Instituto Cervantes Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Telefoon 030 - 233 1574. Europ 'Art. De heer K. Eric Kroes TERNAARD. Datum: 5 juni 1998. Betreft: FUNDRAISING Kenmerk:. JH/KEK980605 Geachte heer Kroes, Met zeer veel genoegen kijk ik terug op het gesprek dat wij vanavond met elkaar hebben gevoerd in het walhalla van mijn concollega op het Domplein. Zoals gezegd heb ik in 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht en het handelsmerk Instituto Cervantes gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau en dit merk in het voorjaar van 1996 definitief in gebruik genomen. In januari heb ik eveneens de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht en mijn benoeming als company director van dit bedrijf ontvangen vanuit Companies House in Cardiff (Wales). Vervolgens heb ik mijn directiebevoegdheden aldaar in april daaropvolgend aan Prinses Diana overgedragen. Zij was daar immers de meest geschikte partner als Princess of Wales. Ik heb Haar daarbij ook toegezegd er een familiebedrijf Van der Heyden-Spencer van te maken, gezien onze goede oude familiebetrekkingen, die teruggaan tot in de middeleeuwen en onze gemeenschappelijke belangstelling voor de de don Quijote van Cervantes. De prinses leek daar zeer voor geporteerd. Ik heb Haar derhalve in die tijd geadviseerd Venture Capitalists aan te trekken voor de op te zetten holding en werkmaatschappijen op het gebied van opleiding en training, werving en selectie, reizen, etc. etc. Op dit gebied deed zij uitstekend werk. Alleen onze beoogde hoofdsponsor, de heer Dodi Al-Fayed, bleek niet zo'n goede samenwerkingspartner als beoogd. Reden waarom ik uw aanwezigheid op het Domplein zeer op prijs heb gesteld. Wij zijn nu immers genoodzaakt andere sponsors aan te trekken teneinde de Stichting Cervantes Benelux om te kunnen zetten in European Cervantes Foundation. Ik heb de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid en het Princess of Wales Memorial Fund al uitgenodigd om in die stichting zitting te nemen. Uiteraard dienen wij een tegenprestatie te leveren ten opzichte van hetgeen mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk reeds aan fundraising heeft verricht. Nu zijn Wíj aan de beurt. Op grond van uw verhaal heb ik er het volste vertrouwen in dat u dat lukt in goed overleg. Gaarne verneem ik van u derhalve op welke wijze u Ons behulpzaam kunt zijn. Met vriendelijke groet en graag tot ziens, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Kerstkaart 1997.

10 JUNI 1998 SPONSORING TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD (FRIESLAND)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN