Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 27 maart 1996 Betreft: REFERENDUM Kenmerk: ICB/Justitie960327

Excellentie, Van mr. drs. R.K. Visser ontving ik heden namens de Minister-President het bericht Nr. 96M001268 m.b.t. een door mij gedaan verzoek d.d. 14 februari jl. om de problematiek rond het vrijgeven van softdrugs aan een referendum te onderwerpen. De Minister-President heeft dit verzoek onder de aandacht van U en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebracht. Wellicht biedt deze situatie ook de gelegenheid met Mevrouw Borst te bespreken het verstrekken van heroïne aan terminale drugspatienten in de euthanasiewetgeving op te nemen. Met enige zorg heb ik kennis genomen van uitlatingen via de pers door onze burgemeester D'Hondt ten aanzien van de nieuwe verscherpte richtlijn voor de verkoop van soft drugs in koffieshops. Ik heb de heer D'Hondt mijn reactie hierop bij kenmerk ICB/BvN960327 doen toekomen. Van de directeur van de Roosevelt Stichting ontving ik bericht dat een persoonlijke ontmoeting met de koning van Spanje op 11 mei a.s. nog niet mogelijk is. Ik zal de eerstkomende ontmoeting met Su Real Majestad dus nog enige tijd moeten uitstellen. Op zich is dit een goede zaak. Ik streef immers naar een goede samenwerkingsovereenkomst met mijn Spaanse naamgenoot in Alcalá de Henares. Daarbij dienen de regeringen van België, Nederland en Luxemburg te worden betrokken. Onze Minister van Buitenlandse Zaken heb ik reeds om bemiddeling verzocht. Tot slot moge ik U verzoeken mij mede te delen op welke termijn ik een reactie Uwerzijds kan verwachten op mijn schrijven d.d. 29 februari jl. kenmerk ICB/Justitie960229. Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden P.S. Gelieve hierbij ook het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux aan te treffen.

12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN