24 juli 2000. Betreft: OVERHEIDSMANAGER VAN HET JAAR. Kenmerk: JH/PO20000724. Nijmegen, maandag 24 juli 2000. De fietstocht naar Ellecom is niet doorgegaan ten gevolge van een tijdens de Nacht van Nijmegen opgelopen kou. We zullen dus gauw weer eens een keer moeten gaan biljarten. Het is weer een hele tijd geleden dat ik mij daarmee heb beziggehouden. Het werd niet zo zeer op prijs gesteld door mijn collega. Zij heeft mij zelfs - kort voor mijn ontslag in 1991 - nog aangeraden mijn biljartpartij met jou in de projectleidersvergadering te melden. Dat was dan ook de laatste vergadering die ik heb genotuleerd. Liesbeth heeft mijn belangstelling gewekt voor de paardensport. Met name voor de dressuur. Zo ben ik gisteren nog even langs manège St. Frans gefietst, naast het Skicentrum van Wijchen in Alverna. Jou welbekend. Er was een meisje van tien jaar aan het werk op haar paard. Het leek wel of dat kind met dat paard vergroeid was. Ik heb mij laten vertellen dat dat een bijzondere passie voor dames kan worden. Zo heb ik ook regelmatig de verrichtingen gevolgd van Anky van Grunsven en Ellen Bontje. Liesbeth Halbertsma heb ik echter nog nooit zien rijden ondanks het feit dat zij mij volgens de heer van Amstel 'welbekend' is en onze voormalige baas Henk Lulofs mij enkele jaren geleden heeft geadviseerd eens bij de Wereldruiterspelen te gaan kijken. Het lijkt mij best wel aardig haar eens te zien rijden. Ik ben graag bereid daar een ritje voor te maken. Vandaag wordt onze Minister van Financiën ontmaskerd. Ik lees: Kandidaten gezocht voor Overheidsmanager v/h Jaar De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 29 november tijdens een groots gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Het bevreemdt mij ten zeerste dat de heer Gerrit Zalm in deze jury de voorzittersfunctie vervult.

De belangrijkste eis die aan een goede overheidsmanager dient te worden gesteld is immers dat hij zijn betalingsverplichtingen nakomt. Vanmorgen ben ik begonnen met het scannen van mijn in 1997 ontvangen post en verzonden aangetekende brieven. Zo trof ik vanmorgen onder meer bijgaand aangetekend schrijven d.d. 27 januari 1997 aan. In verband met de per 31 augustus 1997 gewijzigde omstandigheden heb ik besloten het per 31 december 1996 openstaande bedrag ad Hfl. 80.184.176,- alsmede de wettelijke rente, ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux. De rechtmatigheid van deze vordering kan worden bevestigd door zijn jurylid de heer Eric Nordholt uit Amsterdam. De heer Nordholt is mij nog bekend uit de tijd dat ik een dag in de week werkzaam was op de afdeling ADOC van de Centrale Recherche Informatiedienst te Zoetermeer in de zomer van 1994. Het was toen mijn taak aan de hand van Spaanstalige literatuur een analyse te maken van de criminele netwerken en de kerngegevens hiervan in het centrale computersysteem in te voeren. De werkzaamheden geschiedden in die tijd op therapeutische basis, maar ik was de enige die terzake beschikte over de vereiste 'skills'. De rechtmatigheid van de betreffende vordering heb ik - kort voor Prinsjesdag 1996 - aan de Minister President en de toenmalige Minister van Justitie - verantwoord. Ik verzoek je derhalve terzake actie te nemen en de heer Zalm een kopie van dit schrijven te doen toekomen. Uiteraard kun je de daartoe te maken kosten op de Stichting Cervantes Benelux verhalen, zodra de Minister van Financiën aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De vordering is thans alsvolgt samengesteld. Factuur aan kasbeheerder CRI Hfl. 73.300.000. Eventueel te verhogen tot Hfl. 175.000.000 m.d.a. E. Kalsbeek.

 Wettelijke rente Jaar  Percentage   Aantal dagen   Bedrag
 1995  8  187  Hfl. 3.004.295,89
 1996  7  180  Hfl. 2.530.356,16
   5  185  Hfl. 1.857.602,73
 1997  5  365  Hfl 3.665.000,00
 1998  5  365  Hfl 3.665.000,00
 1999  5  365  Hfl 3.665.000,00
 2000  5  205  Hfl. 2.058.424,65
       
 Totaal    1647  Hfl. 20.445.678,-
       
 Totaal Generaal      Hfl. 93.745.678,-

(correctie d.d. 11 april 2004). Los van de uitstekende coördinatie van de evacuaties tijdens de watersnoodramp in het Land van Maas en Waal in het voorjaar van 1995, draag ik hierbij als Overheidsmanager van het Jaar de burgemeester voor van Nijmegen, de heer Mr. E.M. d'Hondt, vanwege de voortreffelijke leiding die hij in de afgelopen jaren heeft gegeven aan het Korpsbeheerdersberaad van de Nederlandse politie. Ook zijn advies d.d. 18 mei 1995 om mij te wenden tot de Hoge Raad van Adel is een ijzersterk advies gebleken.

Ik prijs mij dan ook gelukkig dat ik momenteel weer enige tijd in zijn stad te gast mag zijn. Ik had de heer d'Hondt overigens al eerder uitgenodigd voor een bijeenkomst in Noordwijk, t.w. de 'Spin in het web... ...duizendpoot?' op 10 september 1996. Liefde is... ...hand in hand op een bankje zitten. Daar heb ik nu geen tijd voor. Succes ermee, John L.Van der Heyden. Bijlagen: Aangetekende brief BETALING aan de Minister van Financiën d.d. 27 januari 1997; Brief van de Burgemeester van Nijmegen d.d. 18 mei 1995.

25 JULI 2000 WIJ JOHANNES TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF