Stichting Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Mevrouw T. Netelenbos. Postbus 25000. 2700 ZL ZOETERMEER. Betreft: Instituto Cervantes Benelux. Kenmerk: ICB/OCW960203. Nijmegen, 3 februari 1996. Zeer Geachte mevrouw Netelenbos, Met buitengewoon veel genoegen kijk ik terug op het Taalcongres van hedenmiddag. Ik heb er vele oude bekenden aangetroffen, zoals mevrouw Ginjaar-Maas, met wie ik ooit een prettig contact heb gehad in het kader van de ontwikkeling van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen, de heer Stekelenburg, van wie ik in 1990 het certificaat ter afsluiting van de management-opleiding van de Baak heb mogen ontvangen (in het kader van een tripartite forumdiscussie), mijn goede oude bekende Prof.Dr. Gerard Westhoff en alle leden van de taakgroep NAP MVT en de vele collega's uit het hispanistische veld. Uiteraard werd ik ook buitengewoon aangesproken door Uw uitspraken over Don Quijote en Cervantes. In 1977 ben ik al op dit thema afgestudeerd.

Binnen het kader van de WAO-wetgeving is dit thema thans uitgangspunt van een dissertatieprogramma waartoe ik door Prof. Theo van Els, in zijn hoedanigheid als rector magnificus van de KUN ben toegelaten.

Eigenlijk wel een vreemde situatie die om correctie vraagt. Vindt U niet? Ik kan mij ook goed verplaatsen in Uw uitspraak dat alle lijnen naar één punt lopen. In het kader van dit convergentiebeginsel neem ik op 10 september van dit jaar deel aan de "Strategisch Perspectief 2000"-bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?" op de Baak te NOORDWIJK. Mede ter voorbereiding van deze bijeenkomst acht ik het wenselijk met U op korte termijn van gedachten te wisselen, met referte aan het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - zoals dat berust bij het Kabinet der Koningin

en de in het verlengde van dit beleidsplan verstrekte berichtgeving aan de Ministers van Justitie, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een woordvoerder van Minister Wijers meldde mij dat er bij Uw departement middelen voorhanden zijn om in het kader van mijn beleidsplan verder beleid te ontwikkelen. Ik ben bereid hierin gelijke tred met het kabinetsbeleid te houden. Nochtans ben ik van mening dat het politiek wenselijk is dat ook het Ministerie van Economische Zaken budget wordt toegekend teneinde mijn beleidsplan op het bedrijfsmatige vlak te ondersteunen. Ik denk dat het belangrijk is om het gehele plan in het plan van aanpak van het kabinet te integreren. In ons gesprek stel ik de volgende agendapunten voor:

1. Beleidsontwikkeling Instituto Cervantes Benelux:

- brieven aan:
* de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 1996
* de Minister van Economische Zaken d.d. 17 januari 1996
* de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27 januari 1996

2. Bekostiging
3. Het naamsprobleem
Instituto Cervantes (mijn standpunt: de Nederlandstalige belangen voorop, nadien ondersteuning door het Spaanse Instituto Cervantes).

Gezien de grote politieke druk die op deze situatie staat ontvang ik gaarne van U op de kortst mogelijke termijn een uitnodiging voor een gesprek. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX. J.L. van der Heijden. Bestuurslid/oprichter.

18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN