Belastingdienst Particulieren. De heer S. Roekalea. Postbus 18400. 3501 CK UTRECHT. Datum: 6 oktober 1998. Betreft: Rekeningnr. 2445588. Kenmerk: JH/LH981006 (moet zijn: JH/SR981006). Geachte heer Roekalea, Gaarne wil ik u hartelijk danken voor uw vriendelijke brief d.d. 5 oktober 1998 welke ik heden in dank heb mogen ontvangen. Hiermede heeft u mij immers geattendeerd op het nog openstaande bedrag dat ik van het Ministerie van Financiën nog tegoed heb. Daarom breng ik u hiermede in kennis van de tekst van de brief die uw Minister vorig jaar van mij heeft ontvangen: BETALING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik uw collega in Nijmegen in een eerdere fase al toestemming verleend het door u gevorderde bedrag ad Hfl. 285,- in mindering te brengen van bovenvermelde vordering. Uw deurwaarder is derhalve niet welkom op woensdag 14 oktober aanstaande. Ik vertoef op die dag namelijk in Noordwijk teneinde een aanvang te kunnen nemen met het voorheen geplande Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. In 1988 heb ik een zeer onaangename ervaring gehad met een uwer beroepsgenoten. Ik ben toen - volledig ten onrechte - lastig gevallen door een beroepsgenoot van u in opdracht van een door haar aandeelhouders leeggehaalde BV. Vanaf heden zijn dat soort inbreuken op mijn privacy dus volledig uit den boze en neem ik mij voor dit soort ontwikkelingen - zoals mij inmiddels gebruikelijk - rechtstreeks te melden aan de Minister van Justitie, welke van mij toestemming heeft deze informatie via de Hoge Raad beschikbaar te stellen aan het Europees Hooggerechtshof in Parijs. De heer Hervé Stéphan. Ik bevestig mijn telefoongesprek van hedenmiddag met een uwer collega's dat ik nimmer een herinnering heb ontvangen voor het door u opgevoerde openstaande bedrag. Hij heeft mij laten weten dat uw brief betrekking heeft op een situatie in januari van dit jaar te Nijmegen. Ik woon echter reeds sinds 1 juli 1997 in Utrecht na in het Verenigd Koninkrijk het advies te hebben ontvangen nog enige tijd in de Benelux te gaan wonen "for the time being". Voor nadere informatie daaromtrent kunt u zich wenden tot Mr G.P Mitchell, Her Majesty's Inspector of Taxes, Bench Street Dover - Kent CT16 1RG. UNITED KINGDOM en uiteraard kan uw burgemeester u terzake volledige openheid van zaken geven. Hij beschikt over mijn beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

Voor de goede orde meld ik u dat ik het openstaande bedrag thans heb overgemaakt om het goede voorbeeld te geven. Nu bent ú aan de beurt. Met hartelijke groet, Johannes L. Van der Heyden Esq. Permanent eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, oprichter/bestuurslid Stichting Cervantes Benelux, initiatiefnemer European Cervantes Foundation, voormalig adviseur van de Prinses van Wales. P.S. Wellicht kunt u mij in de toekomst van dienst zijn bij het verstrekken van fiscale adviezen. Voor zover daartoe bevoegd, uiteraard.

27 JANUARI 1999 SOFINUMMER 0681 87 038 TER ATTENTIE VAN DE HEER S. ROEKALEA VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN