De weledele heer J.W. van Aalst. Van Lanscroonstraat 6. 2596 PA 's-GRAVENHAGE. Nijmegen, 8 september 1992. Geachte heer Van Aalst, Hiermede bevestig ik ons gesprek ter uwent op woensdag 2 september jongstleden. Ik stel het op prijs u bereid te hebben gevonden als voorzitter de gelederen van de Stichting Cervantes Benelux te willen versterken. Uw kandidatuur heb ik gisteren met onze penningmeester, de heer A. Veltman, besproken en wij zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen nog bij de oprichting met een driekoppig bestuur te starten. Ik bevestig eveneens onze telefonische afspraak voor een bestuursvergadering op maandag 14 september a.s. vanaf 15.30 u. op het hoofdkantoor van de ABN-AMRO-bank ten kantore van de heer Veltman, Vijzelstraat 68-78, Amsterdam, ingang Prinsenhof, 5e etage. U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage onder het gebouw, ingang Prinsengracht. Er wordt voor uw auto een plaats gereserveerd. Het verdient aanbeveling u even bij de receptie van de parkeergarage te melden. Ten behoeve van de bespreking ontvangt u bijgaand het concept van de statuten alsmede een concept-licentieovereenkomst teneinde de naam Instituto Cervantes aan de stichting over te dragen. Volgens afspraak ontvangt u hierbij tevens een kopie van de brochure van NIOW-talen, waarover ik tot 1987 de directie heb gevoerd, alsmede van een info-bulletin van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (vertrouwelijk). Voor de bespreking stel ik van mijn zijde de volgende agendapunten voor: 1. Kennismaking; 2. Statuten en licentie-overeenkomst; 3. Functieverdeling Bestuur; 4. Directie; 5. Afspraak notaris t.b.v. oprichting; 6. Inbreng onderneming in de stichting/ accountant; 7. Financieringsmogelijkheden; 8. Vestigingsmogelijkheden; 9. Wat verder ter tafel komt; 10. Rondvraag; 11. Acties; 12. Vaststelling volgende bespreking. Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

25 SEPTEMBER 1992 NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN