Mevrouw mr. R.M. Haas-Berger. Voorzitter Nationale Commissie Chronisch Zieken. Postbus 254. 3940 AG DOORN. Datum: 17 april 1998. Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING Kenmerk: JH/NCCZ980417. Geachte mevrouw Haas-Berger, Ik bevestig de goede ontvangst van uw schrijven van 15 april jongstleden. Hartelijk dank hiervoor. Ik heb vastgesteld dat u uw brief vanuit Doorn hebt verzonden. Dit brengt mij in gedachten terug naar het reclamebureau HINT in ZEIST. De directeur van dit bedrijf, de heer Piet Kort, was toen woonachtig in Doorn. Het is al weer tien jaar geleden dat ik met hem voor het laatst contact heb gehad. Mijn instituut verkeerde in die tijd in financiële nood. Hierdoor ben ik ook chronisch ziek geworden en heb in die tijd in overleg met de heer Kort gewerkt aan een reddingsplan van dat bedrijf. Er ontstond in die periode echter een stevig conflict of interests waarop ik helaas geen invloed meer kon uitoefenen en mij de beelden van een zinkend schip voor ogen zijn gekomen. Ik heb uit die periode echter veel geleerd en heb getracht wederom een nieuw bedrijf van de grond te trekken met als voornaamste doelstelling Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. Daartoe heb ik in 1992 het handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd en in het voorjaar van 1996 in gebruik genomen. Ook heb ik een Limited Company Instituto Cervantes England and Wales op mijn naam staan. In april vorig jaar heb ik mijn directieverantwoordelijkheden voor dat bedrijf gedelegeerd in Groot-Brittannië aan een nieuw beoogde partner. Ik had gehoopt op 28 september vorig jaar met haar in het huwelijk te kunnen treden. Zij is echter op 31 augustus daaraan voorafgaand verongelukt in een tunnel in Parijs, waardoor ik nog steeds in de WAO verkeer, hoewel ik graag zelf mijn boterham verdien en niet ten koste van de gemeenschap. Ik ben blij dat u een grote response heeft ontvangen op uw initiatief. Ik hoop ook dat vele respondenten kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van mijn organisatie. Ik kan als uitkeringsgerechtigde immers niet alles alleen in de Benelux, Engeland en Wales. Daar is steun voor nodig. Ik heb dus behoefte aan goede, integere mensen, die hun schouders onder mijn plan willen zetten. Er is ook geld nodig voor het bedrijf. Ik heb inmiddels al meer dan honderdduizend gulden in de ontwikkeling geïnvesteerd uit eigen middelen. Wellicht kan uw organisatie mij vanaf heden ter wille zijn. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN