De President van de Rechtbank te Amsterdam Prinsengracht 436 1017 KE AMSTERDAM. Datum: 15 december 1998. Betreft: GEROOKTE ZALM Kenmerk: ICNBLEW/Justitie981215. Edelachtbare, Conform de Selffulfilling Prophecy, zoals deze is uitgesproken door de Minister-President daags na Prinsjesdag tijdens de begrotingsdebatten van 1996 doe ik u hiermede mijn reactie toekomen op het laatste schrijven van de belastingdienst particulieren te Utrecht d.d. 18 december 1998 (ik schrijf tháns 15 december van hetzelfde jaar) onder het motto GEROOKTE ZALM. Dit naar aanleiding van de volgende mededeling: "Uitspraak op bezwaarschrift. U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 1996, nummer 0681.87.038.H.66. De inspecteur heeft het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn ontvangen. Hij verklaart het bezwaarschrift daarom niet ontvankelijk. Dit betekent dat u niet in beroep kunt gaan tegen de beslissing die hierna volgt. U kunt wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift. De inspecteur heeft besloten aan uw bezwaar tegemoet te komen. Als gevolg hiervan is de aanslag verminderd met F 790,-. U kunt in beroep gaan tegen deze uitspraak bij: Gerechtshof, Prinsengracht 436, 1017 KE Amsterdam. Toelichting op het bedrag heffingsrente. Bij de berekening wordt op grond van artikel 30g van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heffingsrente vergoed. Als u van mening bent dat de heffingsrente tot een onjuist bedrag is berekend, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Aanleiding hiertoe vormt mijn laatste brief aan deze dienst die alsvolgt luidt: Uw kenmerk 68187038. Ik zal u derhalve een review geven van de hieromtrent gevoerde correspondentie. Te beginnen bij mijn laatste brief aan de heer Florisson, welke alsvolgt luidt: Uw brief V97/129. De brief verwijst naar de volgende brieven aan de Minister van Financiën: Specificatie en: Uitstaande vordering. De brief aan de CRI luidt alsvolgt: Vordering.

Ik adviseer u met klem geen autonome stappen meer te nemen zonder hieromtrent vooraf met mij overleg te plegen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Evaluatierapport Operatie Heidebezem d.d. 5 mei 1995; Fax aan politie Nijmegen d.d. 25 augustus 1995; Brief ICB/Justitie960229 d.d. 29 februari 1996. CC De Minister van Financiën. Totaal aantal pagina's: 11."

Daar gaat hij dan: "TELEFAX. Destination: Politie Nijmegen. Attention: De heer W.J.M. Velings, Commissaris van politie, Districtschef. Telefaxnumber: 080-272700. Sender: J.L. van der Heijden. Telefaxnumber: 080-447203. Phone: 080-447203. Number of pages: 3. EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM. Geachte heer Velings, Mede als reactie op uw brief d.d. 6 december 1994, behandeld door G. Lucas, doe ik u hierbij mijn evaluatierapport toekomen. 11 oktober 1991. Advies Directie De Baak: Begin bij jezelf. Bouw op niemand anders. 22 april 1992. Bedrijfsplan Cervantes besproken met huidig directielid De Baak. Rapportage van bezoeken: Oud-directeur NCH, RCO, Spaanse Ambassade, Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel, EVD. Bespreking reisschema naar Spanje. Adviezen: Eerst produkt helder hebben, dan pas bestuurders kiezen. Doelstellingen per bezoek helder hebben. Verschillende scenario's in kaart brengen, dan kiezen. Keuze voor ontwikkelen, zoek dan een financier. Nederlands Spaanse Kamer van Koophandel is neutraal. Begin met een joint venture. 26 oktober 1992. Gesprek met huidig directielid: "Volgend jaar hebben we allebei een succesvol bedrijf!!!" 31 januari 1993 tot 28 december 1994. Correspondentie met T. Breuker, Groningen, 413 blz. 18 maart 1993. Bezoek aan T. Breuker, Groningen. 7 april 1993. Brieven aan P. Karis en DRS. P. OTTENHOFF, oud-collega's. 30 april 1993. Einde van "Operatie Spider". Fax naar politie Nijmegen. Nadien dreiging door klaarblijkelijk criminele bende. 5 mei 1993. Melding achtervolging door enkele verdachte personen aan de Nijmeegse politie. 6 mei 1993 . Telefoongesprek met Groningse ombudsvrouw Meulenbroek. Nadien interventie door het RIAGG, die contact had met huisarts. Gedwongen inname van medicijnen door overspannen RIAGG-medewerker. Huisarts was van mening dat ik achtervolgingswaan had en heeft Radboudziekenhuis om opname verzocht. 13 mei. Accoord gegaan met doktersadvies tot opname in het Sint Radboudziekenhuis, ter observatie. 19 juni 1993. Op last van de politie onder de medicijnen gestopt teneinde mijn denkproces stop te leggen. 7 juli 1994. De koers vastgesteld: Instituto Cervantes Benelux. 27 juli 1994. Op uitnodiging van directeur De Baak/VNO, Drs H.W. Lulofs criterium van Noordwijk bijgewoond. 5 augustus 1994. Na contact met RTL4 bommelding bij Flash (onder mijn appartement). Op mijn antwoordapparaat mededeling van een Engelstalige man met een Iers accent. Politie ingeschakeld en tape laten horen. Bevestiging bommelding door politiefunctionarissen. 7 augustus 1994. (Uit: De Gelderlander 9-8-94). Politie trekt wapen bij aanhouding. NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond rond 19.00 uur in Zwanenveld met getrokken wapen een man aangehouden. De man liep daar rond met een pistool - later bleek dat het een luchtdrukpistool was - en een vlindermes. De politie sommeerde de man de wapens te laten vallen. Dat deed hij prompt. De man bleek danig in de war te zijn. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij wat kalmeerde. Later op de avond kon hij weer naar huis. 8 augustus 1994. Intimidaties nemen toe. Rond 21.00 veld vóór de parkeergarage in brand gestoken. Brandweer ter plekke. 22.00 uur wederom brand aan de zijde van het station Dukenburg. 9 augustus 1994. Rond 21.00 uur wordt er door een stem met Surinaams accent geroepen vanaf parkeerplaats bij postkantoor: "Je zult hangen, man". Rond 22.00 u. breken opnieuw branden uit. 10 augustus 1994. 8.00 uur. Twee mannen, een blank en een donker, staan demonstratief geposteerd, bij het postkantoor. Ze observeren zeer nadrukkelijk mijn appartement. Als ik bij het raam verschijn maakt de zwarte man de beweging "you're finished". Beschreven gebeurtenissen gemeld bij Bureau Interpol en tape aan gerechtelijk laboratorium CRI aangeboden. Verzocht actie te nemen. 15 augustus 1994. Brief aan Bestuur VBMO m.b.t. artikel Kraij. Ik heb hierop geen reactie ontvangen. 21 september 1994. Besluit "de koffer in de kluis te zetten". 19 oktober 1994 . VERONICA-programma "Eerst zien" van Feike Salverda bekeken. Salverda had omtrent deze zaak vanaf half september anonieme post ontvangen. Zo ontving "Cervantes" de dinsdag ervoor een boekje m.b.t. de softwarebeurs van Exact. Het boekje was achter mijn deurklink bevestigd en niet in mijn brievenbus gedeponeerd. 21 oktober 1994. Tweede Kamer besluit tot parlementaire IRT-enquête. 24 oktober 1994. Aangetekende brief aan oud-collega (directie De Baak). 9 november 1994. Persoonlijke brief van de Minister van Justitie. 4 januari 1995. Het boek "De danser" van Marcel Haenen & Hans Budding gelezen. Hierbij 87 vragen geformuleerd. 11 januari 1995. Rijksarchief te Arnhem. Tussen de middag even een wandeling gemaakt over het plein voor de Eusebiuskerk. 'Toevallig' werd ik bijna aangereden door een witte auto met 'aan board' de 'grote zwarte man die ik in mijn CRI-periode in Zoetermeer had waargenomen en nadien bij 'Flash'. 14 januari 1995. Brief aan oud-collega Drs P. Ottenhoff over "Mijn laatste hakdag", 'Operatie Delta' en 'De danser'. 17 januari 1995. Journaal meldt dat de douane in 1994 54% meer drugs heeft onderschept dan in 1993. In totaal werd voor een straatwaarde van twee miljard onderschept. 18 januari 1995. De Telegraaf merkt een toename van 58% onderschepte drugs in 1994 op. Terugrekenend betekent dit dat in 1993 voor fl. 1.265.822.784,81 werd onderschept en in 1994 1,58 * fl . 1.265.822.784,81 = fl. 2.000.000.000,-. Het rendement komt daarmee op fl. 2.000.000.000,- - fl . 1.265.822.784,81 = fl. 733.177.215,20, afgerond 733 miljoen. Een commissie van 10% voor de Stichting Cervantes Benelux - wat mij niet onredelijk lijkt - is dan 73,3 mio. Het enige wat daarvoor nodig is is een bewijs dat Operatie Spider aan de basis staat van Operatie Golfslag etc., maar daar zal Justitie ongetwijfeld voor kunnen Sorgdragen. 6 februari 1995. 11.45 uur Drs. T. Breuker belt. Hij laat weten dat hij groot respect voor mij heeft. Enkele resultaten van 'Operatie Heidebezem': Volgorde Datum Artikel Medium Opbrengst: 18 januari 1995: Douane onderschept 58% meer drugs De Telegraaf Fl.2.000.000.000,00. Daarnaast enkele losse mededelingen: 30 december 1994: Fiscus jaagt op drugmiljoenen V. De Telegraaf Fl.540.000.000,00. 5 december 1994 Gelderse politie onderschept 18 ton marihuana De Gelderlander Fl.100.000.000,00. 4 maart 1995: Recordvangst aan drugs door Twentse politie De Telegraaf Fl.70.000.000,00. 23 maart 1995 Drugvangst van politie Arnhem blijkt record De Telegraaf Fl.70.000.000,00. 20 oktober 1994: Vrachtauto vol drugs onderschept Naarden AD Fl.45.000.000,00. 29 oktober 1994: Nieuw IRT rolt drugsbende op AD Fl.40.000.000,00. 11 januari 1995: Douane vindt 5.000 kilo marihuana De Gelderlander Fl.35.000.000,00; 11 februari 1995: Marihuana-vangst van 10.000 kilo De Telegraaf Fl.30.000.000,00; 8 maart 1995: Fiscus opent jacht op mafia-baas; Vordering van 20 mln tegen Etienne U. De Telegraaf Fl.20.000.000,00. 6 december 1994: Politie vindt 6500 kilo marihuana De Gelderlander Fl.12.000.000,00. 22 oktober 1994: Politie Thailand rolt druglijn op naar Nederland De Telegraaf Fl.7.000.000,00. 26 oktober 1994: Politie wint slag tegen drugbendes (De politie spreekt van een van de grootste successen die ooit behaald zijn in de drugsbestrijding in Zuid-Nederland), De Gelderlander Fl.7.000.000,00. 5 oktober 1994: Miljoenen gevonden bij huiszoekingen De Gelderlander Fl.3.000.000,00. Totaal Fl.979.000.000,00. Ik dank u ten zeerste voor het baanbrekende werk dat de Nijmeegse politie in de afgelopen jaren heeft verricht. Gaarne verwacht ik op korte termijn uw rapportage teneinde dit te kunnen accorderen met de in de pers verschenen berichten m.b.t. deze aangelegenheid. Hoogachtend."

Die rapportage heb ik nog niet ontvangen, maar ik heb er geen bezwaar tegen als de heer Velings de rechtbank de juistheid van mijn bevindingen meldt, zodat ik de declaratie kan innen ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux, teneinde van hieruit nieuw ontwikkelingswerk te verrichten, zoals het opzetten van kindertehuizen in Latijns-Amerika en de bekostiging van docenten Spaans in het reguliere Nederlandse onderwijs. Daartoe heb ik de wettelijke grondslag reeds gecreëerd. De vermelde brief aan de Minister van Justitie luidt: Declaratie. De vermelde brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken luidt: Uw kenmerk SG96/U1. Ik vervolg mijn berichtgeving aan de Minister van Financiën die aan voorgaande brief vooraf ging: 28november 1996 Uitstaande vordering. Ik had die dag de Prinses van Wales uitgenodigd op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden teneinde de start van het geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer mogelijk te maken. Daarom heeft de heer Zalm nog meer brieven van mij ontvangen. Ik zal ze hier succesievelijk voor U opnemen: Aandelentransactie. Voorts: Nog een nieuw bedrijf En: Nieuw bedrijf. En om te beginnen: 19 november 1996 Vordering. Brief aan de CRI: 15 november 1996 Vordering. Het faxbericht aan de Minister-President luidde: 13 september 1996. Betreft: Agendamutatie kabinetsberaad. Subject: Claim on the State of the Netherlands. De betreffende brief aan de Minister-President mag u beschouwen als van de allerhoogste importantie: Overzicht gevoerde correspondentie met regeringsfunctionarissen vanaf 1 januari 1996/Declaratie. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden CC EH

31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN