Strict persoonlijk en vertrouwelijk ABN-AMRO Bank. T.a.v. de weledele heer A. Veltman. Div. btld. reg. officer Europe. Postbus 669. 1000 EG AMSTERDAM. Nijmegen, 14 juli 1992. Geachte heer Veltman, Na ampel beraad heb ik besloten in het kader van de ontwikkeling van Instituto Cervantes Benelux te starten met een tweekoppig bestuur van de Stichting Cervantes Benelux, bestaande uit een voorzitter/secretaris en een penningmeester. Dit bevordert mijns inziens een snelle besluitvorming. Ik stel het zeer op prijs indien u de penningmeestersfunctie voor uw rekening wilt nemen. Ik zal dan op onbezoldigde basis de functie als voorzitter/secretaris vervullen, mits deze functies combineerbaar zijn. Deze procedure is noodzakelijk teneinde de stichting bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven. Na de start van het instituut wil ik in overleg met u een nadere personele invulling geven aan de organisatie en het bestuur verder uitbreiden. Inmiddels heb ik in Nijmegen in een bedrijvencentrum een financieel risicoloze bedrijfsruimte gevonden om een start te maken. Inschrijving van het instituut in het stichtingenregister wordt als voorwaarde gesteld voor toelating tot dit centrum. Vóórdat de nog verder uit te werken investeringsbegroting en de begroting 1992 door het bestuur is goedgekeurd, zal ik mij persoonlijk borg stellen voor de nu te nemen financiële risico's. Graag verneem ik van u op zeer korte termijn of u, met inachtneming van het besprokene op 22 juni jl., bereid bent op deze basis in het stichtingsbestuur te treden, zodat ik een afspraak kan maken met de notaris voor het opmaken van de statuten. Uiteraard zal ik u dan over alle door mij te nemen stappen rapporteren. Ik neem mij voor een dezer dagen contact met u op te nemen. Vanzelfsprekend kunt u mij ook bereiken via bovenvermeld telefoonnummer. Met vriendelijke groeten, John L. van der Heijden. P.S. De financiële paragraaf van het beleidsplan kan ik u doen toekomen nadat ik een reactie heb ontvangen op een vandaag verzonden offerte aan een Spaanse organisatie.

8 SEPTEMBER 1992 VERSLAG 7-9-1992 TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN