Nijmegen, 31 maart 1994 (Witte Donderdag). Beste Ger, Zie jij kans voor mij een getuigschrift te produceren m.b.t. mijn werkzame periode van FSI en NIOW-Talen? Ik hoop na mijn therapie mijn kansen op betaald werk weer te kunnen vergroten. Ik zou je dankbaar zijn als je je medewerking hieraan kunt verlenen. Ik heb m.b.t. mijn arbeidsverleden het vonnis van de rechtbank van 9 augustus 1989 nog eens erop nageslagen. Een persoonlijke reactie hierop tref je als bijlage aan. Het lijkt mij n.l. goed voor jou dat zwart op wit te hebben. Ook heb ik de antwoord-akte in conventie van Peter Ottenhoff en SBO d.d. 5 april 1989 erop nageslagen. De inhoud van laatstgenoemde produktie acht ik feitelijk juist. Ik onderschrijf de opmerking onder punt 9: "In januari 1987 werd Van der Heijden arbeidsongeschikt". Als bijlage heb ik als model ook het getuigschrift van De Baak bijgevoegd en een deel van mijn c.v. m.b.t. mijn werkzaamheden bij FSI en NIOW-Talen.

Hieruit kun je de ingrediënten voor het getuigschrift destilleren. Ik vertrouw erop op je medewerking te kunnen rekenen en dank je bij voorbaat hartelijk voor je medewerking. Met vriendelijke groet.

Bijlagen:
1. reactie op vonnis arrondissementsrechtank d.d. 9 augustus 1989
2. getuigschrift De Baak
3. fragmenten c.v. m.b.t. arbeidsverleden FSI en NIOW-Talen

1. Reactie op vonnis arrondissementsrechtbank d.d. 9 augustus 1989

8. De beoordeling van het geschil in conventie
8.1 t/m 8.4 eens
8.5 bewijsstukken niet ontvangen
8.6 bewijs niet geleverd
8.7 n.v.t.
8.8: Ik heb nimmer rondverteld dat NIOW-Talen haar aktiviteiten zou beëindigen. Ook heb ik Peter Ottenhoff dit nimmer horen zeggen. M.b.t. de opmerking "indien SBO docenten en/of cursisten van NIOW-Talen min of meer stelselmatig zou hebben bewogen hun relatie met NIOW-Talen te beëindigen etc." ben ik nog benieuwd naar de bewijslast. Ik respecteer echter jouw beslissing om hier niet meer op terug te komen.
8.9 Stuk is ingebracht. Het betreft een daadwerkelijk in de SBO-bestuursvergadering genomen besluit in het verlengde van hetgeen in de brief is gesteld: "In januari 1987 werd Van der Heijden arbeidsongeschikt". M.b.t. rechtsoverweging 2.17 stel ik vast dat ik op deze transactie geen invloed heb kunnen uitoefenen aangezien deze ná mijn ontslag heeft plaatsgevonden, althans hebben wij daar geen overeenstemming over bereikt. De transactie is echter wel in strijd met het besluit om mij op 7 juli 1987 geen décharge van financieel beleid te verlenen.
8.10 Met het overeenkomen van de schikking is de zaak afgedaan.

3. Fragmenten c.v. m.b.t. arbeidsverleden FSI en NIOW-Talen
Naam bedrijf: Frans-Spaans Instituut B.V. Plaats: Wijchen. Branche: Opleidingen. Van: 1979 Tot: 1981. Functie: Directeur. Het best beviel: "From scratch" in 35 plaatsen opleidingsactiviteiten van de grond tillen. Onplezierig: Niets. Belangrijke ervaringen waren: Het functioneren van een eigen bedrijf in al haar facetten. Opgedane vaardigheden: telefoonvaardigheid, leiden van bijeenkomsten, leggen van internationale contacten, samenwerken (met Institute of English Studies). Commerciële activiteiten. telefonische verkoop van cursussen. Conceptuele activiteiten: herziening lesmateriaal van grammatica-vertaalmethode naar functioneel notioneel vreemde talenonderwijs, concept-ontwikkeling Instituut voor Romaanse Studies. Organisatorische activiteiten. ontwikkeling organisatie-concept; recruteren van docenten, cursisten; starten cursusgroepen in 25 tot 35 cursusplaatsen; opzetten van administratief systeem. Management-activiteiten: afstemmen cursusprogramma's; begeleiden docenten en cursisten (1e jr 750, 2e jr 1450); beslissen (hakdag); leiden van vergaderingen. Reden beëindiging dienstverband. Samengaan met Institute of English Studies en NIOW: bevordering tot NIOW-directeur.

Naam bedrijf: Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen (NIOW-Talen B.V.). Plaats: ZEIST. Branche: Opleidingen. Van: 1981 Tot: 1987. Functie: Directeur. Het best beviel: Organisatie-ontwikkeling, managen landelijk netwerk; Onplezierig: Administratieve rompslomp en veel te laag honorarium gemeten naar de grote verantwoordelijkheden en lange werktijden. Belangrijke ervaringen opgedaan bij het reorganiseren van 3 opleidingsinstituten tot een structureel goed functionerende organisatie. Opgedane vaardigheden: (re)organiseren, leidinggeven, automatiseren, marketen, verkopen, productontwikkeling, financieel management. Commerciële activiteiten: verkoop van cursussen, verzorgen van telefonische verkooptrainingen, coördinatie promotionele activiteiten. Organisatorische activiteiten: Intern: organisatie office management: administratie, voorlichting, PR en boekhouding. Extern: opbouw organisatie-netwerk; (half)jaarlijkse organisatie van gemiddeld 300 cursussen/groepen, verspreid over GEMIDDELD 60 CURSUSPLAATSEN, organisatie examens, organisatie talenreizen. Management-activiteiten: integratie 3 bedrijfsculturen; overleg met door het land verspreide regiomanagers en docenten; dagelijkse leiding instituut, bestaande uit secretariaat, studieleiding, studievoorlichting, produktontwikkeling, marketing en financiële administratie; bestuurlijke activiteiten VBMO: bijwonen bestuursvergaderingen en overleg met Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Open Universiteit, VAN, VISO en leden van de vereniging (100 aangesloten instituten). Reden beëindiging dienstverband: Teruglopende markt in de particuliere talensector en breuk met partners nadat duidelijk was geworden dat de NIOW-constructie geen toekomstperspectief meer bood en de discussies omtrent de constructie op een dood spoor waren gekomen.

BRIEFJE VAN 2 MAART JONGSTLEDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN