FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister President Voor deze Mr J.P.M.H. Merckelbach Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 20 maart 1996 Betreft: Uw kenmerk 96M001687 Kenmerk: ICB/REGNL960320 Geachte heer Merckelbach, In dank bevestig ik u de ontvangst van uw brief d.d. 18 maart 1996. Het doet mij buitengewoon veel deugd dat u mijn brief onder de aandacht heeft gebracht van de Minister van Buitenlandse Zaken. Bijgaand gelieve u ook het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux aan te treffen, zoals ik dat vorige week heb geformuleerd. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux.

STICHTING CERVANTES BENELUX

Mission Statement

De Stichting Cervantes Benelux is een ideële organisatie die middels haar doelstelling tracht samenwerkingsprojecten tussen Nederlandstalige en Spaanstalige organisaties te bevorderen.

De stichting beoogt geen winst. Zij tracht met behulp van haar handelsmerk Instituto Cervantes wél ondersteuning te bieden aan bedrijven die ten behoeve van hun bedrijfscontinuïteit winstafhankelijk zijn.

De Stichting Cervantes Benelux gaat bij haar ondersteuning uit van de universele waarden die door de Spaanse schrijver don Miguel de Cervantes (1547-1616) aan de westerse beschaving zijn toegevoegd.

Deze waarden laten zich vertalen met de eigentijdse termen ethiek, integriteit en menselijke waardigheid.

Eenieder die de vertaling van deze ideeën in Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid zou willen ondersteunen kan hiertoe zijn/haar bijdrage overmaken op gironummer 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN