FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Prof. Dr. H. de Schepper Postbus 9103. 6500 HD NIJMEGEN. Nijmegen, 17 juli 1995. Geachte Heer de Schepper, Met mijn hartelijke dank voor uw belangstelling en bemiddeling ontvangt u hierbij volgens afspraak op 12 juli jl. de verslagen van de vergaderingen en besprekingen van en met betrekking tot de Stichting Cervantes Benelux d.d. 18 mei 1992 (gespreksverslag Van der Heijden/Instituto Cervantes); 16 juli 1992 (brief Van der Heijden aan Instituto Cervantes); 7 september 1992 (gespreksverslag): 14 september 1992 (gespreksverslag); 19 oktober 1992 (gespreksverslag Van Aalst/Van der Heijden); 22 oktober 1992 (gespreksverslag Van der Heijden/Veltman); 2 november 1992 (bestuursvergadering); 5 november 1992 (gespreksverslag Van der Heijden/Alonso); 23 november 1992 (bestuursvergadering met bijlagen); 2 december 1992 (gespreksrapportage Veltman/Van der Heijden); 21 december 1992 (bestuursvergadering); 11 januari 1993 (bestuursvergadering); 26 januari 1993 (bestuursvergadering); 1 maart 1993 (afsprakenlijst); 1 april 1993 (tussenevaluatie); Ik beschik verder nog over een openingsbalans en gespreksnotities met in de periode februari/maart 1993 gevoerde gesprekken met erkende particuliere opleidingsinstituten. Deze bevatten echter vertrouwelijke bedrijfsgegevens die ik slechts met toestemming van de betrokken directies kan verstrekken. Voorts meld ik u naar aanleiding van ons gesprek van 12 juli jl. het volgende.

1. Dissertatie
Nog op dezelfde dag had ik een ontmoeting met de heer Mark Lindeyer, die zich toevallig op dat moment in Nijmegen bevond. Ik heb met hem over de voorgenomen dissertatie gesproken, waarop hij mij heeft laten weten dat hij er geen bezwaar tegen heeft, zeker niet wanneer ik mij zou beperken tot de Van der Heydens in de Tachtigjarige Oorlog. Hij is hier zelfs mee ingenomen en heeft mij veel succes gewensd.

2. Toestemming College van Bestuur
Dit heb ik aangevraagd conform bijgaande, verzonden, brief van 13 juli jl.

3. Spaanse Instituto Cervantes
Van het Spaanse Instituto Cervantes kreeg ik het verzoek om in de Benelux af te zien van het merkenrecht. Ik heb hier in een persoonlijke brief op gereageerd. Ook zij blijken een merkdepot te hebben verricht. Ik kan mij helaas niet aan de indruk onttrekken dat zij het depot te kwader trouw met terugwerkende kracht hebben verricht nádat ik mevouw Alonso en de heer Gimeno van mijn merkenrecht in kennis had gesteld. Ik laat dit thans onderzoeken. Ik blijf mij hard maken voor de belangen van het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven en de Nederlandstalige hispanisten. Dit neemt niet weg dat wij hierdoor niet tot samenwerking kunnen overgaan. Ik geloof meer in synergie en 'co-makership' dan in juridisch gekissebis. We treffen elkaar op donderdag 24 augustus 11.00 uur op uw kantoor. Hartelijke groet, John van der Heijden.

29 JULI 1995 STUDIE-AVOND OP DE BAAK TE NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN