1 februari 2000. Betreft: BUILDING THE EUROPEAN UNION Kenmerk: JH/LH20000201. Dear Elizabeth, Nijmegen maandag 31 januari 2000. Mijn aandacht valt vanavond op een foto op de voorpagina van 'de Volkskrant' van de Oostenrijkse Jörg Haider met de Oostenrijkse vlag met daarop ons familiewapen. Ongetwijfeld maakt Jörg deel uit van ons familiegeslacht, zoals dat in de genealogische studies van het Centraal Bureau van de Genealogie te 's-Gravenhage staat beschreven. Voor zover ik het goed heb begrepen heeft dit verre familielid zich klaarblijkelijk enigszins ongenuanceerd uitgelaten over enkele thema's waarover Wij in de loop van de tijd iets anders zijn gaan denken. Ik vind het echter te ver gaan om al bij voorbaat bij elke vorm van nieuwslezing de term 'extreem rechts' te gebruiken. Die vorm van etikettering heeft Paars immers al geruime tijd geleden afgeschaft. Als Vice-President van een wereldwijd bekende organisatie veroorloof ik mij dienaangaande mijn mening te verkondigen. Gisteravond heb ik - in verband met mijn gesprek met de heer De Koning - het televisieprogramma over de Habsburgers niet kunnen zien. Ik heb echter wel vernomen dat de familie inmiddels weer een redelijk aanzien binnen de Oostenrijkse samenleving heeft opgebouwd. Reden waarom ik er begrip voor heb dat de heer Haider met trots het Keizerlijke Wapen in zijn vaandel draagt. Ik veroordeel op voorhand het verkondigen van een oordeel alvorens de nog te vormen Oostenrijkse regering een regeringsprogram heeft vastgesteld. Ik beoordeel functionarissen niet op hun woorden, maar op hun daden. Feit is dat de Oostenrijkse Vrijheidspartij op democratische wijze is gekozen, hetgeen niet in strijd is met de regels die wij binnen de Europese Unie hanteren. Op basis van de relatie-opbouw die wij tot op heden binnen de 'Cervantes Organisatie' hebben verricht beperkt onze jurisdictie zich op dit moment 'slechts' tot de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Het ziet er echter naar uit dat die situatie op korte termijn zal veranderen zodra Wij overgaan tot activiteiten in de Verenigde Staten en Australië (Meadows e.a.). De ontwikkelingen in Oostenrijk vinden daarbij 'in de schaduw van ons ontwikkelingsplan' plaats. Dat betekent automatisch dat de ontwikkelingen aldaar mijn komende aandacht zullen krijgen. Ik mag immers aannemen dat de heer Haider weet wie verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van onze organisatie. Daarbij kan de heer Haider handig gebruik maken van mijn wereldwijde naamsbekendheid. Ik ben van mening dat op dit moment - voor de zoveelste keer - verschillende overheidsfunctionarissen voor hun beurt hebben gesproken. Vanavond was dat wederom onze goede vriend Thom de Graaf van D66. Ik heb ook het interview gezien met de Oostenrijkse ambassadeur in 's-Gravenhage waarin hij het Nederlandse volk verzoekt hen het voordeel van de twijfel te geven. Ik denk dat de ontwikkelingen binnen het kader van mijn Europees beleidsplan passen: prioriteit bij de educatie, eerst intern integreren teneinde van de Unie een bestuurlijk apparaat te maken. Bewaken van de buitengrens. Haider heeft vandaag al zijn excuses aan de Franse president Chirac gemaakt. Op zich is dat geen al te sterke zet. De wijze waarop de Franse president - denk aan Duisenberg - getracht heeft de formele overlegcircuits buiten spel te zetten, alsmede de wijze waarop hij heeft zorggedragen voor de beveiliging van mijn partner in Parijs, rechtvaardigt de kritische uitspraken die de heer Haider dit weekend had gedaan. Zijn excuses van vandaag beschouw ik derhalve als een zwaktebod. De Franse president blijkt niet eens in staat om de blokkades aan de Franse grenzen op te heffen met alle schadelijke gevolgen vandien voor het Europese Bedrijfsleven. De man schiet dagelijks bok op bok. In dat verband heb ik er geen probleem mee dat er meer van deze kritische geluiden gaan vallen. Ik lees dienaangaande: "Binnen de EU zijn vooral Frankrijk en Duitsland te porren voor harde maatregelen. De Nederlandse regering zal zich waarschijnlijk conformeren aan de meerderheid. Alleen Groot-Brittannië zou zich terughoudend opstellen." Dat is verklaarbaar. Ik denk dat onze mening daar een zeer zwaarwegende factor is ten aanzien van deze ontwikkeling. Tony Blair weet immers goed waar ik naartoe wil. Ik houd mij deze dagen weer even bezig met de geschiedenis van de Britse Kings and Queens en heb zoëven de volgende informatie verwerkt:

Gezinsrapport - 31 januari 2000. Man: JOHN I (Lackland) King. Geboorte:1166. Overlijden: 1216. Begraven: Worcester. Beroep: King of England 1199-1216. Vader: HENRY II (Curtmantel) King of England (1133-1189). Moeder: Eleanor of Aquitaine (1123-1202). Andere echtgenoten: Isabelle of Angoulême. Gescheiden: Vrouw: Hadwiga of Gloucester. Man Aantekeningen... It fell to Richard's only surviving brother, John, to meet the series of internal upheavals and external assaults which, almost inevitably, assailed the unmanageably vast empire of Henry II. He faced these challenges with indomitable vigour and much ability, but fought a losing battle and died in the shadow of failure. In John's attempt to maintain his position, he rode roughshod over the Church and many of the nobility. His clash with the clergy caused England to be placed under Papal interdict between 1208 and 1214, and involved John in excommunication from 1209 to 1213. Subsequentely, however, the Pope became John's closest ally. A rebellious faction of the nobility forced John in 1215 to concede at Runnymede, near Windsor, a list of privileges which has achieved almost legendary status as Magna Carta. 'The cornerstone of English liberties' was how subsequent generations came to see it, though the fact of the King's being forced to make concessions was more important than the concessions themselves. Research: Pitkin Pictorials: Britain's Kings and Queens. Laatst bijgewerkt: 31 januari 2000".

De invloed van deze koning op mijn visie omtrent de ontwikkeling van de Europese Unie is jou bekend sinds mijn bezoek aan Runnymede op 6 augustus 1996. 'The Bold and The Beautiful' vertoonde vanavond al een persiflage op deze situatie, waarbij de heer Chambers de pose aannam van de foto die op 22 april 1997 voor BUCKINGHAM PALACE is gemaakt. Hij droeg daarbij een Franse steek.

Ik vertrouw er dus op dat leden van de familie Von Habsburg op zeer korte termijn hun koninklijke waardigheden weer kunnen opnemen binnen een Europees Rondetafelverband. Uitsluitend de 'leiders door de eeuwen heen' beschouw ik capabel om 'jongens met wilde haren' in het gareel te houden. De Volkskrant meldt: "De EU heeft nooit eerder om politieke redenen sancties getroffen tegen een lidstaat. Normaal gesproken wordt zeer scrupuleus omgegaan met het beginsel dat de lidstaten zich niet met elkaars interne politieke besluiten bemoeien. Het Verdrag van Amsterdam, de 'grondwet' van de EU, biedt wel een radicale mogelijkheid: lidstaten die een consistent patroon vertonen van schending van burgerrechten, democratische principes of aantasting van de rechtsstaat, kan het stemrecht in de EU ontnomen worden". Aangezien er nog geen regering in Oostenrijk is gevormd zijn de geventileerde geluiden op dit moment onrechtmatig. Zodra het Oostenrijkse regeringsbeleid voor de komende jaren is vastgesteld zal ik - in het kader van Regeren is Vooruitzien - uitsluitend aansturen op de punten die mij welgevallig zijn en conform de afspraken die in het Verdrag van Amsterdam zijn vastgelegd in de geest van de brieven die ik in mei 1995 aan de staatshoofden van Nederland en Spanje heb doen toekomen, mijn First State of the Union, Mission Statement en de nadien verzonden brieven aan alle betrokkenen. De Keizeradelaar houd ik daarbij graag in mijn wapenschild, alsmede de vijf gouden kronen waarvan ik gisteren aan de heer De Koning kond heb gedaan.

Dinsdag 1 februari 2000
Mijn haren zijn vanmorgen recht overeind gaan staan bij het lezen van het volgende artikel:
Chirac bij vrienden. Wellicht ligt hier de oorzaak van het feit dat ik tot op heden van de Belgische regering nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief Beleidsplan. In dat verband bevatten de opmerkingen van de heer Haider een elementaire kern van waarheid. Uitsluitend de Koning is in de justitieproblematiek in staat gebleken in het land orde op zaken te stellen. Wat de resultaten zijn van het beleid van de Franse President in zijn eigen land staat vandaag helder afgebeeld op het plaatje van de Franse landkaart op de voorkant van de Telegraaf. Hoe kan de heer Nouwen deze man in vredesnaam uitnodigen als zogenaamde 'eregast'. Pas als hij in staat is om de Fransman aan zijn verstand te peuteren wat de betekenis is van het kenteken nummer ND-VH-98 van de 'slimme auto' zoals vermeld in mijn brief Missie aan de huidige Nederlandse Minister van Defensie acht ik een "eerbetoon" zoals omschreven gerechtvaaridigd, vermits de Franse president bereid is zijn volledige verantwoordelijkheid als staatshoofd van een 'de facto' bevriende natie te nemen en de consequenties daarvan te accepteren. Laat dat maar weten aan de heer Nouwen. Hij is immers geen onbekende van ons. De echtgenote van Bob van Aalst - mijn tweede vader in een moeilijke tijd - heeft jaren met hem samengewerkt. Daarom heb ik vandaag ook de volgende brief naar mijn Franstalige collega gezonden: The Cable Turtle of Purple. Liefde is... ...samen koffie drinken. Daartoe nodig ik je morgen van harte uit bij The Dubliner, Hoofdstraat 171 te Apeldoorn (contact: David Brown,). Ik zal daar morgenmiddag vóór mijn bezoek aan Het Loo even langsgaan (rond een uur of twee) teneinde aldaar vast te stellen hoe ik de dag verder zal gaan inrichten. Hartelijke groet. P.S. Voor de goede orde. Dit kenteken betekent voor mij Now Diana Van der Heyden 1998. Dit voor alle duidelijkheid.

2 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING VII