INSTITUTO CERVANTES BENELUX De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Chef Kabinet Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland De Weledele Heer Mr. A.C. de Ru Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG Datum: 11 maart 1996 Betreft: Bezoek BEZOEK KONING JUAN CARLOS Kenmerk: ICB/Roo960311 Geachte Heer de Ru, Ingeval u mocht besluiten mijn verzoeken, vervat in mijn brieven van respectievelijk 5, 6, 7 en 10 maart jl., positief te honoreren, verzoek ik u hiermede als gasten bij de plechtigheid uit te nodigen:

1. Drs. H.W. Lulofs, directievoorzitter van de Stichting de Baak te Noordwijk;
2.
Mw drs E.H. Halbertsma, directielid van de Stichting de Baak te Noordwijk;
3.
De heer J.A.G.C.M. baron van der Heyden van Doornenburg en echtgenote, Postbus 1, 8140 AA Heino.

En wellicht is te overwegen ook de voormalig directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst, de heer J. Wilzing, hierbij te betrekken, alsmede enkele vertegenwoordigers uit hispanistische kringen die de volwaardige erkenning van het schoolvak Spaans per 1998 mede hebben mogelijk gemaakt. De heer Lulofs heeft zich vanaf mijn vertrek bij de Baak in 1991 steeds positief belangstellend getoond voor mijn plannen. Mevrouw Halbertsma staat aan de basis van mijn loopbaanadvies dat heeft geleid tot het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Baron Joan van der Heyden van Doornenburg is de laatstlevende in het Nederlands Adelsboek opgenomen telg van het adellijke geslacht Van der Heyden. De heer Wilzing ben ik veel dank verschuldigd voor zijn bescherming tegen de dreiging van terroristische groeperingen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux

21 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (6) TER ATTENTIE VAN DE ROOSEVELT STICHTING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN