Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 23 januari 1998. Betreft: VERDERE ONTWIKKELINGEN. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980123. Geachte heer Manders, Aansluitend aan mijn brief ONTWIKKELINGEN d.d. 30 oktober 1997 meld ik u de goede ontvangst van uw brieven met bijlagen d.d. 20 en 21 januari 1998. Als bijlagen ontving ik van Companies House Cardiff de formulieren 363s Annual Return, 288a APPOINTMENT of director or secretary en de brochure 'Notes for completion of annual return' (20/1), brief DEB/2 /03300636 date 8 January 1998 met flyer Important information for company officers. Naar aanleiding van het feit dat wordt verlangd de stukken vóór 10 januari ingevuld retour te zenden heb ik op woensdag 21 januari telefonisch contact gehad met uw collega de heer Van Zwitserland. Ik heb hem uitgelegd dat het een holding moet worden. Hij begrijpt uiteraard de oorzaak van de vertraging van de ontwikkelingen en ik ben van mening dat ik hiervoor een uitstel nodig heb tot minstens eind februari. Ik verzoek u derhalve Companies House dienaangaande om uitstel te verzoeken. Met name in verband met de formatie van de Directie en Raad van Bestuur van de te vormen holding heb ik op 5 februari als lid van de Baakkring te NOORDWIJK een onderhoud in het kader van een counselling-gesprek. Ik verzoek u derhalve Companies House om enig uitstel te verzoeken en verwijs daarbij tevens naar bijgaande brief van Inland Revenue d.d. 29 juli 1997. Voorts meld ik u dat ik aanspraak maak op de volledige nalatenschap van The Princess of Wales ten behoeve van Our Business. Voorts meld ik u dat ik op maandag 19 januari jongstleden vanuit Engeland ben gebeld door uw collega Jacqueline Lane met de vraag welke activiteiten het bedrijf gaat uitvoeren en waar het hoofdkantoor gevestigd zal worden. Ik heb haar laten weten dat er om te beginnen twee hoofdactiviteiten zullen zijn: Recruitment & Selection for Dutch and English speaking people with Spanish as their second language en Education, in goede samenwerking met de Spaanse overheid. Tevens heb ik haar gemeld dat het hoofdkantoor wordt gevestigd in Stratford-upon-Avon. Ik heb begrepen dat er in Engeland behoefte bestaat aan verdere informatie. In overleg met de heer Van Zwitserland heb ik besloten u dienaangaande alle geschreven informatie te verstrekken. Deze zal ik aanstaande maandag persoonlijk op uw kantoor afleveren, waarna ik een bezoek zal afleggen aan de tentoonstelling Vorstelijk Verzameld in het Mauritshuis te 's-Gravenhage. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief 240/67551 27448/LW van Inland Revenue South East d.d. 29 juli 1997.

28 JANUARI 1998 DEB/2 /03300636 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN