De Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Mevrouw T. Netelenbos. Postbus 25000. 2700 LZ ZOETERMEER. Datum: 17 juni 1996. Betreft: Uw kenmerk VO/TAB-96013953. Kenmerk: ICB/OCW960617. Geachte Mevrouw Netelenbos, Bovenvermelde brief d.d. 11 juni 1996 heb ik in goede orde ontvangen.

Ik dank U dat U van de inhoud van mijn brief van 14 mei 1996 heeft kennis genomen. Gezien de ontwikkelingen die zich rond het Instituto Cervantes in de periode nadien hebben voorgedaan kan ik mij in Uw standpunt verplaatsen. Mijn opmerking dat ik niet zal aarzelen om de Nederlandse regering naar huis te laten sturen neem ik hiermee terug. Vanuit Uw positie heeft U wellicht beter zicht op de situatie en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Nederlandse Regering op een positieve wijze aan mijn ideeën gestalte tracht te geven. Inmiddels heb ik van het Nederlandse Koninklijk Huis na 14 mei jl. twee brieven ontvangen

en een brief van de zijde van de Spaanse Casa de Su Majestad el Rey.

Ik prijs mij derhalve gelukkig dat mijn initiatief zich thans in Koninklijke belangstelling mag verheugen. Een artikel in de Volkskrant van 13 juni jl. maakt er melding van dat de Spaanse Minister President Aznar binnenpretjes heeft. Nadat hij mijn aangetekende brief van 14 mei jl. heeft ontvangen kan ik mij daar wel een beeld van vormen. Ik vertrouw erop - op een wellicht andere wijze dan door mij voorgesteld - op een verdere positieve ondersteuning van mijn plannen van de zijde van U en Uw kabinet te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

28 JULI 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN STAATSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN