Advocatenkantoor Stibbe-Blaise, T.a.v. Mr. D.C.C. van Everdingen. Postbus 3660. 1001 AL AMSTERDAM. Datum: 1 mei 1990. Betreft: PROCURATIE DIRECTIE Kenmerk: JL/LH469. Geachte mevrouw Van Everdingen, Conform onze telefonische afspraak van hedenmiddag zend ik u bijgaand de statuten van de Stichting Nieuw Elan alsmede een afschrift van de inschrijving in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. Telefonische navraag heeft mij uitgewezen dat onze stichting naast het stichtingenregister niet in het handelsregister staat ingeschreven. Uw voorstel tot een bestuursbesluit tot procuratie van de directie zie ik gaarne van u tegemoet. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat dank. Hoogachtend, mede namens de directie, Stichting Nieuw Elan. J.L. van der Heijden. Office-manager.

19 JULI 1995 AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN