De voorzitter van het VNO/NCW. Dr A.H.G. Rinnooy Kan. Prinses Beatrixlaan 5. 2595 AK 's-Gravenhage. Datum: 18 maart 1996. Betreft: BELEIDSONTWIKKELING Kenmerk: ICB/VNONCW960318

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Rinnooy Kan, In het voorjaar van 1991 heb ik ten gevolge van een noodzakelijke reorganisatie - én nadat ik mijn toekomstplannen in januari 1991 aan mijn toenmalige collega Drs E.H. Halbertsma had medegedeeld - afscheid moeten nemen van mijn werkkring bij de Baak/VNO. Ik was daar stafmedewerker Algemene Zaken bij de activiteit Nieuw Elan. Bij het afscheid heb ik een loopbaanadvies ontvangen dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux en de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. De laatste fase van het loopbaanadvies is thans bereikt: de financiering van het plan. De Stichting Cervantes Benelux neemt in het kader van het programma Strategisch Perspectief 2000 deel aan verder overleg. De eerstvolgende bijeenkomst waarin de stichting participeert vindt op 10 september a.s. plaats. Ik acht het van groot belang dat de stichting voordien haar pioniersfase zal zijn ontgroeid en vraag u hiermede om uw medewerking. Zij is thans toe aan verdere ontwikkeling van beleid, genereren van ontwikkelingsfondsen, de samenstelling van een College van Aanbeveling en uitbreiding van haar bestuur. Gezien het historische belang en de waarden die aan het gedachtengoed van don Miguel de Cervantes wereldwijd worden gehecht, heb ik de voorzittersstoel gereserveerd voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. De Prins oriënteert zich thans op het functioneren van de meest wezenlijke elementen in ons maatschappelijk bestel. Ik verzoek u met name te bemiddelen bij de totstandkoming van een Commissie van Aanbeveling. Op 11 mei a.s. is Koning Juan Carlos te Middelburg aanwezig om daar een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Ik heb het organiserend comité verzocht die gelegenheid te benutten om de koning de Spaanse versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan te bieden. Bijgevoegd treft u het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux aan. Ik zou het zeer op prijs stellen als u dit Mission Statement aan mogelijke begunstigers van de stichting zou willen verstrekken. Ik dank u bij voorbaat zeer hartelijk voor uw medewerking. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. N.B. Activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes zijn onrechtmatig in de Benelux. Ik stel mij ten doel met de Spaanse naamgenoot aan een samenwerkingsovereenkomst te werken. Ik heb de Minister van Buitenlandse Zaken hiertoe om zijn bemiddeling verzocht.

5 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 29-03-96 TER ATTENTIE VAN DRS H.H.M. KLOOSTER VNO/NCW

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN