21 december 1999. Betreft: VERTROUWEN Kenmerk: JH/LH991221

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Dinsdag 21 december 1999. Eindelijk werkt de printer. Ik heb Peter Kanters erbij gehaald. Samen hebben we naar de horoscoop gekeken. Jammer dat ik nog geen postadres van je heb, maar ik vertrouw er volledig op dat jouw vader je deze informatie doorgeeft. Ik dacht inderdaad met de computer een kat-in-de-zak te hebben gekocht. Door het stellen van vragen zijn we er samen uitgekomen. De storing van gisteravond op de telefoonlijn van Peter Kanters had niets met zijn eigen relaties te maken. Hij hoorde de dame spreken, maar kreeg geen reactie als hij antwoordde. Als eerste heb ik vanmorgen brief JH/TBG991221 uitgeprint om 10.48 en per post verzonden. De antwoorden op de vragen die ik ten aanzien van hem heb gesteld in januari 1995 dient hij aan de heer Vrakking in Amsterdam te doen toekomen. Ik wil niets met dat probleem te maken hebben. Dat is een zaak voor Justitie. Ik zie vandaag dat de inleveractie van de politie inmiddels een opbrengst van 3700 wapens heeft opgeleverd. Dat is een goede zaak. Ook lees ik in het artikel Huisartsen te makkelijk met recepten Ik hoop dat mijn 'case' het Genootschap tot dat inzicht heeft gedwongen. Als ik al naga wat er voor nodig is geweest om mijn Nijmeegse huisartsen tot inzicht te brengen wordt het mij steeds duidelijker hoe langzaam die leerprocessen verlopen. Ik lees eveneens: Tweede baby voor Edelenbos en Oldenhof. Nicole wordt hier op handen gedragen. Fulham is blijkbaar nog niet uitgenodigd voor de openingswedstrijd van haar stadion. Ze is dus Van Harte welkom in The Business. Laat haar dat maar weten. Ik citeer tevens enkele fragmenten uit het artikel: Paars herstel na voorjaarsrampen Dit is voor mij aanleiding om nog even terug te blikken op de contracten die de Baak met mij heeft opgemaakt:

'Nieuw Elan DE BAAK/VNO. Holland Office Center. Kruisweg 807. 2132 NG Hoofddorp. Telefoon 02503-6370. Telefax 2503-12328. J.L.van der Heijden. Plattenberg 2. 3951 AR MAARN. datum: 6 november 1989. nummer: JT/JH. betreft: tijdelijke indiensttreding. Geachte heer Van der Heijden, Hierbij delen wij u mede dat u met ingang van 30 oktober 1989 bent aangesteld als office-manager voor bepaalde tijd. Uw contract eindigt van rechtswege op 30 april 1990. Het geboden salaris bedraagt fl. 4250,-per maand, op basis van een volledige werkweek. Ter toelichting nog het volgende. De 13e maand en de 8% vakantietoeslag welke toegekend worden pro rato van het aantal maanden voorafgaande aan het uitkeringstijdstip dat het dienstverband bestaat, worden respectievelijk uitgekeerd per ultimo december en ultimo mei van elk jaar. Het aantal vakantiedagen bedraagt 13. De reiskosten van woning naar werk worden vergoed op basis van het zgn. reiskosten-forfait. Voor zakelijk gereden kilometers bedraagt de kilometervergoeding fl.0,55 per km. Indien u met deze overeenkomst accoord bent, verzoeken wij u bijgaande kopie voor accoord getekend aan ons te retourneren. Gaarne spreek ik namens Nieuw Elan de wens uit dat uw indiensttreding aldaar tot voldoening zal leiden. Hoogachtend, de directie (J.Tegels). Voor accoord getekend: (J.L. van der Heijden)".

Vervolgens:

"Stichting de Baak. Management Studiecentrum Van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ Noordwijk ZH, Telefoon 01719-90100. Telefax 01719-90176. J.L. van der Heijden. Plattenberg 2. 3951 AR MAARN. datum: 15 maart 1990. referentie: JH/LH/BH. betreft: verlenging dienstverband. Geachte heer Van der Heijden, Hierbij bevestigen wij uw indiensttreding bij Stichting de Baak in de staffunctie van office-manager per 1 mei 1990 voor de duur van drie jaar. Deze arbeidsovereenkomst sluit in tijd aan op uw dienstverband in de periode van 30 oktober 1989 tot 30 april 1990. Uw werkzaamheden worden uitgebreid met taken op het gebied van personeelszaken, automatisering en financiën. Op deze arbeidsovereenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden van Stichting De Baak van toepassing en de salarisschalen van de Stichting Nieuw Elan. Het geboden salaris bedraagt vanaf 1 mei 1990, op basis van inschaling in functiegroep 5.5, fl. 4.590,95,- per maand, bij een bevredigend functioneren zal het salaris worden gesteld op fl. 4.881,04 met ingang van 1 januari 1990, op basis van inschaling in functiegroep 5.6. Ter toelichting nog het volgende. De 13e maand en de 8% vakantietoeslag, welke toegekend worden pro rato van het aantal maanden voorafgaande aan het uitkeringstijdstip dat het dienstverband bestaat, worden respectievelijk uitgekeerd per ultimo december en ultimo mei van elk jaar. U zult worden opgenomen in de collectieve pensioenvoorziening, waarvan uw bijdrage 6% van het brutosalaris, onder aftrek van de franchise voor de AOW, zal bedragen. Het aantal vakantiedagen bedraagt 26 op jaarbasis. De reiskosten van woning naar werk worden vergoed op basis van het zgn. reiskosten-forfait. Voor zakelijk gereden kilometers bedraagt de kilometervergoeding fl.0,55 per km, tenzij u in een lease-auto rijdt. Indien u met deze overeenkomst accoord bent, verzoeken wij u bijgaande kopie voor accoord getekend aan ons te retourneren. Hoogachtend, Stichting de Baak, L. Hortensius, adjunct directeur. Voor accoord: (J.L. van der Heijden)".

Een goede zaak om daar nog even op terug te kijken aan het eind van dit Millennium. Ik stel vast dat ik bij de Baak een aaneengesloten arbeidscontract had van 3,5 jaar. Het was juridisch niet mogelijk om mij tussentijds te ontslaan. Ondanks de reorganisatie bij Nieuw Elan was ik in dienst van de Stichting de Baak. Desalniettemin ben ik in juli 1991 met jouw voorstel accoord gegaan op pure vertrouwensbasis. De mededeling ooit gedaan naar aanleiding van een functioneringsgesprek dat mijn salaris zou zijn verhoogd "in verband met contractuele afspraken" heb ik als kennisgeving aangenomen. Op1 januari 1990 is mijn toenmalige salaris immers verhoogd in verband met het "bevredigend functioneren". Ik stel echter wel vast dat enkele projectleiders zich nadien hebben onttrokken aan ons gezag. Hoewel ik op geen enkele wijze zie dat de heer Breuker hieruit enig juridisch voordeel zou kunnen behalen houd ik dit standpunt aan. In dit verband hecht ik eraan hierbij enkele fragmenten uit mijn brief JH/TBG991221 op te nemen. Het gaat dus weer goed met Justitie sinds ik de Graaf van Randwijck naar huis heb laten sturen. Hiertoe citeer ik het volgende fragment uit mijn levenswerk "Plus Ultra":

"11 oktober 1995/12 oktober 1995 (bekend). Ik vind wel dat de Graaf van Randwijck in de gelegenheid gesteld moet worden om het Cervantesplan te ondersteunen. Maar dan denk ik vooral vanuit het belang van De Familie. Burgemeester Ed d'Hondt was vandaag bij de verhoren aanwezig. Ik vertrouw erop dat hij mijn signalen heeft overgenomen. " Dat heeft hij goed gedaan. Op de vrijdag van de Vierdaagse heeft hij me nog gevraagd of ik meeloop volgend jaar. Ik sta immers goed bekend bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook ben ik nog goed bekend bij onze voormalige Minister Ritzen. Hij heeft ons oorspronkelijke idee om het onderwijs onafhankelijk te maken van de staat overgenomen, zoals opgetekend in de Telegraaf van zaterdag 11 december jl. (bekend). Hier ligt mijn primaire belang als initiatiefnemer van het erkend particulier mondeling onderwijs. In 1988 ben ik t.g.v. de interventie van het 'Bureau Van Goethem' gedwongen geweest uit het VBMO-bestuur te stappen. Dat was exact in de periode dat de delegatie van Nieuw Elan de CEOE in Madrid bezocht. Ik heb in die tijd nog een brief voor mijn collega-bestuurders geconcipiëerd. Hiervan vond ik vandaag nog enkele fragmenten terug op mijn 'harde schijf'. Zo lees ik onder meer: 21 september 1988. Ik citeer in dit verband ook enkele fragmenten uit het verslag van René Glaser: "Naast Sanchez Fierro zijn ook de anderen zeer positief over een gezamenlijk projekt Nederland-Spanje. De aanwezigen wensen de plannen uit te werken en dat wordt staande de vergadering verricht.
* Het idee is om op 1 jan.1989 met een trainingsprogramma in Madrid te starten.
* De problemen m.b.t. de aanpak van structurele werklozen en tegelijkertijd een tekort aan managers is minstens zo nijpend als in Nederland.
- Van de Nederlandse Overheidszijde is benadrukt dat een samenwerking op dit vlak positief wordt ervaren.
- Gezamenlijk dient met de Europese Commissie te worden overlegd opdat het ESF mee kan financieren.
- In bijlage staat een actielijst.
Gezamenlijk is een bezoek gebracht aan Perez Infante, directeur-generaal Werkgelegenheid en twee medewerkers. Van Spaanse overheidszijde bestaat ook grote belangstelling. N.a.v. de discussie is een concept-aanvraag om bijstand uit het ESF ingevuld. Afgesproken is dat vóór 30-6 de C.E.O.E. een aanvraag zal indienen bij Perez Infante. N.a.v. de komende discussies kan nog het één en ander worden bijgesteld. Drs. R.J.Glaser,
Madrid, 28 juni 1988."

Vele jaren terugblikkend denk ik dat de directieleden van de Baak in die periode reeds hun volledige vertrouwen in mij hadden gesteld om dit project te gaan "trekken". Ten gevolge van mijn 'involvement' in de toenmalige juridische problematiek met Advocaat Van Goethem, kon dat niet doorgaan. Ik sluit niet uit dat de heer Perez Infante zich in verband met de geïnvolveerdheid van dat bureau uit het project heeft teruggetrokken. Dat probleem is echter opgelost. Het is thans wel zaak dat dat soort elementen eerst volledig verantwoording afleggen inzake hun banden - al of niet - met de georganiseerde criminaliteit - voor zover nog actief. Daar doe ik immers geen zaken mee conform de toezegging die ik aan de Spaanse Minister-President heb gedaan."

Eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit tot schand. Ik veroordeel derhalve de actie die is ondernomen om Z.K.H. Prins Bernhard opnieuw met de Lockheed Affaire te confronteren. De prins had toendertijd klaarblijkelijk niet de juiste adviseurs. Daarom doet het mij deugd dat Frank de Grave in Een kwestie van kiezen voor verjaring heeft gekozen. Vandaar dat ik deze info ook nog op een floppie zet (later). Ook stuur ik je hierbij afschriften van mijn brieven vanaf 1-12-1999 tot op heden. Ik heb ze samengevoegd in mijn "Letters to Elizabeth 26". Daarmee kun je alles afronden vóór de jaarwisseling. Laat alles maar aan de heer Vrakking over. Hij is er het beste in thuis. Liefde is.... ...samen naar de sterrren kijken. Te beginnen met John Wright. ELTON JOHN volgt dan vanzelf met zijn betaling. De certificaten voor Nieuw Elan lieten wij calligraferen door mevrouw Niehe uit Bussum. Ik wens Ivo veel succes met zijn interview met The Artist. Het is goed dat die zanger zijn naam heeft veranderd. Ik zou mij immers dood schamen met zo'n gezicht. Merry Christmas.

22 DECEMBER 1999 RUSTELOOSHEID

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN