Datum: Vrijdag 15 oktober 2010 Betreft: INFO VERZONDEN AAN NIEUWE REGERING Kenmerk: 2010015JHLH Beste Liesbeth, Vandaag heb ik een strategisch zwaarwichtige zet gedaan. Ik heb mijn volledige dossier BELEIDSPLAN CERVANTES - dus al mijn ontwikkelingswerk van de afgelopen achttien jaar - op CD aangetekend verzonden naar onze nieuwe Minister-President Mark Rutte. Ook jij ontvangt dit hierbij vandaag. Dit biedt hem de mogelijkheid deze informatie op te nemen in zijn regeringsverklaring van 26 OKTOBER 2010 aanstaande. Hierbij heeft hij mijn correspondentie met zijn voorgangers KOK en BALKENENDE ontvangen en kopieën van mijn brieven aan de huidige nieuwe Ministers van Buitenlandse Zaken; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Financiën; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Veiligheid en Justitie. Naast de hierin vermelde correspondentie met hun voorgangers vanaf mijn merkdepot in 1992 heb ik aandacht gevraagd voor een juridisch vastgelegde regeling waarin de rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op het grondgebied van de BENELUX worden vastgelegd. Hierbij heb ik aansluiting gezocht bij de totstandkoming van het REGEERAKKOORD en het GEDOOGAKKOORD waardoor deze nieuwe regering totstand is gekomen. Hiertoe heb ik een kopie bijgevoegd van het Bewijs van Vernieuwing van het Benelux-Merkenbureau met vervaldatum 28.02.2015

en de brief van 22 mei 1996 van de Casa Real Española gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux (aangehecht).

Ook heb ik een CD bijgevoegd met het interview dat ik in 1989 in het Spaans ten behoeve van NIEUW ELAN voor Radio Nederland Werelomroep heb afgegeven. De nieuwe Minister van Onderwijs heb ik verzocht op haar departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met haar collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. En tenslotte is uiteraard de betaling van 35 miljoen euro aan de Stichting Cervantes Benelux de eerste prioriteit, tenzij die betaling reeds heeft plaatsgevonden aan Instituto Cervantes Ltd England and Wales als gememoreerd in mijn brief aan Jan Kees de Jager. Om 14:03 heb ik jou met kopie aan THOMAS TRIEBELS het aangehechte emailbericht gezonden met de tekst: Beste Liesbeth, Hoewel ik mij had voorgenomen een twee uursbericht te verzenden is dit op dit moment nog niet opportuun. Ik zal trachten wederom een CD voor je te branden en vandaag nog naar je opsturen. Zodat je het morgen in jouw brievenbus ontvangt. Het moment is aangebroken dat wij samen moeten DOORPAKKEN. PRETTIG WEEKEND YOUR ONE AND ONLY "UNCLE JOHN"

Aanleiding is de mededeling dat een velletje postzegels met de afbeelding van AUDREY HEPBURN 400.000 euro waard is. AUDREY is een dochter van ELLA barones VAN HEEMSTRA. Ik vind het dus niet verwonderlijk dat op 31 AUGUSTUS 2010 mijn portemonnee is ontvreemd met een paar visitekaartjes van SCHELTO baron VAN HEEMSTRA. Volgens Wikipedia had HEPBURN twee halfbroers uit het eerste huwelijk van haar moeder met een Nederlandse aristocraat, Alexander en Ian Quarles van Ufford. Hier hebben wij een gemeenschappelijk referentiekader. De naam Quarles van Ufford komen wij tegen in 29 APRIL 1995 MIJN BRIEF VAN 27 MAART 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER, 25 JULI 1995 VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE TER ATTENTIE VAN MARC VAN DER LINDEN TE DIEPENBEEK BELGIE, 21 JANUARY 1997 WE CAN START THE JOINT VENTURE NOW, 21 JANUARI 1997 READERS DIGEST, 3 APRIL 1997 THE 22 OF APRIL 1992, 4 APRIL 1997 OUDE BEMINDEN, 6 APRIL 1997 FER BOSHOUWERS AND RONALD MIGO, 14 JUNI 1997 YOUR TRIP TO SYDNEY LAST OCTOBER, 21 OKTOBER 1997 EEN FINANCIER , 23 NOVEMBER 1997 DE REGENBOOG, 13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND, 21 JANUARI 1998 BURENGERUCHT, 7 MAART 1998 DE STOEL, 12 JUNI 1998 HET GEHEIM VAN UTRECHT, 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE, 7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT etc. etc. Ook in de genealogie van jouw familie kom ik de familienaam tegen, t.w. Jenny Louise Quarles van Ufford Jonkvrouw, echtgenote van Mr. Steven Nicolaas Boudewijn Halbertsma (Utrecht 22 maart 1884 - Wassenaar 7 augustus 1965) Vice-president Gerechtshof te 's-Gravenhage oud-lid Bijzondere Raad van Cassatie, dochter van Jonkheer Louis Pierre Quarles van Ufford. Te vinden op TJALLING HALBERTSMA (1792-1852) EN NAZATEN. Ik reageer hiermee tevens op mijn horoscoop van vandaag SCHORPIOEN: Plichten kunnen wrijving veroorzaken; probeer meer te delegeren en wees wat guller met een prijzend woord. Neem een besluit over een relatie; u hebt nu de moed een onhoudbare situatie te doorbreken. Die onhoudbare situatie heb ik vandaag doorbroken met de verzending van zeven poststukken aan zeven ministers. De uitnodiging van D66 voor een bezoek aan het Provinciehuis in Arnhem op 19 november aanstaande is voor mij een blijk van de spirituele band die wij nog steeds met elkaar hebben. In 1988 heeft mijn toenmalige echtgenote mij geadviseerd om één lijn met jou te trekken. Vanaf dat moment ben ik daar nooit meer van afgeweken ondanks mijn brieven aan Diana. Het is diezelfde geestgesteldheid die ons bindt ondanks het feit dat ik op 1250 brieven van jou nog geen reactie heb ontvangen, maar waarvan ik zie dat de hierin verwoorde ideeën thans gestalte beginnen te krijgen. En daarin vervul jij een allesbeslissende rol voor mij. Zoals Ad Melkert mij ooit schreef dat hij niet iemand is die snel de handdoek in de ring gooit geldt dat ook voor mij. Met jou ben ik een commitment aangegaan en ik heb mij voorgenomen jou niet in de steek te laten maar ook de vrijheid te geven met mijn ideeën aan het werk te gaan zonder enige druk van mijn kant. In alle vrijheid. Als ik aan Arnhem denk, denk ik ook aan jou. Je bent een volle nicht van Mary Halbertsma, waarmee oud burgemeester Job Drijber van Leiden, Zwolle, Middelburg en Arnhem bijna veertig jaar getrouwd is geweest tot haar overlijden in 1991. Het jaar dat "we had to split up". In de twee jaar dat wij hebben samengewerkt heb ik jou ervaren als de meest inspirerende vrouw in mijn leven. En dat wil ik graag zo houden. It's up to you. Een briefje is al voldoende 'for the time being'. PRETTIG WEEKEND

25 OKTOBER 2010 VAN BUITENVELDERT TOT BUITENKAAG