Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales Neude 30c 3512 AG UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken T.a.v. de heer J. van den Broek Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 20 november 1997 Betreft: Uw kenmerk NM 964/275 Kenmerk: ICNBLEW/Justitie971120 Geachte heer Van den Broek, Uw bovenvermelde brief d.d. 18 november 1997 heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb deze brief voor kennisgeving aangenomen met uitzondering van de volgende punten: U heeft mij een persbericht doen toekomen waaruit naar uw zeggen blijkt dat de alimentatieverhoging van rechtswege plaatsvindt. Ik ben in deze procedure echter niet gekend. Voor de goede orde meld ik dat ik als permanent eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales uitsluitend verantwoording verschuldigd ben aan de Staatshoofden van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daaraan bent u als wetgevende macht ondergeschikt. Ten aanzien van mijn vordering op de Staat der Nederlanden stelt u terecht dat er sprake is van een mogelijk misverstand. Ik begrijp daarbij uiteraard de positie van uw eigen staatssecretaris. Zij was immers als burgemeester van Haarlem direct verantwoordelijk voor haar eigen politiekorps in de tijd dat ik door criminele organisaties werd bedreigd. Ik spreek over april 1993. Dit heeft ertoe geleid dat ik vanaf die tijd mijn werk als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux niet naar wens heb kunnen verrichten en ik mijn toevlucht heb moeten zoeken tot een ziekenhuis. Echter wel als boventallige patient, aangezien ik geen misbruik wenste te maken van een collectieve voorziening. Daarom heb ik het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen bedankt voor hun gastvrijheid en de rekening voor de broodjes, de koffie en de sinaasappelen naar uw Minister laten sturen. Mijn declaratie aan haar als zijnde tien procent van de geveegde straatwaarde aan drugs is volledig terecht. Daar is geen speld tussen te krijgen. In alle opzichten is er in de afgelopen jaren aangetoond dat er drugs werden verhandeld in ons land, terwijl de opiumwet dat verbiedt. Dat kunt u toch niet met mij oneens zijn, geachte heer Van den Broek. U meldt in uw brief:

'U meldt daarbij dat deze kwestie thans aanhangig zou zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht'.

U heeft niet goed gelezen. Dat staat er niet. Ik ben ook van mening dat dat een jurist niet mag overkomen. Zeker niet op uw niveau. In mijn brief staat

"De zaak ligt hier bij de Arrondissementsrechtbank. U kunt zelf laten berekenen tot hoever deze vordering thans is opgelopen".

Dát staat er. Ik heb al mijn informatie inzake mijn beoogde relatie met de Princess of Wales aan de rechtbank overgedragen op het moment dat haar leven in gevaar was. Als rechterlijke macht had u terzake een eigen verantwoordelijkheid. Doel van het inleveren van deze informatie was tevens te attenderen op het belang van ethiek en integriteit bij het zakendoen. Het doet mij deugd dat de minister van financiën deze boodschap thans goed heeft begrepen gezien het artikel in de Telegraaf van vandaag: 'Zalm pakt toezicht op financiële sector aan'. Mijn 'vordering' heb ik in zijn geheel verantwoord aan de Minister-President. Uiteraard heb ik de Minister van Financiën verzocht tot uitbetaling over te gaan. Ik verklaar mij hierbij bereid de term 'vordering' te laten vallen aangezien ik er niet op uit ben nog meer figuren achter de tralies te laten belanden dan de laatste jaren. Beschouwt u het maar als een beloning voor verleende diensten jegens de Staat der Nederlanden en de Europese samenleving. De Minister van Justitie beschikt over een file Instituto Cervantes. Ik geef u toestemming alle informatie dienaangaande in deze file te bundelen en vervolgens recht te doen. Mede jegens mijn stichting die ik dezer dagen omzet in European Cervantes Foundation, in samenwerking met het Diana Princess of Wales Memorial Fund. U ziet wel: het geld is niet eens voor mij persoonlijk, maar zal worden aangewend om deze samenleving verder op te voeden, geheel in overeenstemming met de ideeën van mijn geestverwanten José María Aznar in Spanje en Tony Blair in Engeland (die ik in het zadel heb geholpen). Vandaag is een historische dag. Koningin Elizabeth en Prince Philip vieren vandaag hun vijftigste trouwdag. Aan het einde van de plechtigheid kreeg Her Royal Majesty een paarse ballon aangeboden in de vorm van een hart en het opschrift Happy. Na mijn Operatie Hart van Oranje en Golden Heart Operation begrijpt u natuurlijk wel wat dat voor mij betekent. Ik reken daarom op uw volledige medewerking. Volgende week vrijdag 28 november vindt in de Eerste Kamer der Staten Generaal de finale plaats van de Government Game Competie 1997. Ik vervul hierin een trekkersrol. Ik hoop u bij die gelegenheid te kunnen ontmoeten. Het programma begint om 9 uur in de ochtend. Tenslotte merk ik op dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de 'vordering' en de alimentatieverplichting. Dat verband is uw eigen staatssecretaris. Zij heeft mij immers niet in de besluitvorming betrokken en LOVE IS A TWO WAY STREET. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN VAN DEN BROEK Oprichter Stichting Cervantes Benelux, eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, eigenaar Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, Vice President Instituto Cervantes Holding Limited, oprichter European Cervantes Foundation. J.L. VAN DER HEYDEN

20 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN