13 juni 1996. Betreft: VALKHOFBURCHT Kenmerk: ICB/BvN960613.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, De raadsvergadering van gisteren omtrent de beslissing over de herbouw van de Valkhofburcht heb ik als lid van de Valkhofvereniging met veel belangstelling bijgewoond. Ik wens U van harte geluk met deze voor de stad Nijmegen historische mijlpaal. Ik hoop in het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux verder actief met deze ontwikkelingen te kunnen meedenken voor zover mijn gezondheid dit toelaat. Aangaande dit plan schets ik U gaarne de ontwikkelingen die ik rond het Instituto Cervantes heb gesignaleerd. In dit kader zijn de uitreiking van de Four Freedoms Award aan Koning Juan Carlos door Koningin Beatrix en de Karel de Groteprijs aan Hare Majesteit in de afgelopen maand voor mij van onschatbare betekenis geworden. Ik heb Hare Majesteit hiervoor mijn gelukwensen doen toekomen en van Haar particulier en algemeen secretaris een aan het Instituto Cervantes Benelux gerichte dankbrief ontvangen. Ik ben ook in contact met het Spaanse Koninklijk Huis. Ik heb thans alle belanghebbende partijen bij het Instituto Cervantes Benelux betrokken. Ik vertrouw erop dat de regeringen van de Benelux zullen zorgdragen voor een goede samenwerkingsovereenkomst tussen het Instituto Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes van de Spaanse overheid. Het gezag over het Spaanse instituut is vooralsnog onduidelijk. Kort na zijn installatie als Minister President van het Koninkrijk Spanje heeft José María Aznar López het bestuur te Alcalá de Henares aangeboden het presidentschap van "El Cervantes" over te nemen. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de Heer Aznar die situatie onder controle heeft. Ik voorzie dat de nieuwe Spaanse Minister van Cultuur en Onderwijs, Mevrouw ESPERANZA AGUIRRE, zich over die situatie zal gaan ontfermen. Mevrouw Aguirre was op 11 mei ook in Middelburg aanwezig tijdens het diner tezamen met Mr. Hans van Mierlo, die ik om bemiddeling heb verzocht nadat ik de Minister van Economische Zaken had gemeld dat activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes onrechtmatig zijn in de Benelux. Nochtans is het Spaanse Instituto Cervantes onlangs in Utrecht van start gegaan. Dit instituut beperkt zich thans tot culturele activiteiten, waartegen ik geen bezwaar kan aantekenen. Op 10 mei jl. - daags voor het historische bezoek van Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón aan Middelburg - heb ik op uitnodiging van de directeur van het Instituto Cervantes Utrecht een concert bijgewoond in het Auditorium van de Utrechtse Universiteit. Deze uitnodiging heb ik in dank geaccepteerd en bij die gelegenheid de zilveren dasspeld van de Confederación Española de Organizaciones Empresariales - die ik ooit namens de voorzitter, José María Cuevas, van de Spaanse werkgeversorganisatie heb ontvangen - weer eens opgespeld. Ik heb dit in een faxbericht aan Hare Majesteit gemeld. In dezelfde week heb ik eveneens zorgvuldig de beleidsvoornemens van de nieuwe Spaanse Regering bestudeerd. De Heer Aznar heb ik in een brief medegedeeld dat zijn beleid mijn volledige vertrouwen geniet en op mijn ondersteuning kan rekenen. Het wordt nu zaak dat mijn plannen ook door brede lagen van de Nederlandstalige bevolking zullen worden gedragen. Ik heb José María Aznar ook laten weten dat ik vanaf oktober van dit jaar zal gaan werken aan de uitwerking van het organogram en ik niet uitsluit dat de Stichting Cervantes Benelux op termijn zal worden omgedoopt tot Stichting Cervantes Hispano-Benelux. Ik vertrouw erop ook van de Nederlandse Regering op ondersteuning van de verdere uitwerking van beleid te kunnen rekenen. Vanaf 1 oktober heb ik de vrijheid te gaan werken aan geld en mensen. Een nieuw organogram moet worden ingevuld en een verder ontwikkelingstraject uitgezet. In dit kader heb ik de Baakdirectie verzocht mij te laten weten wat de inhoudelijke invulling wordt van de Avond aan Zee op 10 september én wie daaraan deelnemen. Vanuit mijn visie denk ik dat het goed is dat bij die gelegenheid - maar dat kan ook in een vervolgbijeenkomst - alle Nederlandstalige partijen die ik bij het beleidsplan heb betrokken, onder deskundige leiding en na grondige voorbereiding, bij elkaar worden gebracht. Zodra ik de gevraagde informatie van de Baak heb ontvangen zal ik mij met U of Uw secretaris volgens afspraak in verbinding stellen. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden.

11 DECEMBER 1996 GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN