Mevrouw G. van den Broek HILVERSUM. Datum: 2 april 1998. Betreft: UW BRIEF VAN 13 MAART Kenmerk: JH/GCdB980402

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Van den Broek, Teruggekeerd van een verblijf in SPANJE ontving ik uw brief van 13 maart jongstleden in mijn postbus. Hartelijk dank hiervoor. Vandaag heb ik even contact gehad met uw tante uit Baarn. Zij liet mij weten dat zij uit de protestantse tak van de familie stamt. Dat is op dit moment een actueel gegeven binnen de familie, gezien de toestemming van de Staten-Generaal voor het huwelijk tussen PRINS MAURITS en MARILÈNE VAN DEN BROEK. MARILÈNE is van de Rooms Katholieke tak. Ook de familietak van mijn moeder is van Rooms Katholieke signatuur. De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft geen goedkeuring aan het voorgenomen huwelijk gegeven. Er doet zich hierbij een merkwaardige situatie voor. Mijn vader is van huis uit Nederlands Hervormd en mijn moeder Rooms Katholiek. DE ENIGE FAMILIETAK VAN DE VAN DER HEYDENS DIE IN DE ADELSBOEKEN STAAT BESCHREVEN is Rooms Katholiek, terwijl de oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk, GASPAR VAN DER HEYDEN (1530-1584) en diens nazaten niet in de adelsboeken zijn beschreven, hoewel deze tak aan de basis staat van ons huidige Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben nochtans gelukkig met het voorgenomen huwelijk van ons - wellicht - verre familielid met een der Prinsen van Oranje en ik mag aannemen dat Marilène het geen bezwaar zal vinden om tot de Nederlands Hervormde Kerk toe te treden wanneer zij koningin zou moeten worden. Zo ben ik in april vorig jaar toegetreden tot de CHURCH OF ENGLAND teneinde een huwelijk mogelijk te maken met een ENGELSE PRINSES. Dit is helaas door omstandigheden niet doorgegaan. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden van den Broek. In het Engels: John Hyde Brook Esquiere.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN