23 december 1995 J.L. van der Heyden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Justitie Hare excellentie Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-Gravenhage

Excellentie, Gaarne breng ik u het volgende onder uw aandacht

1. Vereniging Spaans op School
Gedurende het zittingsja
ar 1994-1995 heb ik in het kader van mijn therapie deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging Spaans op School. In verband met mijn verbintenis met de handelsnaam Instituto Cervantes in de Benelux en mijn voornemen om het Instituto Cervantes Benelux na 1 oktober 1996 te operationaliseren heb ik mijn VSOS-bestuurslidmaatschap beëindigd. Ik heb de redactie van het verenigingsblad nadien verzocht bijgaande tekst "Waarde Collega" in nummer 48 te plaatsen. Dit is niet gebeurd. Ik vind het derhalve belangrijk dat u hiervan kennis draagt. Wel vermeldde de redactie: "Zoals in het vorige nummer al aangekondigd is, hebben zich nu definitief 4 bestuursleden teruggetrokken. Het betreft onze voorzitter Wilma Ensink, penningmeester Arend van Raalte, secretaris Manja Wouters-Dun en John van der Heijden. Hulde aan alle 3 en dank aan John, wiens huidige bezigheden niet langer verenigbaar bleken met lidmaatschap van het bestuur en zich daarom heeft moeten terugtrekken." Het blad is een totale afspiegeling van de resultaten van de op mijn initiatief in het vorige jaar ondernomen acties, met als voornaamste resultaat dat de Vereniging Spaans op School thans onder de aandacht is gebracht van

mw. drs. N.J. Ginjaar-Maas, Stuurgroep Tweede fase
mw. drs. J.C. Visser 't Hooft, secretaris Stuurgroep Tweede Fase
prof. dr. J.M.G. Leune, voorzitter van de Onderwijsraad
leden Vaste Kamercommissie voor Onderwijs
R. de Kievit, secretaris coördinatiecommissie tweede fase
G. Stoks, secretaris VOG-MVT
D. Tuin, NAP-MVT
dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter VNO-NCW
Mr. A. Westerlaken, voorzitter CNV
dr. J. Kaldewaij, voorzitter Vereniging van Leraren in Levende Talen
drs. B. de Jonge, voorzitter sectie Spaans Vereniging van Leraren in Levende Talen

en thans door de betreffende organisaties als volwaardige gesprekspartner is geaccepteerd.

b. Declaratie t.b.v. de Stichting Cervantes Benelux
In een persoonlijk contact heeft de heer
J. Wilzing mij medegedeeld dat hij niet gelukkig is met mijn actie richting CRI. Ik verklaar hiermede dat er geen enkele betrokkenheid bestaat tussen mijn declaratie naar aanleiding van het inleveren van mijn netwerkanalyse en mijn persoonlijke contact met de heer Wilzing. De heer Wilzing is mij pas te hulp geschoten ná het inleveren van de netwerkinformatie bij de politie en nádat ik door criminelen werd bedreigd. Ik heb de declaratie bij de CRI ingediend aangezien ik over de gegevens van de kasbeheerder van deze dienst beschikte. Uiteraard ben ik bereid deze declaratie in te trekken zodra ik een toezegging van overheidswege heb ontvangen voor een substantiële ondersteuning van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Ik neem mij voor per 1 oktober 1996 een opleiding Spaans voor de criminaliteitsbestrijding onder beheer van het Instituto Cervantes Benelux te laten ontwikkelen. Nadien is dan het bedrijfsleven aan de beurt. Gaarne ontvang ik van u daartoe uw toestemming en ondersteuning.

c. Strategisch Perspectief 2000
Ik meld u dat ik mij in het kader van het Baakprogramma
'Strategisch Perspectief' als Bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux heb opgegeven voor de bijeenkomst van 10 september 1996 met de titel "Spin in het web, duizendpoot?" Hoogachtend, J.L. van der Heyden

Bijlage

Enkele weken geleden faxte ik het volgende bericht naar de redactie van de Vereniging Spaans op School met het verzoek dit in nummer 48 van het blad te plaatsen:

Waarde Collega, Uit de berichtgevingen hebt u kunnen opmaken dat ik mij voor het nieuwe seizoen niet meer als bestuurslid van de VSOS herkiesbaar heb gesteld. Ik heb gekozen voor het dienen van een hoger belang. Ik denk ook dat mijn persoonlijke doelstelling als lid van het bestuur en de redactie het beoogde resultaat heeft opgeleverd: de continuering van de Vereniging Spaans op School en de noodzakelijke belangenbehartiging van alle docenten Spaans in Nederland. Het afgelopen jaar heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Met name de samenwerking met mijn collega's en de buitengewoon vruchtbare gesprekken met zowel de oude routiniers als met de enthousiaste en deskundige nieuwkomers. Zij hebben zeer veel goed werk geleverd het afgelopen jaar. Ik denk met name aan de positionering in de juiste overlegcircuits teneinde ook in de toekomst effectiever invloed te kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid. Belangrijk is ook het aanbod van verschillende collega's om hun medewerking te gaan verlenen aan de zaken die in de gehouden enquête aan de orde zijn gekomen. Opvallend daarbij is het aanbod van collega's die ik persoonlijk goed ken. Ik hoop dat zij bereid zijn de vereniging krachtig te steunen. Ik ben ook gelukkig met de groeiende positieve samenwerking met de sectie Spaans van Levende Talen. Het zoeken naar synergiebevorderende samenwerking is in het belang van elke hispanist. Ik hoop dat u en uw collega's beide instellingen in de toekomst verder wilt ondersteunen, o.a. door niet-leden op het bestaan van de VSOS en de VvLLT te wijzen en hen als lid aan te laten melden. Het werk dat ik het afgelopen jaar heb verricht beschouw ik zelf als een eerste aanzet tot een algehele belangenbehartiging van Nederlandstalige hispanisten. In het jaar 1988/1989 volgde ik een managementopleiding bij de Baak/VNO. Een van de hoogtepunten vormde toen het optreden van de managementgoeroe professor Jim Belasco uit Californië met als thema 'Teaching the Elephant to Dance'. Belasco vergeleek een organisatie met een logge OLIFANT en gaf daarbij aan hoeveel energie er vereist is om een veranderingsproces op gang te brengen en duurzaam te onderhouden. Bij mijn vertrek bij de Baak in NOORDWIJK in de zomer van 1991 heb ik mij in het kader van het meegekregen loopbaanadvies ten doel gesteld de belangen van alle Nederlandstalige hispanisten in de Benelux te dienen en te werken aan een situatie die uitzicht biedt op permanent werk voor onze doelgroep. Mijn persoonlijke thema zal zijn: de ethiek van het zakendoen in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie. Dit zal de basis zijn van het handelen van de komende generatie Nederlandstalige hispanisten. De klep van de pet dus weer naar voren! En de neuzen ook in dezelfde richting! Ik hoop in de toekomst verder op uw steun te mogen rekenen. Hartelijk dank, J.L. van der Heyden.

24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN