FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Bestuur van de Vereniging Spaans op School. T.a.v. Mevrouw P.M.J. Manders - voorzitter. Mozartstraat 35. 6521 GB NIJMEGEN. Datum: 14 april 1996. Betreft: Uw brief d.d. 12 april 1996. Kenmerk: ICB/VSOS960414. Geachte mevrouw Manders, Uw brief van eergisteren heb ik in goede orde ontvangen en ik denk dat het goed is u hierop onderstaande reactie te doen toekomen aangaande de in uw brief aangehaalde notulen van de bestuursvergadering van 15 september 1995. De oorspronkelijke tekst van deze notulen luidt alsvolgt:

"5. Instituto Cervantes/Secretariaat John doet hierover de volgende mededelingen: a. John heeft van de directie van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares het verzoek gekregen af te zien van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Hij heeft hier geen gevolg aan gegeven (zie brief d.d. 24-08-95 aan de Casa de España). b. Professor de Schepper heeft medegedeeld nog niet tot het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te willen toetreden alvorens de problematiek met het Spaanse Instituto is opgelost. c. Begin juli heeft John deelgenomen aan een Round Table Conference op de Baak te Noordwijk met het thema 'Business Proces Redesign'. d. Op 8 juli heeft hij het oorspronkelijke beleidsplan, zoals dat oorspronkelijk bij het VSOS-bestuur was ingediend, aan een redesign onderworpen. e. Dit beleidsplan berust thans bij: 1. De Nederlandse Regering; 2. Het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering; 3. De directie van de Stichting de Baak (Federatie van Nederlandse Werkgeversverenigingen); 4. De Burgemeester van Nijmegen; 5. Een kantoormanager van een TopStart-vestiging; John verstrekt vervolgens aan alle bestuursleden zijn brief d.d. 18-07-95 aan oud-VSOS-voorzitter Hupkens alsmede het meest recente Redesign van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux (ICB) en verzoekt het bestuur dit plan te ondersteunen. Hij verzoekt het VSOS-bestuur een bestuurslid in het College van Advies af te vaardigen. Hij zal m.b.t. een vertegenwoordiging van de sectie Spaans LT contact opnemen met Bob de Jonge. John besluit verdere prioriteit te geven - met inachtneming van met betrokken partijen gemaakte afspraken - aan de ontwikkeling van het ICB. Dit houdt in dat hij zich voor het nieuwe bestuursjaar 1995/1996 niet als bestuurslid herkiesbaar stelt. Hierdoor ontstaat een vacature voor de secretariaatsfunctie. Tenslotte verstrekt John zijn brief aan de Casa de España d.d. 24 augustus 1995. De in uw brief aangehaalde tekst is afkomstig van de huidige secretaris Mevrouw Westheim. Ik heb de betreffende notulen op verzoek van Mevrouw Westheim onder tijdsdruk verzonden met de mededeling dat ik het niet helemaal eens ben met de inhoud, maar dat ik er wel mee kan leven. Dit neemt niet weg dat voor mij de feitelijke werkelijkheid van toepassing is. Dit geldt uiteraard ook ten aanzien van mijn voormalig bestuurslidmaatschap. Uiteraard heb ik als burger van een democratische samenleving het recht te communiceren welke bijdragen ik als bestuurslid aan de ontwikkeling van de vereniging heb geboden. Het lijkt mij derhalve zinvol de in uw brief gemelde tekst in de eerstkomende bestuursvergadering aan de orde te stellen en in de volgende notulen op te nemen: Punt 5 van de notulen van 15 september 1995 "Besloten wordt dat John bij de eerstvolgende jaarvergadering af zal treden als bestuurslid" moet zijn "John besluit bij de eerstvolgende jaarvergadering als bestuurslid af te treden teneinde zich te kunnen concentreren op de verdere ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux". Ik vertrouw erop dat u de moed kunt opbrengen om deze verantwoordelijkheid als bestuur te nemen. Uiteraard kunt u dan op mijn verdere medewerking rekenen. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden

14 APRIL 1996 NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW P.M.J. MANDERS VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN