FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Instituto Cervantes. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau. Noordeinde 66. 2514 GL 's-GRAVENHAGE. Datum: 9 maart 1997. Betreft: EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Kenmerk: ICB/PWA970309. Koninklijke Hoogheid, Aansluitend aan mijn brief van 11 augustus 1996 heb ik de eer u van enkele ontwikkelingen in kennis te stellen. Op 6 november 1996 heb ik mijn beleidsplan overgedragen aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te BRUSSEL ten behoeve van de Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging bij de Europese Commisie. Op 13 november daaropvolgend heb ik tijdens het Congres 'De Nieuwe Economie' te NOORDWIJK besloten te kiezen voor een bedrijfsmatige structuur voor het Instituto Cervantes Benelux. De opbouw van deze organisatie is thans gaande en ik heb inmiddels ook het Instituto Cervantes England and Wales opgericht en mijn benoeming tot director van deze company ontvangen. De bedrijfsstructuur wordt alsvolgt: De Stichting Cervantes Benelux wordt verzelfstandigd en omgezet in European Cervantes Foundation, zich beperkend tot culturele activiteiten. Ik trek mij hieruit terug. Mijn functie wordt General Manager en vestig mij in het Verenigd Koninkrijk. De structuur wordt dan:
General Manager
Commercial Manager
Country Managers
Nederland België Luxemburg Engeland Wales Spanje
De Commercial Manager stelt de Country Managers ofwel landenmanagers aan en genereert de business op het gebied van Nederlands-Spaans en Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid. De landenmanagers zijn verantwoordelijk voor de a
anstelling van de divisiemanagers. De uitgangspunten van het Business Plan zijn in principe voor Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales gelijk. Ik richt deze brief met name aan U inzake de vorming van de European Cervantes Foundation. Ik ben de overtuiging toegedaan dat het bestuur van deze stichting bij voorkeur dient te bestaan uit leden van de bij het cultuurgoed van Cervantes betrokken vorstenhuizen uit de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ik ben in deze opvatting gesteund door de brief van 12 september 1996 die ik mocht ontvangen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België met als tekst

"Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend. De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt u van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagen van dit initiatief." Een brief van gelijke strekking ontving ik eveneens namens Prins Felipe van Spanje.

Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen vanuit het Huis van Oranje een voordracht te ontvangen voor een bestuurslid in de nieuw te vormen European Cervantes Foundation alsmede een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van deze stichting. Het rekeningnummer van de Stichting Cervantes Benelux is 4729266. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

27 MAART 1997 KONINGSCHAP TER ATTENTIE VAN ZKH DE KROONPRINS VAN NEDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN