Bank ING. T.a.v. de heer R.M.H. Franssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 17 oktober 1996. Betreft: VALSE STARTKenmerk: ICB/ING961017. Geachte heer Franssen, Ik bevestig ons mondeling onderhoud op dinsdag 15 oktober jongstleden waarin u mijn verzoek tot het verstrekken van een krediet op basis van mijn vordering op de Staat der Nederlanden heeft geweigerd. Deze vordering, zoals vermeld in mijn brief KREDIET EN BELEGGINGEN, is een rechtmatige vordering en volkomen legitiem. De Staat der Nederlanden is een normale debiteur. Uw weigering - welke nu reeds heeft geleid tot ernstige vertraging van de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - kan tot ernstige persoonlijke en internationale maatschappelijke verstoringen leiden en een onverantwoord verlies van de onderneming, waarvoor ik u vanaf heden verantwoordelijk houd. Ik verzoek u hiermede mijn brief van 15 oktober voor te leggen aan uw Raad van Bestuur, ter attentie van Dr A.H.G. Rinnooy Kan. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

30 OKTOBER 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN