De Minister President Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 8 december 1996 Betreft: STRATEGISCH PERSPECTIEF Kenmerk: ICB/REGNL961208

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Met veel genoegen kan ik U mededelen dat ik mijn beleidsplan onlangs heb gedeponeerd bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Europese Commissie te Brussel. Op 13 november jongstleden nam ik als Instituto Cervantes Benelux deel aan het congres De Nieuwe Economie op de Baak te Noordwijk.

Nadien heb ik besloten mijn organisatie een bedrijfsmatige structuur te geven met als hoofdactiviteiten Opleiding & Training, Werving & Selectie, Management & Spaans, Bedrijfsadviezen, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations en Communicatie. Ik ben op zoek naar goede samenwerkingspartners en investeerders. Ik heb mij voorgenomen het hoofdkantoor te vestigen in Londen. Uiteraard zal dit van invloed zijn op de ontwikkelingen aangaande de Europese top in Amsterdam in juni van het komend jaar. Hedenmiddag heb ik met belangstelling het interview met Uw Britse ambtgenoot gevolgd op BBC1 en het artikel Euroleed in De Groene Amsterdammer van 4 december gelezen. Aangaande de hierin vermelde ontwikkelingen maak ik mij grote zorgen. Met name ten aanzien van de uitbreidingsplannen met 20 nieuwe lidstaten. De geschiedenis heeft geleerd dat dit tot onbeheersbare situaties kan leiden. Ik maak graag van deze situatie gebruik om in deze brief mijn persoonlijke mening hieromtrent tot uitdrukking te brengen. De cultuurverschillen tussen West Europa en de Slavische volken zijn mijns inziens te groot om aan complete integratie te denken. Wij kunnen hen wel helpen, maar het lijkt mij wel goed de bestaande grenzen te eerbiedigen en binnen deze grenzen op de eerste plaats te bestuderen hoe wij de EUROPESE INTEGRATIE daadwerkelijk gestalte kunnen geven. Ik wens U veel succes als VOORZITTER VAN DE EUROPESE UNIE. Met de meeste hoogachting,

7 JANUARI 1997 BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN