Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN De heer A.I.M. van Gaal Meijhorst 6007 6537 KV NIJMEGEN Datum: 11 februari 1997 Betreft: VERKLARING Kenmerk: ICBNLUK/VG970211 Geachte heer Van Gaal, Bijgaand gelieve u het Certificate of Incorporation van mijn nieuwe bedrijf Instituto Cervantes Limited England and Wales aan te treffen. Teneinde deze organisatie van de grond te trekken zal ik mij vanaf 1 april aanstaande in het Verenigd Koninkrijk gaan vestigen. Zoals u bekend ben ik in april/mei 1993 onder verantwoordelijkheid van de zogenaamde 'dienstverlenende' organisaties RIAGG en Dienst 'Slachtofferhulp', waarvan een bestuurslid deel uitmaakte van de Stichting Happy Family van Supercrimineel Steve Brown, vergiftigd met behulp van 'geneesmiddelen' Tegretol, Cisordinol en wat dies meer zij. Aangaande deze situatie heb ik de Minister van Justitie afgelopen zondag per fax alsvolgt gemeld: Geachte mevrouw Sorgdrager. Bijlagen blijven geheim. In gesprekken met mijn ouders heb ik vastgesteld dat u tegen hen de term 'schizofrenie' heeft gehanteerd. Tevens meen ik mij te herinneren dat u in mei 1993, toen ik door criminelen werd achtervolgd het Sint Radboudziekenhuis telefonisch heeft gemeld: "Ik heb hier iemand met achtervolgingswanen". Ook is regelmatig in het ziekenhuis de term 'hallucinaties' gevallen. Hetgeen automatisch tot onjuiste medicatie heeft geleid alsmede tot ernstige vertraging van mijn beleidsontwikkeling. Hetzelfde jaar is door Hare Majesteit Koningin Elizabeth van Engeland bestempeld tot "Annus Horribilis". Teneinde deze problematiek alsnog ongedaan te maken verzoeken Wij u hiermede mij een verklaring te doen toekomen waarin u aangeeft tot een onjuiste diagnose te zijn gekomen in mijn situatie. Op 6 februari jongstleden heb ik uw collega E. Nijsten verzocht mij op de kortst mogelijke termijn te laten weten op welke wijze deze intoxicatie ongedaan kan worden gemaakt, zodat ik op een normale manier mijn werk in het Verenigd Koninkrijk kan voortzetten. De heer Nijsten blijkt echter ernstig overspannen. Derhalve verzoek ik u hiermede terzake actie te nemen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

Bijlage: Certificate of Incorporation of Company No. 3300636: Instituto Cervantes Limited England and Wales en kopie van bijbehorende enveloppe 'On Her Majesty's Service' d.d. 23-01-1997.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN