Stichting Cervantes Benelux NIJMEGEN. Boekhouding Advocatenkantoor Nauta Dutilh. T.a.v. M. Willems. Postbus 7113. 1007 JC AMSTERDAM. Datum: 2 februari 1993. Betreft: Uw schrijven d.d. 22-01-1993. Uw kenmerk: Boekh/3011884/440/1. Geachte heer Willems, Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven meld ik u het volgende:

1. Ten behoeve van de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux is bovengenoemde declaratie door uw administratie op naam van de Stichting Cervantes Benelux gesteld. Uw betalingsherinnering, gericht aan J.L. van der Heijden, geeft aan dat deze voor u interne mutatie niet in uw administratie is verwerkt.
2. Na onderzoek is komen vast te staan dat de notariële standaardtarieven voor de oprichting van een stichting variëren van fl. 470,- tot fl 498,-. Uw rekening bedraagt fl. 3.528,- exclusief B.T.W. Dit is een overschrijding van het hoogste standaardtarief met fl. 3030,-, ofwel 608%.
3. In een eerder stadium hebben wij verzocht om een urenverantwoording. Deze hebben wij nog niet ontvangen.
4. De stichting beschikt nog niet over financiële middelen.

Wij verzoeken u derhalve

1. Uw administratie ten aanzien van de tenaamstelling van deze factuur op orde te brengen.
2. De factuur tot redelijke proporties terug te brengen. Een overschrijding voor verricht meerwerk van ten hoogste 100% achten wij acceptabel. Graag ontvangen wij een creditnota.
3. Ons uitstel van betaling te verlenen totdat de stichting over financiële middelen beschikt.

Gezien de goede relatie met uw kantoor vertrouwen wij op uw welwillende medewerking. Met vriendelijke groet. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX Namens het bestuur, J.L. van der Heijden. Secretaris.

15 FEBRUARI 1993 DOSSIERNUMMER ST/ST 3011884 TER ATTENTIE VAN DE HEER M.Ph. VAN SINT TRUIDEN VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN