Ontvanger Belastingdienst Particulieren A.M. Koppen Postbus 9053 6500 KN NIJMEGEN Datum: 13 september 1996 Betreft: Uw brief d.d. 11 september 1996 Kenmerk: ICB/Bel960913 681.87.038 Geachte heer Koppen, Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven meld ik u alsvolgt: De zaak ligt thans bij de Koningin. Ik heb geen rechter nodig voor een vonnis. 's Rijksbelastingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. De Minister is verantwoording verschuldigd aan het Staatshoofd. Het Staatshoofd is onschendbaar. Voor de goede orde meld ik U dat ik de Minister-President heden per fax om een onmiddellijke beslissing heb verzocht. Na een uitspraak van Hare Majesteit zal ik u berichten. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

UW KENMERK 0681.87.038 D.D. 13 FEBRUARI 1997

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN