Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT
Adviseur van Prins Filip
Brederodestraat 16
B 1000 BRUSSEL

Datum: 18 september 1996
Betreft:
UW BRIEF D.D. 12 SEPTEMBER 1996
Kenmerk:
ICB/PPB960918

Zeer Geachte Heer,

Ik bevestig U de goede ontvangst van bovenvermeld schrijven waarin Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip mij Zijn beste wensen laat overmaken voor het welslagen van mijn initiatief. Ik ben hiermee buitengewoon vereerd en wil U verzoeken Zijne Koninklijke Hoogheid hiervoor mijn oprechte dank te betuigen.

In het kader van mijn persoonlijke keuzeproces bezin ik mij thans over het thema "bruggen slaan". Binnen dit licht hoop ik dat er in de toekomst een rol voor het Belgische Koninklijk Huis zal zijn weggelegd.

Ik zal mij daar zeer ernstig over beraden en neem mij voor U nader te berichten.

Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

9 MAART 1997 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION TER ATTENTIE VAN Z.K.H. KROONPRINS FILIP VAN BELGIË