Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Economische Zaken

Voor deze de weledele heer mr S.A.Kuipers Directeur Europa Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Datum: 21 februari 1996 Betreft: BEB/DEUR/IEG96011581 Kenmerk: ICB/EZ960221

Geachte Heer Kuipers, Bovenvermelde brief d.d. 14-2-1996 heb ik in goede orde ontvangen. Hiervoor mijn dank. Uiteraard behoeft uw brief enige reactie. Het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - zoals dat berust bij het Kabinet der Koningin - beperkt zich niet uitsluitend tot talenonderwijs.

Het plan beoogt een compleet servicepakket te leveren aan managers welke zich in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie bewegen. Ik verzoek u dit beleidsplan te bestuderen en mij uw inhoudelijke reacties te doen toekomen. De ontwikkeling van het beleidsplan heeft een vertraging van 2 1/2 jaar opgelopen ten gevolge van hetgeen onder § 3.13.3 van het rapport Inzake opsporing van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden is gesteld. Aangaande deze aangelegenheid vindt thans een rijksrecherche-onderzoek plaats. Uw advies om in het kader van het vreemde talen onderwijs contact te leggen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heb ik overgenomen. Ik verwacht op zeer korte termijn van Staatssecretaris Mevrouw T. Netelenbos een uitnodiging voor een gesprek. De adviezen van de Vereniging Spaans op School - waarvan ik in 1994/1995 bestuurslid was - om het Spaans als volwaardig eindexamenvak in het regulier onderwijs in te voeren, heeft zij inmiddels overgenomen. Het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux zal ik als basisstuk hanteren. Dit heeft uiteraard ook sterke raakvlakken met het toekomstige beleid van uw departement. Vertegenwoordiging van uw departement in de Stichting Cervantes Benelux zal in de toekomst van belang zijn. Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón heb ik in een persoonlijke brief d.d. 4 mei 1995 van mijn motieven tot de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux en de Stichting Cervantes Benelux in kennis gesteld. Van de zijde van het Nederlandse Koninklijk Huis heb ik een waarderende reactie ontvangen. Activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam Instituto Cervantes zijn onrechtmatig in de Benelux. Het bovenstaande in aanmerking nemende en in afwachting van een bevredigende reactie op de punten 2, 3 en 4 van mijn brief INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 17 JANUARI 1996 door de Nederlandse Regering - waarbij ik u een belangrijke verantwoordelijkheid toeken - ben ik bereid terzake naar een bevredigende oplossing te zoeken cf. bijgaande brieftekst aan de Consejero Cultural d.d. 14 februari 1996. Ik neem mij voor u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: tekst SU CARTA DEL 12 DE FEBRERO DE 1996 DESTINADO A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA

10 APRIL 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VOOR DEZE MR S.A.KUIPERS DIRECTEUR EUROPA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN