Baak heb gemaakt om tot 1 juni van dit jaar de relatie met hen te verbreken. Aangezien mijn collega aldaar niet meer werkzaam is heb ik gekozen voor een voortzetting van deze rapportage via haar vader. Het doet mij derhalve deugd dat zij zich tot u heeft gewend. Wij hebben immers beide dezelfde positieve ervaringen met u als jurist. Het is mij niet duidelijk wie u in uw brief heeft aangeduid met de 'vriendenkring' van uw cliënte. Wie haar persoonlijke vrienden zijn is mij niet bekend. Evenmin wat ik daaronder kan verstaan. Ingeval uw cliënte en ondergetekende over dezelfde vrienden beschikken acht ik mij vrij mijn eigen vrienden terzake te informeren. Ten aanzien van de ontwikkeling van mijn beleidsplan heb ik gekozen voor het marktsegment waarvan ook mevrouw Halbertsma deel uitmaakt. Het is aan haar om daarbij haar eigen begrenzingen aan te geven. Die van mij zijn haar bekend alsmede mijn bevoegdheden. Tot slot laat ik u weten dat ik in mijn berichtgeving inzake de ontwikkeling van mijn beleidskader een standaardprocedure hanteer waarin ik persoonlijke feedback geef op ontwikkelingen binnen het beoogde marktsegment en rapporteer omtrent de juridische - alsmede persoonlijke - stappen die ik heb genomen teneinde de beoogde bedrijven en organisaties van de grond te krijgen. Voor de volledigheid meld ik daarbij dat hetgeen ik als briefhoofd hanteer een projectie is naar de toekomst onder het motto Regeren is Vooruitzien. Bijgevoegde brief Día de Andalucía moge daarbij tot voorbeeld strekken. Ik verzoek u dit stuk als sluitstuk van mijn berichtgeving terzake aan uw cliënte te overhandigen. Uiteraard zal ik haar wensen - als collega - respecteren. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet en hoogachting, JOHN L. VAN DER HEYDEN Bijlage: Brief Día de Andalucía d.d. 28 februari 2000 P.S. De door mij gehanteerde kleuren vertegenwoordigen een symbolische waarde. Dat is uw cliënte bekend.

11 MAART 2003 THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL