Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Telefoon 024-378 1959. Hoge Raad van Adel. Postbus 30436. 2500 GK 's-GRAVENHAGE. Datum: 28 maart 1997. Betreft: ERKENNING Kenmerk: ICBUK/HRvA970328. Hooggeacht College, In verband met een voorgenomen verbintenis met een lid van een Brits adellijk geslacht verzoek ik U hiermede mij de titel 'Graaf' toe te kennen. Ik baseer mij vandaag op een publikatie in de Telegraaf onder de titel 'Tandarts werd jonkheer' met de tekst 'Dan is er 'ERKENNING'. Het kan zijn dat een familie vroeger een titel mocht gebruiken, maar dat die in onbruik is geraakt, omdat bijvoorbeeld een voorvader niets in zo'n titel zag. Die kan men dan terugkrijgen. Dit kan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 al tot de inheemse adel behoorde.' Dit is met het geslacht Van der Heyden zeer zeker het geval. Enkele voorbeelden. Graaf Karel van der Heyden (1749 Kasteel ter Worm onder Heerlen - 22 januari 1826 onder Parijs) werd op 8 februari 1810 bij keizerlijk decreet benoemd in de senaat van Napoleon I. De baronnale familie Van der Heyden van Doornenburg staat vermeld in de adelsboeken. Het leven van Gaspar van der Heyden (Mechelen 1530 - Bacharach am Rhein 1584), oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk, medegrondlegger van de Staat der Nederlanden en persoonlijke vriend van Willem van Oranje, staat beschreven in het Academisch Proefschrift van Dr. M.F. van Lennep, Amsterdam, Johannes Müler, 1884, UBN Diss: AG 1884-21. Hierin meldt hij: "Onder de adellijke stamhuizen van Brabant treffen we het Riddergeslacht Van der Heyden aan, welke leden wij reeds in de 14e eeuw aanzienlijke waardigheden zien bekleden. Het is zeer waarschijnlijk dat de predikant Gaspar afkomstig is uit het hoogadellijke geslacht aangezien in die dagen zeer weinige "gemene" en burgerlijke geslachten een toenaam of 'van' voerden, en het niet geoorloofd was de naam der edelen zich te mogen toeëigenen, en hij te Mechelen in Brabant geboren is in het jaar 1530, waar het edele huis Van der Heyden woonde en oorspronkelijk was." Ook het boek 'Notices Historiques et généalogiques sur les nobles et anciennes maisons Van der Heyden, dite De la Bruyère, de Bylandt van der Moten etc., Anvers, 1847' geeft aan dat mijn voorouders tot de Hoge Adel behoorden. Momenteel loopt er een sollicitatie tot Educational Officer of the Princess of Wales bij het Britse Hof. Binnen dit kader is het redelijk te veronderstellen dat de families Spencer en Windsor aan dit aspect grote waarde zullen hechten. Ik onderhoud contacten met de vorstenhuizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Onlangs ontving ik mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited England and Wales, waarvan bijgaand afschrift. Als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor de categorie opleidingen, trainingen en cursussen en director of Instituto Cervantes Limited England and Wales heb ik mij voorgenomen mij per 1 juni aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon. Mijn huis heb ik inmiddels verkocht. Ik verzoek U derhalve dit verzoek een spoedeisend karakter te verlenen. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje, Kroonprins Filip van België, Su Real Majestad Don Juan Carlos de Bourbon Parma, el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón y Grecia, de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel, de Minister-President van de Staat der Nederlanden en El Presidente del Gobierno Español. Mijn persoonlijke gegevens zijn: Johannes Lambertus van der Heyden, geboren 9 november 1947 te Nijmegen. Binnen het Nederlandse bedrijfsleven (VNO-NCW) sta ik te boek als General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Voor een snelle afwikkeling van deze aanvraagprocedure zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland & Wales. J.L. Van der Heyden, General Manager. Bijlagen: Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited England and Wales; Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff d.d. 18/01/97

23 MEI 1997 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL