Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 27 maart 1995. Hooggeachte Heer Van Nispen, Aansluitend aan mijn brieven d.d. 8 en 26 februari jl. ben ik verheugd u te kunnen mededelen dat ik voornemens ben een dissertatie te gaan schrijven met als onderwerp De Van der Heydens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen. Ik heb hieromtrent al enig literatuuronderzoek verricht. Het onderwerp sluit aan op mijn afstudeerthema van 1977. Mijn gedachten gaan momenteel echter wel uit naar de ontwikkelingen binnen de problematiek van de Wereldruiterspelen van het afgelopen jaar. Als oud stafmedewerker van de Baak/Nieuw Elan heb ik nauw samengewerkt met Drs. E.H. Halbertsma, thans mededirecteur van het VNO-managementopleidingsinstituut de Baak te NOORDWIJK, en enthousiast medewerkster op dressuurgebied in de Nederlandse hippische sport. Op advies van haar collega Drs. H.W. Lulofs heb ik op 31 juli vorig jaar dit evenement in Den Haag bezocht. Ik ben niet exact op de hoogte van uw familierelaties, maar ik begrijp wel dat Jonkheer Octave van Nispen tot Sevenaer als voorzitter van de Nederlandse Hippische Sportbond in dit verband met een ernstig probleem kampt. Ik hoop van harte dat deze problematiek op een bevredigende wijze wordt opgelost. Op zondag 25 juni organiseer ik ten behoeve van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen een slotdag in Vorden met een afsluiting op kasteel Doornenburg. Wellicht is dit een goede aanleiding voor een nadere kennismaking. Ik zou het zeer op prijs stellen met mijn groep ook het Suideras te kunnen aandoen. Voordien zou ik het zeer op prijs stellen in het kader van mijn voorgenomen promotie met u nader van gedachten te kunnen wisselen over de u bekende geschiedenis van het geslacht Van der Heijden. Ik hoop dat ik u niet te zeer onthutst heb met mijn brief van 26 februari jl. Ons land vroeg om een oplossing van een historisch probleem en daar is thans een aanzet toe gemaakt. Het Schengen-accoord doet de rest. Mag ik van u een datumvoorstel verwachten? De in uw brief van 4 februari genoemde saillante punten zijn: mijn tot op heden verrichte onderzoek naar het Geslacht Van der Heijden; de ontwikkelingen m.b.t. mijn voorgenomen dissertatie; mijn persoonlijke rol binnen de Nederlands-Spaanse betrekkingen; een inbreng van uw zijde en wellicht van uw familieleden in de voorgenomen dissertatie. Ik zie met belangstelling uit naar een ontmoeting. Met hartelijke groet, Johannes L. van der Heijden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

MIJN BRIEF VAN 27 MAART

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN