De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Mevrouw T. Netelenbos. Postbus 25000. 2700 ZL ZOETERMEER. Datum: 18 maart 1996. Betreft: BELEIDSONTWIKKELING Kenmerk: ICB/OCW960318. Geachte Mevrouw Netelenbos, Aan de verzuchting van prof.dr. Theo van Els "Als ik maar lang genoeg blijf wachten zal er een eeuwigheid niets gebeuren" kan binnenkort een einde worden gemaakt en is een nieuw begin mogelijk. De belangrijkste boodschap tijdens het Taalcongres 1996 vond ik uw suggestie om een permanente voorziening te treffen voor de belangenbehartiging van het vreemde-talenonderwijs. U heeft hierbij ook de namen don Quijote en Cervantes duidelijk en nadrukkelijk in uw toespraak genoemd. Waarvoor nogmaals mijn dank. Het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux vormt het kader bij uitstek waarin een permanente voorziening voor de belangenbehartiging van de Spaanse taal kan worden opgenomen. Het beleidsplan loopt in de pas met het Nederlandse kabinetsbeleid. In september 1995 heb ik onderstaande beleidsvoornemens in het beleidsplan opgenomen:

ondersteuning van:

- versterking van onze concurrentiekracht en vergroting van arbeidsdeelname
- veiligheid, sociale integratie en infrastructuur
- internationale integratie
- volwaardige deelname aan de maatschappij door etnische (Spaanssprekende) minderheden
- preventie en bestrijding van criminaliteit
- Europese integratie
- bestrijding van werkloosheid, milieuvervuiling en internationaal georganiseerde criminaliteit
- actieve participatie als speerpunt van beleid

Nu de Spaanse taal als volwaardig vak vanaf 1998 - door uw bereidwillige medewerking - in het regulier avo en vwo kan worden ingevoerd is het bieden van een verder toekomstperspectief een belangrijke aangelegenheid. Het Instituto Cervantes Benelux kan op basis van bovenstaande uitgangspunten van beleid een belangrijke, richtinggevende functie vervullen. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening buigt zicht thans reeds over de door mij gelanceerde gedachten dienaangaande. De Stichting Cervantes Benelux is thans toe aan verdere ontwikkeling van beleid en uitbreiding van haar bestuur. Gezien het historische belang en de waarden die aan het gedachtengoed van don Miguel de Cervantes wereldwijd worden gehecht, heb ik de voorzittersstoel gereserveerd voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. De Prins oriënteert zich thans op het functioneren van de meest wezenlijke elementen in ons maatschappelijk bestel. Het lijkt mij een goede zaak als er ten vervolge van het Nationaal Actie Programma Moderne Vreemde Talen een permanente voorziening voor het Spaans binnen het Instituto Cervantes Benelux wordt opgenomen. Ik verzoek u hiermede de Stichting Cervantes Benelux een subsidie hiervoor toe te kennen. Bijgevoegd treft u ook het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux aan. Ik zou het zeer op prijs stellen als u dit Mission Statement aan mogelijke begunstigers van de stichting zou willen verstrekken. Ik dank u bij voorbaat zeer hartelijk voor uw medewerking. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. N.B. Activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes zijn onrechtmatig in de Benelux. Ik stel mij ten doel met de Spaanse naamgenoot aan een samenwerkingsovereenkomst te werken. Ik heb de Minister van Buitenlandse Zaken hiertoe om zijn bemiddeling verzocht.

24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN