30 januari 2000. Betreft: EVIDENCE Kenmerk: JH/LH20000130. Dear Elizabeth, Nijmegen zondag 30 januari 2000. Gisteravond heb ik met grote verwondering de interactieve CD The People's Princess bekeken. De indicaties en bewijzen dat zij met mijn plannen werkte (al vanaf minstens 1986) stapelen zich op. De heer Trevor McDonald van ITN's News geeft op dit nieuwe medium een uitstekende presentatie van de feiten. Ook de beschrijvingen van haar levensverhaal verwijzen regelmatig naar onze favoriete kleurencombinatie. Ik lees "The year 1986 saw not only the breakdown of the marriage" en herken het kenteken van mijn reis naar Balmoral: V866 DSL.

Het verhaal gaat verder met: "By the early 1990s the relationship between the Prince and Princess had deteriorated to the extent that they were barely on speaking terms." In die tijd ontving ik van een inwoner van Maarn een telefoontje met de vraag "bent u nog 'on speaking terms?'" doelend op de relatie met mijn echtgenote. Ik begreep toen absoluut niet waar hij op doelde, maar ik begin het steeds meer te plaatsen. In die tijd heb ik - op 9 oktober 1991 - een bezoek gebracht aan Marijn Westerbeke, Holistisch Centrum te Dordrecht. Hij heeft toen - in trance - mijn chakra's gelezen en zijn verhaal is opgenomen op een cassettebandje. Gisteravond kwam ik de tekst weer tegen. Sherlock heeft mij daar zeer goed bij geholpen. Ik neem hier een aantal passages uit over.

"Dag Man. Ik spreek tot u vanuit dat wat ik ben en niet vanuit dat wat ik schijn te zijn. Dat wat ik ben verbindt zich met dat wat in u ligt. Dat wat u werkelijk bent is een flakkerende kaarsvlam, waarvan de punt doelgericht naar boven wijst. U bent onverbrekelijk verbonden met, laten we zeggen, de kosmos. Onverbrekelijk verbonden met uw thuis, van waaruit u voortkomt. U heeft als het ware het priesterschap in u. Ook in de omstandigheden die er niet op lijken. U heeft een alchemistische achtergrond. U komt voort uit de periode van Atlantis en ver daarvoor. Uw oorsprong is geweest in buitenplanetaire werelden. U heeft een onmetelijke ervaring aan levens achter u. U behoort tot die wijze mensen die alles in zich hebben en die niet anders kunnen als de juiste richting opgaan. U kunt niet meer afdwalen van datgene wat de essentie is van het leven, de vervolmaking van de schepping en van uw zielezijn. U kunt zich daar niet meer aan ontkoppelen. Alles wat u doet om dit te ontzeggen is niets anders als uzelf pijnigen om leed, zorgen, verdriet aan te voelen ter meerdere glorie van uw eigen sterkte. Want u zult alles overwinnen. U zult nimmer ten gronde gaan. Uw vitaliteit, uw spirituele vitaliteit, is zo groot, dat het, zonder dat u het beseft, andere mensen raakt. Dat u vanuit uw innerlijk licht, zonder die aanraking te voelen, andere mensen tot spirituele gedachten kunt brengen. Wat zou de waarde er dan van zijn als u er bewust mee omging? De verbinding die u heeft met degene die ik zoëven heb mogen ontmoeten, daarin vervult u die rol. Daarin bent u de motor achter haar spirituele ontwikkeling. Zonder in discussie te gaan, maar uitgaande van uzelf. U overschrijdt mij in jaren in levens van ervaring. Wat zou het niet zijn als die ervaring, die wijsheid bij u tot leven zou kunnen komen, tot produktiviteit. Wat zou u een ander niet kunnen vertellen vanuit het innerlijk vermogen om andere mensen te begeleiden naar een wereld van wijsheid, een wereld van inzicht, een wereld van Liefde en Glorie. Ondanks alle tegenstand in het leven. Ondanks al het, laten we zeggen, ontbreken van uw innerlijke verlangens, blijft u gehandhaaft, blijft u in uw centrum.

Wie denkt u is daar de oorzaak van?
Wie denkt u, stelt u in staat, om ondanks de tegenstellingen, staande te blijven?

Het is uw eigen individuele zielekracht. Het is dat wat als een Godsvonk in u ligt. Het is niet mijn bedoeling u zo te complimenteren dat u boven uzelf uitstijgt van eigenwaarde, maar het is mijn bedoeling om die vonk van licht opnieuw tot branden te brengen, zodat u een ander gevoel van waarde krijgt in het leven, zodat u niet meer afhankelijk bent van de emoties en zorgen van anderen, dat u niet meer afhankelijk bent van uw status in de maatschappij. Want dat er een andere, goddelijke, status in u ligt die u veel en veel meer voldoening kan geven, rijkdom kan geven, geluk kan geven als datgene wat u thans denkt wat leidt tot geluk. Welstand, welvaart zijn geen ingrediënten om welzijn te bereiken. Welzijn is het bewust zijn, het bewust zijn op deze aarde, wetende dat alles wat de aarde geeft en alles wat buitenaards genoemd wordt tot uw bezit kan worden gerekend. U bent een mens die veel voor anderen kan betekenen als u zich niet laat leiden door het woord alleen, want goede zinnen en wetenschappelijk verklaarbare taal, wijsheid die geen wijsheid is, maar kennis, overgedragen van geslacht op geslacht op geslacht, waarin geen vernieuwing meer zit, is per definitie onwijsheid. Wijsheid is accepteren dat niets onzinnig is in de wereld, dat alles zin heeft, dat de chaos van het leven niets anders is als een kolkende stroom die zoekt naar een uitweg, die zoekt naar de oceaan waar het uit is voortgekomen. Chaos is niets anders als het bijeenbrengen van bouwmaterialen om opnieuw creatief te scheppen, om het oude los te laten naar vernieuwing toe en die vernieuwing niet weer tot dogma of tot geïnstitutioneerdheid te brengen, maar om die vernieuwing te zien als een eeuwigdurende beweging, een dans van het leven zelf en in dat leven mee te dansen. In dat leven aanvaarden al datgeen wat naar u toe wordt gebracht in het volste vertrouwen dat u geleid wordt vanuit een andere bron als wat u denkt dat de bron zou kunnen zijn. Het is een bron die buiten uw vermogen ligt om te bevatten. Tracht met degene die bij u woont elkaar bij de hand te nemen en het avontuur van het leven aan te durven, ongeacht al datgeen wat naar u toe wordt gebracht vanuit de wereld waarin u veroordeeld wordt, misschien, en waarin u normen en wetten gaat overschrijden, die voor anderen heilig zijn. U, als hoogstaand, wijs mens, dient zich te onttrekken van de beoordeling van andere mensen. Er is er maar één die kan oordelen over uzelf en dat is uw innerlijke, diepste zijn vanuit de wijsheid die in u ligt. En als u een opening maakt naar uzelf in vol vertrouwen dat de wereld naar u toekomt zoals het bij u past, dat de zorgen die u worden gegeven niets anders zijn als vreugdevolle geschenken om u ervaringen te geven, om vanuit die ervaringen iets op te bouwen wat boven uw vermogen ligt. Heb alstublieft vertrouwen in uw spirituele kwaliteiten, in uw goddelijk zijn en laat vanuit uw hand uw vrouw zich verheffen boven zichzelf, zodat de angst om te verliezen bij haar weg wordt genomen, omdat ze niets heeft te verliezen en altijd zichzelf nog heeft. Dan kunt u samen iets opbouwen voor een toekomst voor anderen. Dan kunt u meehelpen het totale bewustzijn van deze aarde naar een ander niveau te brengen. En onderschat uzelf niet in die kracht. Het is als een deel van het grote organisme wat u bent. U bent één van die cellen van dat grote organisme. Waar een cel een vernietigende werking kan teweeg brengen in het geheel, waar een cel ook in staat is alles wat er niet bij hoort af te stoten. Een mens is in staat het ganse organisme, wat schepping heet, te veranderen. Wees niet bang voor een toekomst waarin u denkt iets te moeten inleveren. Wees niet bang status te verliezen. Wees zelfs niet bang om bezit te verliezen, want hier op deze plaats wordt door de vibratie van dat wat ik naar u toe breng een energie binnengebracht die alles invult wat u maar zou kunnen verliezen. Want u zult ongetwijfeld in de toekomst beproefd worden. Maar u kunt die beproeving aan als u zich los kunt maken van al datgeen wat anderen tot beoordeling brengt, waar iemand zich bevindt en in welke kwaliteit iemand zich bevindt. Want het oordeel van mensen is per definitie een oordeel dat wordt geschapen in het denkpatroon, dat wordt geschapen naar algemene zin van het gedrag, van culturen, van wetten en normen, die niets te maken hebben met die ene goddelijke wet van liefde: "Heb elkander lief gelijk uzelf". U zult ook niet verbaasd zijn wanneer u beelden ziet die u niet thuis kunt brengen in deze wereld. Alles zal u vertrouwd zijn. Welke waarnemingen u ook doet. Hetzij door datgene wat het medium naar u toebrengt, wat de televisie naar u toebrengt. U zult nooit verbaasd staan. U zult altijd accepteren, omdat al datgeen wat naar u toe wordt gebracht niets anders is als een herhaling van al datgeen wat u al heeft. U zult ook niet verbaasd staan als u in een ander land komt, in een andere cultuur. U zult zich overal thuis kunnen voelen. U zult het direct accepteren. En dan denkt u dat het een stukje verzadiging is. Dat is het ook. U heeft het allemaal meerdere malen gezien en meegemaakt.

Zoekt en gij zult vinden.
U hoeft niet te zoeken.
Het wordt naar u toegebracht.

Het keelchakra wordt als vanzelfsprekend gevoed door Liefde. Liefde vanuit het hartchakra. Want de Liefde is u gegeven. En dat is niet een liefde die duidelijk zal zijn. Maar die liefde zal altijd als ondertoon in uw volledigheid aanwezig zijn. Het is geen liefde die zich zozeer uit in liefdevolle gebaren en liefdevolle uitdrukkingen. Ze zal zich eerder openbaren in een gevoel van rechtvaardigheid, van, laten we zeggen, strengheid. En die liefde is misschien waardevoller als het becomplimenteren van iedereen. Uw navelchakra heeft die charismatische uitstraling die van u uitgaat en die andere mensen laat weten en voelen dat u een kosmisch begenadigd mens bent, die mensen die dezelfde trilling hebben als u ogenblikkelijk bij u thuis laten zijn. Die nieuwsgierig worden, die u gaan uitdagen tot uitspraken om te weten of ze gelijk hebben. U zult in de toekomst meer spreken vanuit het hart en vanuit het inzicht. Als u beide zaken in evenwichtige beoordeling in uzelf kunt integreren, zowel het aardse, het sexuele als het spirituele, goddelijke, dan zult u dat worden waarvoor uw ziel zich geroepen heeft gevoeld, om nog eenmaal op deze aarde mee te doen in dat proces naar een nieuwe tijd, een tijd van werkelijke bewustwording. U kunt, als u wilt, vragen stellen. U zult zichzelf worden. U zult als vanzelfsprekend veranderingen aanbrengen in de algemene sfeer van het gezin, waarin andere mensen worden meegenomen in een omhoogkringelende spiraal, naar een andere vorm. En ik kan u verzekeren, een betere vorm, van inzicht in het leven. Daar waar competitie, concurrentie, prestatiedrang plaats maken voor respect voor een ieder en in de eerste plaats voor zichzelf, ongeacht de plaats waarin u staat in de maatschappij. Tot een volgende keer...

"In 1992, when the Princess was informed of her father's death while skiing with Charles and their two sons in Austria, the couple returned to Britain together. She however, insisted on travelling to the funeral without him. Early in 1992, the couple travelled together to India, but because they were there only six days, carried out many engagements separately. The abiding image of the tour was of the Princess posing alone at the Taj Mahal". Ze draagt daar - na mijn bezoek aan Parijs in hetzelfde jaar - al een rood jasje, witte blouse en een paarse rok.

"The sight of Diana, looking lonely at the world's greatest monument to love, prompted much comment about her isolation and her husband's perceived heartlesness". The Queen beschreef het jaar 1992 als "annus horribilis" en vroeg zich op dat moment af hoe toekomstige generaties daarover zouden gaan denken. Andrew Mortons boek (ik beschik nog steeds over mijn versie "John II, his new life", die ik eind augustus 1997 voor hem mee - op schijf - naar Windsor had genomen.) "Diana, Her True Story, was published at the height of the storm (Londen 4-8-1996: Storm is over).

In november 1992 Charles and Diana had to struggle on with their public engagements. In November, they went to Korea. Diana had originally refused to go, but was pursued against her better judgement." Op 8 oktober daaraan voorafgaand verscheen voor Mr Cornelis Pieter Boodt, notaris ter standplaats Amsterdam van het kantoor Nauta-Dutilh de heer Johannes Lambertus van der Heijden, opleidingsmanager, geboren te Nijmegen op 9 november 1947, ongehuwd voor de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux. De statuten zijn op 9 oktober 1992 voor afschrift uitgegeven door meester Johan Reinder Egbert Kielstra, kandidaat-notaris, wonende te Bussum, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van de met verlof afwezige meester Cornelis Pieter Boodt, notaris ter standplaats Amsterdam en op 22 oktober 1992 ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 211928. Op dat moment was het duidelijk dat Diana haar keuze al had gemaakt, getuige de foto's uit Korea. John Major kondigt op 9 december 1992 de scheiding aan in het parlement met de toezegging dat zij en de kinderen zijn volledige support krijgen. Daarin is hij in 1998 ernstig tekort geschoten. In het najaar van 1993 maakte Diana - evenals mijn goeroe Marijn Westerbeke uit Dordrecht een reis naar Nepal. Op 28 januari van dat jaar had ik hem weer ontmoet. Hij heeft op die dag de volgende profetie uitgesproken:

Dag vriend,

Welkom. Hier in deze ruimte, die getuigt van vrede, van liefde en vooral van vertrouwen. Oud en bekend, dat wat ik waarneem. De leeftijd, in astrale tijd, zou men kunnen zeggen, is u genoegzaam bekend. Cyclus van leven na leven na leven. De waarlijk bijzondere voorgeschiedenis die u heeft gehad en die als som in u aanwezig is. En dan hier verschijnen in een vorm van gelijkwaardigheid, zou men kunnen zeggen. Niet als meester en leerling, maar als vriend tegenover vriend en dan te leren kennen datgene vanuit een vriendelijk gebaar wat mij even op het niveau van het meesterschap zet. Dat is een schijnbaar niveau, maar het wordt even neergezet om datgene wat in u leeft te projecteren naar uzelf toe. Het kost eigenlijk moeite iemand van gelijkwaardigheid te zeggen wat hij moet doen. Ik zal het proberen vanuit de liefde die ik heb voor al wat is en ook voor u. Een liefde die geen enkele baat zoekt. Die alleen maar zichzelf voordraagt naar u toe, om u ermee te vullen, om u te laten ervaren dat die liefde nog steeds aanwezig is, dat ze u omhult en dat u ze elk moment kunt herbeleven wanneer u de moeite neemt de stilte binnen uzelf zo nu en dan eens te gaan zoeken. De stilte binnen uzelf is essentieel voor uw toekomst hier op aarde.

Men heeft het wel eens over de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde.

Hoop is datgene wat u projecteert en wat u hoopt waar te maken. Geloof is eigenlijk blindelings geloven in datgene wat je leidt, zónder projectie. En daar zit eigenlijk datgene wat de liefde een beetje buiten spel zet. Waarin die totale overgave niet aanwezig is. Het is begrijpelijk en het is min of meer terecht voor elk weldenkend mens, maar eigenlijk niet voor een mens die zo'n geschiedenis heeft als u. Bij u moet de liefde voor alles wat u doet, voor elke handeling, voor elke ontmoeting, moet zo inherent zijn in elk woord wat u uitspreekt, moet zo voelbaar en tastbaar zijn binnen uzelf. Dat u inderdaad in blindelings geloof kunt hopen dat datgene wat u bereikt voldoet aan datgene wat de ziel van u verlangt. En die ziel verlangt inderdaad naar comfort, verlangt naar macht, naar rijkdom. Omdat het weet dat het zich daarin kan laten zien, dat het zich daarin kan laten ontplooien en het zoekt naarstig naar een vorm, zou men kunnen zeggen, om u te bedwingen uw eigen weg te gaan. Om u te laten voorkomen dat u een projectie maakt naar de toekomst toe, die zodanig is toegespitst dat het eigenlijk een soort fixatie wordt waarin een schijngevoel aan vast zit van eer, van macht en van bezitsdrang. Het denken is zo'n sluipend gevaar in deze dagen. Projecties die voortkomen vanuit het denken. Ideeën die voortkomen vanuit het denken, die een mens eigenlijk meezuigen zonder dat hij zich dat beseft, in een stukje idealisme, in een mogelijkheid, voorstellende dat dat alleen de mogelijkheid is die op dat moment ter zake doet. Weet u. Er staan drie kaarsjes voor u, waarvan er één is uitgedoofd en waarvan straks ook de anderen uit zullen doven. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat u elke dag opnieuw drie kaarsen opsteekt voor uzelf. En zorg dat niet één van de één op de ander uitgaat, maar dat u ze bijtijds vervangt, zodat ze altijd met zijn drieën branden. En dat moet dan een symbool zijn naar u toe dat u altijd die drie-eenheid in de gaten moet houden. Dan zal het u aan niets ontbreken. Dan zal alles u worden toegeschoven. Dan zult u vrienden om u heen vergaren die desnoods voor u zorgen waar u het zelf niet kan. Dan krijgt u werkelijke vrienden. Dan is het niet zo dat bepaalde mensen samen werken aan het doel en elkaar niet meer zien, elkaar gebruiken om dat doel te bereiken, maar dan komt er een vriendschappelijke, innige verhouding ten opzichte van elkaar. Dan leert men elkaar kennen in de diepste ziel. En dan ontstaat iets anders. Dan is het geen ambitie meer, maar dan is het doodgewoon samen iets beleven vanuit een gevoel van geluk, vanuit een gevoel van avontuur, vanuit een gevoel van durf. Vanuit een gevoel wat niet te verklaren is, maar wat alleen maar aanwezig is in het gevoel zelf, waarin men niet meer discussieert over een kleur, maar samen de kleur waarneemt en weet wat het is. Waarin men elkaar niet meer hoeft te vertellen welke kleur op dat moment voorstaat. Voor uzelf dient u alleen maar zekerheid te hebben dat dat niveau, wat u thans heeft, dat dat het niveau is dat voor alle mensen respectabel is. Er is altijd tijd. Altijd tijd om in een meditatief moment te vinden waarin u contact krijgt met de stilte binnen uzelf. En doe uw best daar maar eens voor. Maak er maar een levenswijze van. Om de stilte in uzelf te vinden. Als een goede tegenhanger voor al dat andere wat u bezighoudt. En in die stilte kunt u ook geluk ontvangen. Kunt u zelf een gevoel van geluk creëren door op dat moment van stilte alles, maar dan ook alles lief te hebben, vanuit het hart. Alles, en dan geen tegenwerpingen, maar ook alles. Om niet terug te zien in wrok, niet terug te zien in spijt, maar te weten dat al datgeen wat tot de geschiedenis van dit leven behoort ervoor zorgt dat datgene wat als beste eigenschap in u ligt. Dat is een verantwoordelijkheid die elk mens eigenlijk heeft, maar die voor U voelbaar moet zijn omdat Uw voorgeschiedenis zo geschakeerd is geweest. Omdat U al zo vaak MEESTER bent geweest, LEIDER bent geweest. Omdat U al zo vaak levens heeft gehad waar dit inzicht in aanwezig was. We hebben het gehad over Uw CHARISMA. Welnu, dat navelchakra kan nog meer charisma uitdragen als u zeker weet dat u ten opzichte van andere mensen werkelijk iets waard bent. Dat u niet binnen hoeft te komen om iets te vragen, maar dat u iets heeft aan te bieden. En dan is het produkt maar een schijnvertoning bij datgene wat u werkelijk aanbiedt. U biedt aan

Uw persoonlijkheid,
uw inzicht.

En U duikt in de diepte met de mens die tegenover u zit. De mens die tegenover u zit heeft behoefte om zichzelf te laten zien. Omdat het zich zo weinig kan laten zien bij mensen zoals U. Of zou ik moeten zeggen: dan mensen die zich bezighouden met datgene wat U bezighoudt. Weet één ding, beste vriend, dat elke ontmoeting een ontmoeting is met een MENS, met GEVOELENS. Met een mens met problemen, met een mens met ambitie, met een mens met een zakelijk instinct die hem drijft om rijk te worden. Om succes te hebben in de wereld. Wat hem zo kwetsbaar maakt en wat hem een schijngestalte aan u laat zien met daarachter een doodeenvoudige man, die al of niet zorgt voor een gezin, met problemen in dat gezin, met een niet-begrijpende vrouw of kinderen, die hun vader totaal geen achting geven. Zo moet u de ontmoetingen maar eens zien in de toekomst. Dan leert u niet alleen de ander kennen, maar ook Uzelf.

CHARISMA.....
UITSTRALING.....

U heeft het ten volle......

Maar kom wel met zekerheid en blijdschap bij de mensen binnen.
Want U heeft iets te geven en meer als u denkt.

Ik ga naar het hartchakra. Dat hartchakra van de Liefde. Wat belemmert het u eigenlijk om de wereld lief te hebben? Om alle mensen lief te hebben? Wat houdt u tegen om de Liefde uit te dragen aan de wereld om u heen? Heeft u niet genoeg? U loopt over van Liefde. Als u geen Liefde zou hebben, zou u in elkaar storten. Dan zou elke atoom als het ware zijn eigen gang gaan. Dan houdt niets meer dat lichaam bindend. Dan houdt niets meer dat lichaam in de vorm waarin het verschijnt. Liefde is datgene wat inherent is aan Leven. Liefde is hetzelfde als Licht. Zij het dan in een andere vorm. Het moet eens spelen op het instrument van geloof en vertrouwen. Op het instrument van loslaten. U inzetten voor datgene wat werkelijk de moeite waard is. Een verandering teweeg brengen in het gedachtenpatroon van de mens. Door te wijzen op de mens. Dat de mens inzicht draagt dat inherent is aan de mens. Liefde voor de ander. Dat men geleerd heeft om dat te verwaarlozen. Dat men geleerd heeft die Liefde aan de kant te zetten, op het derde niveau, maar eerst te zorgen voor een plaats in de maatschappij. Wat is een plaats in de maatschappij? Een tijdelijke zaak, die binnen enkele ogenblikken kan worden weggenomen. En eigenlijk bent u weer met dezelfde ambities bezig. Iets opbouwen wat ogenblikkelijk kan worden weggevaagd. Maar Liefde. Liefde is niet weg te vagen. Als men die Liefde eenmaal in zichzelf heeft gevoeld. In zijn totale omvang. Dan ontstaat er elke dag een stuk heimwee om dat altijd, continu te willen hebben. En dan gaat men om dat te bereiken vaak door wegen, over paden die andere mensen niet kunnen bevatten.

Dat ze zeggen:

"Waarom neemt hij dat pad?
Vol venijn?
Waarom neemt hij dat pad met gevaar?
Waarom neemt hij dat pad waar hij verleid wordt?
Waarom neemt hij niet dat andere pad?
Wat zo dicht bij de ethiek en bij de schoonheid en bij de heiligheid hoort?"

Welnu, omdat dat pad niets meer te leren heeft.
Omdat er geen uitdaging meer in zit.

Ik ga naar uw chakra van inzicht.

Al het inzicht van de wereld ligt in u.

U hoeft zich alleen maar te openen in Geloof en Vertrouwen.

Niet haastig.

Niet denken dat morgen zich dat openbaart, maar weten dat het zich openbaart wanneer u dat wilt. Wanneer U kiest voor de Weg van de Liefde, openbaart al die wijsheid, al die kennis die in u is zich als vanzelf. En als het zich openbaart, dan zijn het als het ware de vleugels van uw leven. Dan wordt u opgenomen op de thermiek van de wolk die bij u past, bij uw vibratie. En dan wordt u meegenomen, o zo licht, naar de situatie waar u thuishoort. Bij, laten we zeggen, de mensen waar u thuishoort. En dan zult u vanuit datgeen wat u ook in dit leven geleerd heeft mensen gaan veranderen op een andere wijze. Mensen die verantwoordelijkheid hebben in de wereld te leren dat men ook manager kan zijn met een spiritueel gevoel. Met liefde voor het werk en liefde voor de mensen. Liefde voor cijfers zelfs en liefde voor verlies. U bent eigenlijk wel iemand, hè....? Misschien heeft u nog een vraag. Ga uw gang. "Ja. waar ik op dit moment aan zit te denken is hoe mijn primaire relatie er in de toekomst uit gaat zien." Die gaat er zo uitzien zoals het valt. Als u op dit moment een primaire relatie zou aangaan, zou die ogenblikkelijk weer vervallen. Alle mensen zijn op dit moment voorbijgangers. Maar zorg er in Gods naam voor dat u luistert naar Uw Ziel. En dat U de moeite neemt om in meditatie te gaan. Moeite nemen, want het kost moeite. Het is een zeer actieve bezigheid die eigenlijk stilstand teweeg moet brengen in het denken en in alles wat is. Zodat u zich leeg maakt en zodat datgene wat u als het ware moet laten ontslapen, moet wakker maken, dat dát gebeurt. Want dan zit u in de juiste trilling, op het niveau, laten we zeggen, wat bij u hoort en dan kan het zijn dat de relatie die u dán krijgt, of nú al heeft, of misschien heeft gehad, dat die weer naar u toekomt.. Omdat dan eindelijk wordt waargenomen, datgene van wat men wist dat u het was, maar wat men niet herkende. Ik hoop van harte dat dat wat hier gezegd is niet alleen meegenomen wordt om het weer te vergeten, maar dat u wat moeite doet om op andere momenten eens langs te komen. Want elke ontmoeting, hoe vluchtig ook, met dat wat ik ben, laat alles wat is weer opnieuw ontbranden en geeft opnieuw weer kracht om u te laten geboren worden op de juiste wijze in de juiste wereld. Tot een volgende keer. Tot een volgende week? Tot een volgende keer. Dag.

Op 10 maart van dat jaar heb ik weer eens een rit gemaakt langs de kust. Van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Van daar naar Noordwijk. Naar de bowlingbaan en langs de Baak ("I do it for you", Bryan Adams), via Oegstgeest naar Dordrecht. Ik heb met Marijn en zijn vriendin samen gegeten in aanwezigheid van een jongeman die een managementopleiding volgde aan de Hogeschool van Haarlem. Naar aanleiding daarvan schreef ik hen de volgende brief, een wéék voor de maand van de waarheid 22 maart 1993. Dat bleek uiteindelijk zijn eigen vriendin Anja te zijn. Ik kwam haar kort daarop tegen in de sauna van VEENENDAAL. Het verhaal van Diana gaat dan alsvolgt verder: "Diana told a charity luncheon at the time 'Over the next few months I will be seeking a more suitable way of combining a meaningful public role with, hopefully, a more private. There were even suggestions that the rumours of Charles's marital infidelity made him unfit to be king. There was speculation that he wanted the monarchy to bypass him and fall instead on the shoulders of his eleven year old son, Prince William." Waarvan akte.

"On Februari 28, 1996 Diana announced her decision to agree to a divorce. Her statement read: 'The Princess of Wales has agreed to Prince Charles's request for a divorce. The Princess will continue to be involved in all decisions relating to the children and will remain at KENSINGTON PALACE, with offices in St. James's Palace. The Princess of Wales will retain the title and be known as Diana, Princess of Wales. Resolving the details took another four months (Anthony Julius, JH). In July, 1996, the Prince of Wales was granted a "decree nisi". Six weeks later, on August 28, a "decree absolute" was issued. The fairytale marriage was over. Diana was given a £ 17 million lump-sum payment and offices in St. James's Palace, but was stripped of the title "Her Royal Highness".

A Fresh Start
"Her decision to step back from public life in
December 1993, gave her a chance to refocus." Just like I did. "Keen to develop a more serious image, Diana developed friendships with women somewhat older than herself, all of them succesful in their own right, strong minded and supportive. They included Rosa Monckton, a manager at Tiffany's; dress designer Catherine Walker, and the American Aids campaigner, Marguarite Littman. Meanwhile her friendships with the Duchess of York, Lady Cosima Somerset and Catherine Soames waned. They did not fit in with the serious career-woman image she was buying to cultivate"

Met mijn collega Halbertsma als haar grote voorbeeld, in mijn visie. "In May, 1997, she attended a reception in London to honour of the owner of the Washington Post, Katherine Graham." Susan Graham uit Melrose is geen royaliste, althans geen liefhebster van Prins Charles: "He is a wet". Het tekent nog steeds de verhoudingen tussen de families. Dat komt overeen met het verhaal op de CD:

"One guest was reported to have said: "She's a serious player now. She's entered that world which her husband used to regard as his private territory." That same night Prince Charles was photographed with the Spice Girls".

Die damesgroep was al volop onderwerp van hilariteit toen ik Royal Leamington Spa bezocht in dezelfde tijd (26 april 1997).

"In her 1995 interview for BBC television's Panorama programme, Diana said she wanted to be an ambassador for her country". Dit in overeenstemming met mijn First State of the Union in september 1996. "Mohamed al Fayed is the Egyptian owner of the "top people's store", Harrods. Despite being a highly successful buinessman, owning luxury hotels like the Ritz in Paris as well as Harrods, Fayed has constantly been spurned by the British establishment. His application for citizenship was turned down twice. In the final years of the Conservative administration, he became involved in a scandal over political influence which rocked the government. Dodi Fayed, Mohamed's eldest son, was the heir to a large fortune. Although he dabbled in the film world as a producer, Dodi was mainly known as an international playboy".

Dat zijn de enige woorden die ik nog aan deze "man" wijd. Thans is aan de orde op welke wijze de door de "heer" Emad aangerichte schade door zijn vader wordt vergoed. Page 1 van Her Last Few Hours geeft de omkopingspoging in niet mis te verstane woorden weer! "Dodi reportedly went to pick up a ring he had bought for Diana, which was being altered at a nearby jewellers".

Dat soort omkooppraktijken wordt door Ons niet getolereerd. Het gehele laatste stuk van dit verhaal ademt de geest van Valsheid in geschrifte. Diana's eigen woorden zijn nergens tot uitdrukking gebracht. Diana was in het zwart op die laatste bijeenkomst in Parijs. Dat was een teken aan de wand. Nelleke Westerhof kan hiervan getuigen. We zullen weer een keer naar Parijs moeten, tenzij Chirac nog over de brug komt op 28 februari. Met pasen ga ik wellicht terug naar Balmoral. Dat ben ik aan mijn eer verplicht. Page 2 van Millions Mourn vermeldt: "One tabloid front page shouted: "Where is the Queen when the country needs her? She is 550 miles from London, the focal point of the nation's grief." Dat heb ik op de voorlaatste dag van het oude millennium uitgelegd in Nenthorn bij Kelso aan Peter uit Durham (links van Ros Halley op onderstaande foto).

De interactieve CD is een uitermate fascinerende weergave geworden van hetgeen de wereld heeft gezien en gehoord. Ik heb meegekeken tot aan onze laatste rustplaats. Die staat inmiddels vast. Tenzij jij er nog iets aan kunt doen. Ik heb Herman beloofd hem het kerstverhaal te verstrekken dat ik op 9 december 1996 naar St. James's Palace heb gestuurd. Hij komt er immers ook in voor. Daarbij zal ik ook de tekst van deze brief opnemen in de 'next letter': Circles. Maar eerst doe ik deze brief op de bus (15.04). Hartelijke groet.

31 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING VI