29 april 1998. Betreft: STRUISVOGELPOLITIEK Kenmerk: JH/PO980429. Beste Peter, Gisteren ontving ik van mijn bedrijfsvereniging het volgende bericht: "Behandeld door Dhr. P. Nanlohy. Utrecht: 27 april 1998. Ons kenmerk: AW 00R 340.091147. Betreft: Uw vestiging in het buitenland. Geachte heer, naar aanleiding van uw verzoek van 7 april 1998, delen wij u mede, dat u zich met behoud van uw uitkering in het buitenland kunt vestigen. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven: De datum van vertrek, het adres van uw nieuwe verblijfplaats, en de wijze waarop wij de uitkering dienen over te maken. Indien u de uitkering wenst te ontvangen op een buitenlands betaaladres, dan dient u ons tevens de zogenaamde "swiftcode" op te geven. Deze code kunt u opvragen bij uw buitenlandse betaalinstelling. In verband met uw vertrek naar het buitenland kunnen de inhoudingen inzake de loonheffing en het Ziekenfonds een wijziging ondergaan. AOW/ANW U blijft verzekerd ingevolge de AOW/ANW, mits u in het buitenland geen inkomsten uit arbeid geniet of zal gaan genieten. U bent niet meer voor de AOW/AWW verzekerd, indien u een buitenlandse (invaliditeits)uitkering geniet of zal gaan genieten. Ziekenfondswet U blijft verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Wij zullen u aanmelden bij de Ziekenfondsraad, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen. telefoon 020-3475555. Voor vragen omtrent verstrekkingen etc. dient u zich tot deze instantie te wenden. De nominale ziekenfondspremie dient voor uitkeringsgerechtigden, die in het buitenland wonen, rechtstreeks op de uitkering te worden ingehouden. De inhoudingen zullen geschieden met ingang van de eerste dag van de maand volgend op uw vertrekdatum. Document "teken van leven" Als u in het buitenland woont, geeft de gemeente geen wijzigingen in uw burgerlijke staat meer aan ons door. Daarom dient u ons elk half jaar uit eigener beweging een zogenaamd "teken van leven" te zenden. Dit document wordt afgegeven door het plaatselijke bevolkingsregister, óf, als dat niet aanwezig is, door een andere lokale officiële instantie. Op dat document moeten de datum, uw woon- en verblijfplaats en uw burgerlijke staat (gehuwd, gescheiden) staan. Als u bij deze instanties geen officiëel document met de genoemde gegevens kunt verkrijgen, dan moet u zich wenden tot de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat. De kosten komen voor uw rekening. Het document dient ook ten alle tijde het origineel exemplaar te betreffen. Het inzenden van het document ontslaat u niet van de verplichting ons direct en uit eigener beweging wijzigingen in uw situatie mede te delen, waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze mogelijk van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Wij verwachten van u het eerste document een half jaar na uw vertrekdatum en vervolgens elk half jaar nadien. Wij wijzen u op uw verplichtingen: te laat insturen kan leiden tot een korting op uw uitkering of een boete. Ook kunnnen wij van de bevoegdheid gebruik maken om uw uitkering te schorsen. Vrijstelling heffing loonbelasting U kunt in aanmerking komen voor vrijstelling heffing loonbelasting. Deze vrijstelling kunt u aanvragen bij de Belastingdienst Buitenland/Particulieren, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. telefoon (045) - 5736666. telefoon vanuit het buitenland: (--) 31 45 5742800. U dient bij uw aanvraag uw sofinummer te vermelden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en verzoek u zo spoedig mogelijk uw definitieve vertrekdatum cq adres aan ons op te geven. Hoogachtend, Cadans Uitvoeringsinstelling B.V. P. Nanlohy, beslisser WAO buitenland".

Dit betekent dat voor mij het sein nu op groen staat om naar Spanje te vertrekken. Daarom nodig ik je graag uit op vrijdag 1 mei aanstaande om 19.00 uur in het restaurant The Ostrich aan de Oudegracht te Utrecht. Mocht dat niet lukken dan ben je aanstaande zondagmiddag ook welkom op het Kasteel Landgoed De Engelenburg te Brummen. Ik heb immers geen telefoontje van je ontvangen. En dat vind ik ook niet nodig. Een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje zet veel meer zoden aan de dijk dan een telefoontje. Ik kan mij wel voorstellen wat je dwarszit. In enkele brieven heb je laten weten dat je denkt dat jouw reputatie schade zou oplopen als jouw naam met die van mij in verband wordt gebracht. Het tegendeel is echter waar. Ik heb inmiddels een zeer goede reputatie opgebouwd bij 'vriend en vijand'. Dat kan alleen maar in jouw voordeel zijn. Ook heb ik in de loop van de tijd tal van brieven geschreven. Ik hoop nu ook dat al deze mensen doen wat ik van hen vraag. Het komt soms ook voor dat ik mij aandien als (mede)oprichter van de SBO. Vooral als het brieven betreft aan bewindslieden. Dat heeft ook een positieve uitstraling naar jouw bedrijf, waarvan ik hoop dat je dat inmiddels in ICB hebt omgezet, of initiatieven hebt ontplooid die tot de operationalisering van mijn businessplan op korte termijn zullen leiden. In dit verband kan ik je melden dat ik in de afgelopen dagen onder meer brieven heb geschreven aan de Ministers van Buitenlandse en Economische Zaken. Dit binnen het kader van het advies dat ik ooit van Liesbeth heb ontvangen om uitsluitend met 'decision makers' te communiceren. De heer Van Mierlo kreeg van mij het verzoek om een samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen met het Spaanse instituut op het Domplein. Uit deze brief geef ik je hierbij de voor jou relevante informatie. Zie mijn brieven aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

6 MEI 1998 SCHAAKMAT TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR EN DISTRICTLEIDER TE UTRECHT EN NIEUWEGEIN