Nijmegen, 2 januari 1993. Beste André, GELUKKIG NIEUWJAAR! Direct in dit nieuwe jaar breng ik graag een aantal punten onder je aandacht. 1. Ten gevolge van de afgelopen jaar doorgevoerde beleidswijzigingen is het beleidsplan van Cervantes ingrijpend gewijzigd. Mede onder invloed van goeroe Henry Mintzberg heb ik het plan op punten aangepast. Het ziet hierbij het licht. Hoofdstuk VI is nog niet volledig. Ik hoop dat de heren van de bank ons hiermee een stuk verder kunnen helpen. 2. Van het Talencentrum Centro de Estudios te Leeuwarden ontving ik een kerstkaart met een dankbetuiging voor ons bezoek en de door de directie uitgesproken hoop dat onze plannen zowel in hun als in ons voordeel gerealiseerd zullen worden. 3. Ik wil met jou en/of Bob in de maand januari een twintigtal andere instituten bezoeken. Daarbij denk ik aan een bezoekschema van een instituut 's middags (vanaf 15.00 uur) en één 's avonds (vanaf 19.00 uur). Graag maak ik een bezoekschema. Wil je mij een opgave doen toekomen van middagen en avonden waarop je hiervoor beschikbaar bent? Wellicht kunnen we het eerstkomende bezoek met ons drieën afleggen. 4. Bijgaand tref je de concepttekst aan van de brief die ter introductie aan de desbetreffende instituten wordt gezonden. Mag ik omgaand je commentaar hierop vragen? 5. In de nacht van 23 op 24 december is mijn auto vanuit de openbare parkeergarage onder mijn flatgebouw gestolen. Blijkbaar is het niet verantwoord hier 's nachts een auto te parkeren, want ze blijken met bosjes de nu opengestelde oostgrens over te gaan. Vanaf nu ben ik dus op het openbaar vervoer aangewezen. Tijdens onze acquisitiebezoeken zal ik dus steeds bij een NS-station met je moeten afspreken. Ik hoop op weer betere tijden en kan niets anders doen dan daarvoor te werken. 6. Ten behoeve van het dossier heb ik een kopie bijgevoegd van het uittreksel uit het handelsregister van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en van het bewijs van inschrijving van het merk Instituto Cervantes van het Benelux merkenbureau. Vriendelijke groet en tot horens.

18 FEBRUARI 1993 HISPANOCOMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN