11 december 1999. Betreft: EDUCATION AND SOCIETY Kenmerk: JH/LH991211. Dear Elizabeth, Vrijdag 10 december 1999. Liefde is... ...hem zijn tukje gunnen. Dat is inderdaad wel eens nodig. Het neemt echter niet weg dat ik genoodzaakt ben voortdurend het nieuws binnen het werkveld te blijven volgen teneinde te voorkomen dat de zaak ontspoort. Zo heeft vandaag het onderwerp Onderwijs en Opvoeding mijn aandacht. Het is mij vooral ingegeven door de kreet 'VDH' RENT OVER WATER en het bericht dat er gisteren een aanslag is gepleegd op Steve Brown, die in 1992 nog in Benalmádena woonachtig was. Brown bleek zich te hebben ingeschreven voor een studie Nederlands recht. Gezien zijn huidige problemen is het de vraag of Steve Brown snel weer zal aanschuiven in de studiebanken. Dat denk ik ook. Het is een vreemde zaak dat een omroep als VERONICA met een als integer bekend staande voormalige staatssecretaris Van der Reijden (klinkt als?) aan het hoofd een figuur die verantwoordelijk was voor de leiding over een organisatie die zich niet aan de wet kan houden een baan als televisiepresentator heeft kunnen geven. Een dergelijke post lijkt mij eerder voor Tjitse Breuker weggelegd. Vanuit hetzelfde circuit valt mijn oog op het bericht Scholte koopt 'moord-Uno' prinses Diana. Ik denk dat de heer Scholte 60.000 gulden te veel heeft betaald, maar wacht de verdere berichtgeving aangaande deze zaak met belangstelling af. Het grote nieuws van vandaag is de overname van het Duitse E-Plus door KPN voor een bedrag van fl. 20 miljard. Het betreft de markt van GSM-toestellen in Duitsland. Door deze overname wordt KPN de nummer drie op dit gebied op de Europese markt. De sprong naar overname van de Telefónica binnen CERVANTES COMMUNICATIONS is naar mijn idee thans nog een kwestie van tijd. Met name vanwege het feit dat Wim Dik in zijn televisiecommentaar niet heeft gesproken over de gigantische uitbreidingsmogelijkheden van deze markt in Spanje en Latijns-Amerika. Ik merk op dat de diagnose van het Sint Radboudziekenhuis in 1993 vermeldt: "Patient ziet overal mannetjes met sprietjes". Die "sprietjes" vertegenwoordigen thans het produkt waarmee KPN in no-time de wereld zal veroveren. Tjitse Breuker heb ik niet toegestaan om in mijn schoenen te gaan staan. Dat geldt wel voor jou. Ik hoop dat ze je passen. Ik draag geen hoge hakken. Dat was slechts aan Andrew Cunanan voorbehouden, alsmede de travestiet die Mieke Vermeulen en mij eind april van dit jaar nog heeft achtervolgd in Torremolinos. Ik hoop dat ik snel kan printen. Het model voor de franchise-overeenkomst tref je hierbij als bijlage aan. Laat hem maar checken door Gijs van Amstel. Daar is hij goed in. Ook het Belgische, Luxemburgse en Britse recht dient op de overeenkomst van toepassing te worden verklaard. De Spanjaarden kunnen hierop intekenen. Ik sta hen toe het geel aan ons logo toe te voegen. Daarom zet ik de franchise-overeenkomst ook nog voor je op een floppy. Voor mijn reis naar Schotland heb ik wellicht een nieuwe outfit nodig. Als je in de gelegenheid bent om mij daarbij te assisteren. Graag.

Dat moet wel lukken. Ik nodig Prins Claus dan graag uit om die universiteit te openen. In dit verband refereer ik aan het artikel CLAUS GEEFT KLEUR AAN ORANJES. Die indruk had ik vorig jaar ook toen hij zijn stropdas afdeed. Het was echter geen paarse stropdas, maar klaarblijkelijk dezelfde regimentsdas die ik in die tijd ook op de VIP-borrel tijdens Jumping Amsterdam geacht werd te dragen. Aangezien de Nieuw Elan-das tegenwoordig niet meer wordt gedragen, denk ik dat we weer een nieuw dessin moeten samenstellen waarin paars uiteraard de dominante factor dient te blijven. De Prins heeft nog niet uitgelegd waarom hij die stropdas afdeed vorig jaar. Er staan weer tal van interpretaties in de krant, maar ik ben ervan overtuigd dat hij weer een paarse stropdas zal dragen zodra de Prins Claus Prijs voor cultuur en ontwikkeling naar de European Cervantes Foundation gaat. Dan blijft het tenminste in de Familie. Van Willem Oltmans mag de koningin nu ook voor zichzelf spreken. Leuk van Willem. Wellicht kan hij nu ook een bijdrage leveren aan het onderwerp 'Education and Society', met de nadruk op beschaving!

MODEL FRANCHISECONTRACT

De ondergetekenden

in aanmerking nemende:

- dat de franchisegever een systeem ontwikkeld heeft voor het drijven van een dienstverlenende opleidingsorganisatie;
- dat dit systeem gekenmerkt wordt door de volgende eigenschappen:

a. het gebruik van het merk Instituto Cervantes voor de navolgende artikelen: onderwijs, opleidingen en cursussen;
b. het gebruik van de gevelreclame/embleem: 'Instituto Cervantes' of 'Cervantes';
c. het gebruik van 'Instituto Cervantes' of 'Cervantes' als handelsnaam;
d. het gebruik van de volgende kleurcombinaties: paars/rood;
e. het gebruik van de in het handboek omschreven verkoop- en exploitatiemethoden van opleidings- en trainingsprodukten;
f. het gebruik van de volgende reclameteksten/slagzinnen....................... (nog in te vullen i.o.m.PR-medewerker);

- dat de franchisegever aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit systeem, dat een speciale know-how vertegenwoordigt en in publiciteit, reclame en verkoopbevordering ten behoeve van het imago van 'Cervantes' bij het publiek;
- dat de franchisenemer van (de voordelen van) genoemd systeem en de daarmee samenhangende diensten van de franchisegever gebruik wil maken;
- dat de franchisegever bereid en in staat is de nemer waardevolle adviezen te verstrekken en waardevolle diensten te verlenen, geschikt om te geraken tot een succesvolle uniforme exploitatie van het voornoemde systeem,

komen overeen als volgt:

ARTIKEL 1

Zekerheden van de zijde van de franchisegever

De franchisegever garandeert aan de franchisenemer de juistheid en volledigheid van de volgende gegevens:

a. De gever is een natuurlijke persoon naar Nederlands recht.
b. De gever is de enige, die het in de considerans omschreven systeem toe mag passen in Nederland, België en Luxemburg. De gever ontleent het recht van toepassing van het in de considerans omschreven systeem aan een licentie verkregen van het Benelux merkenbureau.
c. De vermogenspositie en de resultaten van de gever, of van de groep waarvan de franchisegever deel uitmaakt, over het laatste boekjaar komen overeen met de in de bijlage gegeven voorstelling van zaken.
d. Door de gever zullen aan andere franchisenemers onder soortgelijke omstandigheden in dezelfde contractperiode geen andere voorwaarden worden gesteld, dan die worden genoemd in deze overeenkomst, onverminderd het recht van de franchisegever om gedurende de duur van de overeenkomst in bedoelde voorwaarden wijziging te brengen, indien een daadwerkelijke wijziging in het systeem dit in redelijkheid rechtvaardigt.
e. De gever garandeert de nemer, dat de aan deze overeenkomst gehechte exploitatiebegroting voor de komende 2 jaar naar beste weten en kunnen is opgesteld.
f. Onjuistheid of onvolledigheid van de in de vorige leden verstrekte gegevens wordt geacht wanprestatie door de franchisegever op te leveren. Een vordering te dezer zake, ingesteld door de franchisenemer, vervalt indien deze niet binnen 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst wordt ingesteld.

ARTIKEL 2

Juistheid franchisenemer's informatie

1. De franchisenemer garandeert de franchisegever de juistheid en de volledigheid van de door de nemer op verzoek van de gever verstrekte gegevens.
2. Onjuistheid of onvolledigheid van de in het vorige lid bedoelde gegevens wordt geacht wanprestatie door de franchisenemer op te leveren, tenzij blijkt, dat de nemer te goeder trouw heeft gehandeld en de gebrekkigheid van de verstrekte gegevens niet essentieel is geweest bij de beoordeling door de franchisegever van de nemer terzake van diens geschiktheid gebruik te maken van het door de franchisegever ontwikkelde systeem. Een vordering te dezer zake vervalt indien deze niet binnen 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst wordt ingesteld door de franchisegever.

ARTIKEL 3

Bedenktijd

Partijen gaan er van uit, dat de franchisenemer een redelijke termijn is gegund om zich over het contract te beraden. Indien de franchisenemer kan aantonen dat zijn bedenktijd korter is geweest dan 6 weken en hij daardoor tot een beslissing is gekomen, die hij bij een langere bedenktijd in redelijkheid niet zou hebben genomen, dan heeft hij het recht om deze overeenkomst, uiterlijk 3 maanden na haar ondertekening, te ontbinden bij aangetekend schrijven.

ARTIKEL 4

Het recht van de franchisenemer om het systeem, de handelsnaam, emblemen, enz. te gebruiken

Met inachtname van de voorwaarden en bepalingen, zoals in deze overeenkomst geregeld, verleent franchisegever hierbij het recht om het in de considerans omschreven systeem te gebruiken in het rayon, zoals in artikel 6 bedoeld, en verleent toestemming tot het gebruik door de franchisenemer van de aan franchisegever behorende handelsmerken, handelsnamen, emblemen, reclameslagzinnnen en vertrouwelijke informatie en speciale kennis, met dien verstande dat de toepassing daarvan slechts geoorloofd is in verband met het optreden als franchisenemer van Instituto Cervantes. Indien franchisegever (mede) andere handelsnamen, handelsmerken, reclameslagzinnen en dergelijke gaat voeren, zal franchisenemer eveneens tot het gebruik daarvan gerechtigd zijn en indien franchisegever zulks verlangt, verplicht zijn.

ARTIKEL 5

Instructies samen te vatten in het handboek

1. Ter uitvoering van deze overeenkomst zal de franchisegever aan de franchisenemer zodanige instructies ter hand stellen, een en ander zoals omschreven in het Cervanteshandboek, dat het gehele in franchise gegeven systeem daaruit kan worden gekend. Dit handboek maakt deel uit van deze overeenkomst (nog te vervaardigen).
2. De gever is verplicht de leveranties te doen, die diensten te verrichten en die adviezen te geven, die uit de instructies voortvloeien.
3. De nemer is verplicht alle voorschriften omschreven in de instructies en alle - bij voorkeur schriftelijke - aanwijzingen ter uitvoering daarvan door franchisegever te geven stipt op te volgen.
4. De instructies moeten aan de volgende eisen voldoen:

- zij moeten ondubbelzinnig en duidelijk zijn;
- zij moeten zo volledig mogelijk zijn;
- zij mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de overige onderdelen van deze overeenkomst;
- zij mogen de nemer geen boeten opleggen.

ARTIKEL 6

Het beperken van de franchise tot één vestiging

1. De franchisegever verleent aan de franchisenemer het uitsluitend recht om als zelfstandig ondernemer het in de considerans omschreven systeem te gebruiken gedurende de looptijd van deze overeenkomst in de bedrijfsruimte gelegen aan de..... te.....
2 Zonder toestemming van de nemer zal gever aan derden het gebruik van het systeem, zoals in deze overeenkomst geregeld, niet toestaan, noch zelf volgens het systeem geëxploiteerde bedrijven stichten in een rayon, zoals op de aan deze overeenkomst gehechte en door partijen geparafeerde kaart gearceerd is aangegeven.

ARTIKEL 7

Duur van de overeenkomst - Opzegtermijn

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar ingaande op............. en derhalve eindigende op.......... Behoudens opzegging per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit door de franchisenemer aan de franchisegever, ten minste 6 maanden voor afloop van de overeenkomst, zal deze telkens voor 5 jaren worden verlengd, mits:
a. de franchisenemer dan niet in gebreke is krachtens deze overeenkomst en
b. de franchisenemer de op dat tijdstip geldende franchise-overeenkomst aanvaardt voor deze verlengingsperiode.
2. De franchisegever is slechts gerechtigd tegen de expiratiedatum de overeenkomst per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit op te zeggen met inachtneming van een termijn van 6 maanden, indien van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd de onderhavige overeenkomst te laten voortduren.

ARTIKEL 8

Diensten verleend door franchisegever
1. De franchisegever zal aan de franchisenemer de volgende diensten verlenen:
a. alle diensten, die voortvloeien uit de tussen partijen geldende instructies;
b. het geven van adviezen met betrekking tot inrichting, aankleding e.d. van de bedrijfsruimten van de nemer;
c. het geven van adviezen met betrekking tot de exploitatie in het bijzonder aangaande opleidings- en trainingsprodukten, prijsstelling, personeelsbeleid en bezetting, organisatie, administratie etc.; d. het adviseren in aangelegenheden van verkoopbevordering, public relations en reclame en het in samenwerking met de nemer en de andere franchisenemers voeren van gezamenlijke reclamecampagnes, door middel van folders, advertenties etc.;
e. het verzorgen van training, opleiding en herscholing van de franchisenemer en zijn personeel.

ARTIKEL 9

Franchiseraad - Reglement
1. Franchisegever zal de uitwisseling van ervaringen en gedachten met zijn franchisenemers alsook tussen de franchisenemers onderling bevorderen. In dit verband zal hij ernaar streven - zodra het aantal franchisenemers 5 of meer bedraagt - te komen tot de oprichting van een Raad van Franchisenemers, ofwel Raad van Divisiemanagers, waarvan àlle franchisenemers lid zijn en die zal dienen als inspraakorgaan bij alle aangelegenheden betreffende de toepassing van het systeem.
2. Bij deze overeenkomst behoort een daarvan deel uitmakend Reglement Raad van Franchisenemers. Het Reglement regelt de wijze waarop de franchisenemers betrokken worden bij het beleid van de gever inzake de franchise.

ARTIKEL 10

Verzekeringen af te sluiten door franchisenemer

Franchisenemer is gehouden zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen de in de branche, waartoe de franchiseketen behoort, gebruikelijke risico's zoals:

- uitgebreide inboedelverzekering die de risico's dekt van brand, ontploffing, waterschade en diefstal van zijn inventaris en handelsvoorraad;
- WA-verzekering;
- bedrijfsschadeverzekering;
- ................

Franchisenemer zal franchisegever desgevraagd inzage geven in de polissen en hem kwitanties tonen.

ARTIKEL 11

Gebruik van merken door franchisenemer
1. Franchisenemer erkent het uitsluitend recht van de franchisegever op de merken, de modellen, het uithangbord/embleem, de handelsnaam, kleurencombinaties, slagzinnen etc. als in de considerans omschreven, en in het structureel overleg van de Raad van Franchisenemers overeen te komen, en daaronder begrepen het recht om, met inachtneming van deze overeenkomst, franchiserechten te verlenen.
2. Franchisenemer zal de eerdergenoemde merken, modellen, het uithangbord/embleem, de handelsnaam, kleurencombinaties, slagzinnen etc. uitsluitend gebruiken ten behoeve van het bedrijf uitgeoefend in de in artikel 6 omschreven ruimte(n) en slechts zolang deze overeenkomst voortduurt.
3. Daarbuiten zal franchisenemer zich onthouden van elk gebruik van de merken, modellen, het uithangbord/embleem, de handelsnaam, kleurencombinaties, slagzinnen etc.
4. Franchisenemer zal, behoudens schriftelijke toestemming van franchisegever, tijdens het bestaan van deze overeenkomst generlei zakelijke relatie mogen onderhouden met een keten of een persoon of vennootschap, die in dezelfde bedrijfstak een soortgelijk systeem toepast.
5. Bij overtreding van de in de leden 2, 3 en 4 genoemde bepalingen is franchisenemer aan franchisegever verschuldigd - indien hij ook na schriftelijke sommatie volhardt in zijn overtreding - een direct opeisbare boete van fl. 1000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van franchisegever, om, indien de door hem geleden schade meer dan het totale boetebedrag mocht belopen, volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12

Afnameverplichting - Leveringsvoorwaarden
1. De franchisenemer verbindt zich, zoals nader omschreven in het handboek, de voor zijn bedrijf benodigde goederen in te kopen bij de franchisegever of door deze aan te wijzen leveranciers.
2. Betaling van de geleverde artikelen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op compensatie, aan franchisegever of aan door franchisegever aan te wijzen leveranciers.
3. Op alle leveringen door franchisegever of door haar aan te wijzen leveranciers zijn de algemene leveringsvoorwaarden van franchisegever, respectievelijk door franchisegever aan te wijzen leveranciers, van toepassing.

ARTIKEL 12
Geheimhouding - Concurrentiebeding
1. Franchisenemer verplicht zich jegens franchisegever tot volledige geheimhouding van al hetgeen franchisenemer ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de onderhavige overeenkomst, betreffende de werkzaamheden en relaties van franchisegever en met franchisegever gelieerde bedrijven.
2. Franchisenemer zal, behoudens schriftelijke toestemming van franchisegever, gedurende een periode van een jaar na beëindiging van deze overeenkomst direct noch indirect, zelfstandig, in dienstbetrekking of in de vorm van een vennootschap werkzaam zijn of financiële belangen hebben bij een bedrijf, dat is gevestigd binnen voornoemd rayon en werkzaam is in een of meer branches waarin het gefranchisde bedrijf werkzaam was.

ARTIKEL 13

Vrijwaringen

De franchisenemer vrijwaart de franchisegever tegen elke actie van derden voor zover die actie het gevolg is van een handelen of nalaten van de franchisenemer. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien het handelen of de nalatigheid van de franchisenemer het gevolg is van het niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van zijn contractuele verplichtingen door de franchisegever. Anderzijds vrijwaart de franchisegever tegen acties van derden, die het gevolg zijn van een niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen door de franchisegever van zijn verplichtingen jegens franchisenemer.

ARTIKEL 14

Zelfstandig ondernemerschap van de franchisenemer
- Franchisenemer zal zijn bedrijf geheel voor eigen rekening en risico exploiteren.
- Franchisenemer zal zich terstond als zelfstandig ondernemer doen inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied waarbinnen het gefranchisde bedrijf is gelegen. De inschrijving van het bedrijf van de franchisenemer dient de naam van de franchisenemer te vermelden met de toevoeging 'tevens handelend onder de naam Instituto Cervantes'.
- Door franchisenemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer franchisegever, doch doen slechts verbintenissen ontstaan tussen de betreffende derde(n) en franchisenemer. Franchisenemer is niet bevoegd op naam en/of voor rekening van franchisegever te handelen.

ARTIKEL 15

Naamvoering - Verkoopprijzen
1. De franchisenemer verbindt zich in zijn bedrijf overeenkomstig het door de franchisegever ontwikkelde systeem te exploiteren, de goede naam van het systeem hoog te houden en zijn bedrijf steeds duidelijk als 'Instituto Cervantes' herkenbaar te doen zijn.
2. Franchisegever zal periodiek franchisenemer opgave doen van door hem geadviseerde verkoopprijzen. In het belang van een uniforme presentatie zal franchisenemer bij de vaststelling van zijn verkoopprijzen zich zoveel mogelijk daarnaar richten.
3. Voor zover de franchisenemer op grond van de franchise-overeenkomst verplicht is garanties voor de produkten van de franchisegever te honoreren, geldt deze verplichting eveneens ten aanzien van dergelijke produkten die zijn geleverd door andere franchisenemers behorende tot de Cervantes-franchiseketen of door vestigingen van de franchisegever die onder dezelfde handelsnaam optreden.
4. De franchisegever zal in het vorige lid bedoelde verplichting eveneens opleggen aan de andere franchisenemers en de eigen vestigingen die onder de naam Cervantes of Instituto Cervantes optreden.

ARTIKEL 16

Wijziging instructies

1. Het is aan de franchisegever toegestaan redelijke wijzigingen aan te brengen in en/of op redelijke wijze uitbreiding te geven aan de ter uitvoering van deze overeenkomst opgestelde instructies.
2. Wijzigingen en/of uitbreidingen, die van de gebruikelijke exploitatiewijze afwijken of die meer dan normale aanpassingswerkzaamheden voor de nemer meebrengen, kunnen niet worden ingevoerd, dan nadat de gever de in artikel 9 bedoelde Raad van Franchisenemers in de gelegenheid heeft gesteld zijn standpunt ten aanzien van de wijziging en/of uitbreiding te bepalen en aan franchisegever kenbaar te maken. Indien de Raad zich in redelijkheid niet met de voorgestelde wijziging en/of uitbreiding kan verenigen, is er sprake van een geschil dat door de meest gerede partij (Raad van Franchisenemers danwel franchisegever) kan worden voorgelegd aan de bemiddelaar als bedoeld in artikel 28 lid 1, danwel de bevoegde rechter. Alléén het aanhangig maken van een procedure als bedoeld in artikel 28 schort de verplichting voor de nemer tot invoering van de wijziging en/of uitbreiding op.

ARTIKEL 17

Entreegeld - Franchisevergoeding - Bijdrage marktonderzoek, reclame, public relations, marketing en cursusontwikkeling.

Als vergoeding voor de aan franchisenemer bij deze overeenkomst toegekende rechten en toegezegde prestaties zal franchisenemer aan franchisegever betalen:

a. een eenmalig entreegeld ad fl. ........... per vestiging te voldoen bij ondertekening van het contract;
b. maandelijks een franchisevergoeding ter grootte van .... % van de totale inkomsten uit in het handboek en de jaarlijks op te stellen tarievenlijst opgenomen cursussen, opleidingen en trainingen in die betreffende maand, tegen verkoopwaarde van het gefranchisde bedrijf;
c. Een reclamebijdrage, ten behoeve van landelijke reclame-activiteiten, in overleg in het structureel overleg van de Raad van Franchisenemers vast te stellen.
d. Een bijdrage in de ontwikkeling van courseware en marktonderzoek.

Voor reclameactiviteiten in de eigen regio investeert franchisenemer onafhankelijk van franchisegever. Franchisegever zal aan het einde van ieder boekjaar, uiterlijk binnen 6 maanden na afloop daarvan, aan franchisenemer(s) rekening en verantwoording afleggen over de besteding van de collectieve reclamebijdragen.

ARTIKEL 18

Controle door de franchisegever
1. De franchisenemer stemt er in toe, dat door of vanwege de franchisegever regelmatig controle zal worden uitgeoefend op de juiste nakoming door de nemer van de bepalingen van deze overeenkomst en de daarvan deeluitmakende instructies en aanwijzingen.\
2. De franchisenemer zal op eerste verzoek van de gever aan deze de informatie verschaffen, waarom deze verzoekt, een en ander binnen het kader van deze overeenkomst.
3. De franchisenemer zal voorts ter kennis van franchisegever brengen alle feiten en ervaringen, die voor de juiste werking van het systeem van belang kunnen zijn.
4. De franchisenemer is gehouden zijn boekhouding in te richten naar goed koopmansgebruik en daarbij de richtlijnen, zoals vermeld in het handboek, te volgen.
5. Ingeval franchisenemer naast de in deze overeenkomst opgenomen, in het handboek vermelde, Cervantesactiviteiten uitvoert welke buiten het kader van deze overeenkomst vallen, zal franchisenemer in de boekhouding een scheiding aanbrengen tussen Cervantesactiviteiten en overige activiteiten.

ARTIKEL 19

Melding van inbreuk door derden

1. Indien mocht blijken, dat derden gebruik maken van merken, modellen, namen, kleurcombinaties, emblemen e.d. behorende bij het onderhavige systeem of op andere wijze dit systeem trachten na te bootsen of handelingen verrichten, die bij het publiek verwarring stichten, zodanig dat partijen bij deze overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan is de franchisegever verplicht die maatregelen - ook gerechtelijk - te nemen, die kunnen leiden tot het zo spoedig mogelijk een einde nemen van deze inbreukmakende handelingen.
2. De franchisenemer zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hier omschreven, daarvan onmiddellijk bij de franchisegever melding te maken.
3. De nemer is niet gerechtigd in zulke gevallen zelf tegen inbreukmakers op te treden dan na verkregen schriftelijke toestemming van de gever.
4. Ter bescherming van de belangen is franchisegever verplicht merken, modellen, kleurcombinaties, emblemen e.d. te deponeren bij het Beneluxmerkenbureau te 's-Gravenhage.

ARTIKEL 20

Beëindiging overeenkomst bij faillissement

Zowel franchisegever als franchisenemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zulks onverminderd ieders eventuele rechten op schadevergoeding en overige rechten uit deze overeenkomst en de wet voortvloeiend indien: één der partijen surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval het een natuurlijk persoon betreft - onder curatele is gesteld.

ARTIKEL 21

Beëindiging overeenkomst bij nalatigheid

1. Indien een der partijen de bepalingen van deze overeenkomst, de daarvan deel uitmakende instructies of de daaruit voortvloeiende aanwijzingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal de andere partij hem bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit aanzeggen, welke maatregelen moeten worden genomen om de exploitatie, respectievelijk de situatie weer in overeenstemming te brengen met deze overeenkomst, daarbij aan die ander een maand gunnende om die maatregel te nemen.
2. Mocht na ommekomst van de gestelde termijn blijken, dat de nalatige partij nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan zal de andere partij gerechtigd zijn deze overeenkomst op een termijn van acht dagen, bij deurwaardersexploit of aangetekend schrijven op te zeggen, waarbij de nalatige partij het recht zal hebben aan te tonen, dat hij binnen deze acht dagen alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, in welk geval de opzegging vervalt.
3. Mocht een opzegging als in dit artikel genoemd plaatsvinden, dan heeft de opzegger bovendien recht op schadevergoeding, zowel terzake van de gepleegde wanprestatie, als ook voortvloeiende uit de opzegging.
4. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor elk der partijen om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen voor de bevoegde rechter.

ARTIKEL 22

Overdracht rechten franchisegever

Franchisegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen of door derden te laten uitoefenen, met dien verstande dat daardoor niet de continuïteit van de franchisenemer in gevaar mag komen. Franchisegever verbindt zich om in bovengenoemd geval schriftelijk ten behoeve van franchisenemer te bedingen, dat deze opvolgende franchisegever alle verplichtingen uit deze franchise-overeenkomst zal nakomen en garandeert gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst de nakoming van deze verplichtingen door de opvolgende franchisegever.

ARTIKEL 23

Overdracht rechten franchisenemer

1. De aan franchisenemer bij deze overeenkomst gegeven rechten zijn in beginsel niet overdraagbaar. Mocht derhalve franchisenemer voornemens zijn het bedrijf op welke wijze dan ook aan een derde over te doen gaan en die derde ook diens positie van franchisenemer ingevolge deze overeenkomst te willen doen innemen, dan zal hij zich tijdig tot franchisegever moeten wenden en zal de overdracht niet kunnen plaatsvinden dan met schriftelijke toestemming van en onder de voorwaarden te stellen door franchisegever. Franchisegever zal zijn toestemming niet weigeren zonder opgave van redelijke argumenten.
2. De partijen komen overeen dat de franchisegever, behoudens ingeval van uitoefening van het in lid 3 bedoelde optierecht, niet mag weigeren een nieuw franchise-contract toe te kennen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de overnemer moet het bewijs van zijn professionele bekwaamheid voorleggen, solvabel zijn en over de kwaliteiten beschikken die de franchisegever van een franchisenemer verlangt; de overnemer moet bovendien met succes de opleidingscursus gevolgd hebben;
- de franchisenemer of de overnemer moet aan de franchisegever een som betalen gelijk aan 5% van de overnameprijs als onkostenvergoeding voor de behandeling van het dossier; de kosten van de opleidingscursus zijn tevens ten laste van de franchisenemer of van de overnemer; bovendien is een bijkomend bedrag van 2,5% van de overnameprijs verschuldigd in het geval dat de overnemer door de franchisegever werd aangeworven; ten slotte zijn alle lasten, kosten en belastingen verbonden aan de overname ten laste van de franchisenemer of de overnemer;
- de franchisenemer moet aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst hebben voldaan en zal op het ogenblik dat hij om de toestemming van de franchisegever voor overname verzoekt, bij zijn verzoek een kwijting voor volledige afrekening bijvoegen;
- indien de overnemer een vennootschap is, moet de meerderheid der aandelen eigendom zijn van een natuurlijk persoon die aan de bovengenoemde criteria voldoet; deze persoon moet zich er schriftelijk toe verbinden de verbintenissen voortvloeiend uit het franchise-contract na te leven.

3. Indien franchisenemer voornemens is de Cervantesactiviteiten, zoals vermeld in het handboek, op een derde te doen overgaan, is franchisenemer gehouden het bedrijf eerst schriftelijk aan franchisegever aan te bieden tegen dezelfde voorwaarden waartegen franchisenemer aan de derde wenst over te dragen, met vermelding van naam en adres van die derde.
4. Indien franchisegever dit aanbod binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst daarvan accepteert, zal een partijenbindende overeenkomst tot stand zijn gekomen.
5. Indien franchisegever dit aanbod niet op vorenomschreven wijze accepteert, doch wel zijn goedkeuring hecht aan overdracht aan de in het aanbod genoemde derde, is franchisenemer gerechtigd binnen twee maanden na de in lid 3 vermelde termijn zijn Cervantes-activiteiten aan genoemde derde over te doen onder voorwaarden die voor de derde niet gunstiger zijn dan de in het aanbod aan franchisegever genoemde.
6. Indien van de franchisenemer redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat hij de Cervantes-activiteiten aan de gever overdraagt bestaat voor hem de mogelijkheid van opzegging zoals genoemd in het 7e lid.
7. Mocht franchisegever nòch bereid zijn toestemming te geven tot overdracht, nòch om de Cervantes-activiteiten van de nemer over te nemen, dan heeft franchisenemer het recht deze overeenkomst tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, ingaande na de in lid 4 vermelde termijn, te beëindigen.

8. Overdracht aan kinderen van franchisenemer
Indien met toestemming van de franchisenemer een van zijn meerderjarige kinderen in de toekomst zou willen overgaan tot het overnemen van de exploitatie van de activiteiten in de Cervantes-franchiseorganisatie, dan zal hij daartoe bij bewezen geschiktheid door onder meer opleiding en ervaring, een en ander ter beoordeling van franchisegever, in de gelegenheid worden gesteld voor een proefperiode van 12 maanden. Indien hij binnen deze 12 maanden naar het oordeel van franchisegever blijk heeft gegeven de franchise-overeenkomst in alle facetten naar behoren te kunnen uitvoeren, zal de franchise-overeenkomst verder met hem worden gecontinueerd volgens de dan geldende contractbepalingen.

9. Overlijden franchisenemer
In geval van overlijden van franchisenemer zal deze overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn. Alsdan worden ofwel zijn weduwe ofwel een der meerderjarige kinderen van franchisenemer onvoorwaardelijk in de gelegenheid gesteld voor een proefperiode van 12 maanden eenzelfde franchise-overeenkomst aan te gaan. Gedurende deze proefperiode zal franchisegever voldoende begeleiding geven, welke redelijkerwijs verwacht mag worden. Indien hij en/of zij binnen deze 12 maanden naar het oordeel van franchisegever blijk heeft gegeven de franchise-overeenkomst in alle facetten naar behoren te kunnen uitvoeren zal de franchise-overeenkomst verder met hem en/of haar worden gecontinueerd volgens de dan geldende contractbepalingen.
10. Mocht franchisegever gezien de ervaringen gedurende de proefperiode nòch bereid zijn toestemming tot voortzetting door de erven na de proefperiode te verlenen, nòch bereid zijn de Cervantesactiviteiten van de erven op de bovenomschreven voorwaarden over te nemen of de erven voortzetting der overeenkomst niet wensen, dan eindigt de overeenkomst drie maanden na het overlijden van de franchisenemer.
11. Aan het einde van de franchise-overeenkomst of bij de opheffing van zijn onderneming, om welke reden dan ook, verbindt de franchisenemer zich ertoe zonder kosten de overname van zijn huurcontract aan de franchisegever aan te bieden, die de mogelijkheid heeft om overname van het lopende huurcontract aan de franchisegever aan te bieden, die de mogelijkheid heeft om overname van het lopende huurcontract te aanvaarden of te weigeren.

ARTIKEL 24

Verplichtingen bij beëindiging contract
1. Indien deze overeenkomst op enigerlei wijze zou eindigen is de nemer verplicht onverwijld alle instructieboeken, formulieren, folders, etc. terug te geven; elke vermelding van de woorden 'Instituto Cervantes' en 'Cervantes' en het teken 'Instituto Cervantes' te verwijderen, elk gebruik van enig aan franchisegever toebehorend handelsmerk, handelsnaam, reclame, slagzin, housestyle etc. te staken en voortaan alles te vermijden, wat de indruk zou wekken, dat hij nog tot uitoefening overeenkomstig het systeem of tot gebruik van zijn naam, embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn.
2. Bij gebreke van teruggave overeenkomstig het eerste lid van dit artikel binnen 14 dagen na het einde van dit contract is de gever gemachtigd zelf tot terughaling en/of verwijdering van genoemde zaken over te gaan, zulks op kosten van de nemer.

ARTIKEL 25

Schadeloosstelling franchisenemer

Indien deze overeenkomst eindigt door toedoen van de franchisegever, zodanig dat voortzetting van de overeenkomst door de franchisenemer in redelijkheid niet kan worden gevergd en de franchisegever gaat binnen een termijn van 1 jaar binnen het aan de gewezen nemer toegewezen rayon over tot de vestiging van een overeenkomstig het systeem te exploiteren bedrijf of tot de verlening van een franchise als in deze overeenkomst vervat aan een ander, dan dient hij de gewezen franchisenemer resp. diens erven een schadeloosstelling te betalen gelijk aan eenmaal de gemiddelde netto jaarwinst van de franchisenemer m.b.t. zijn Cervantesactiviteiten, berekend over de laatste 3 jaren.

ARTIKEL 26

Overname voorraad/inventaris

1. Ingeval van beëindiging van de franchise-overeenkomst zal franchisegever desgewenst de alsdan aanwezige goederenvoorraad van franchisenemer overnemen tegen een prijs, gelijk aan de door de franchisenemer betaalde inkoopprijzen exclusief omzetbelasting, onder aftrek van 10 %, met dien verstande dat beschadigde, defecte of gebruikte goederen, of goederen welke niet meer tot de collectie van franchisegever behoren niet door franchisenemer worden overgenomen, dan wel met een hogere korting dan 10%.
2. Voorts zal franchisegever van de franchisenemer de winkelinventaris, voorzover deze zich - behoudens normale slijtage - in goede staat bevindt, overnemen tegen een prijs gelijk aan de prijs door franchisenemer betaald minus de afschrijving ad 20% per jaar.

ARTIKEL 27

Ondeelbaarheid/nietigheid

1. Alle verplichtingen welke voor de franchisenemer uit deze overeenkomst voortvloeien zijn onsplitsbaar en ondeelbaar.
2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen.

ARTIKEL 28

Geschillen, toepasselijk recht

1. Partijen zullen klachten, bezwaren en geschillen in goed overleg trachten op te lossen. Alvorens een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst, dat niet op deze wijze in redelijkheid kan worden opgelost, aan de bevoegde rechter voor te leggen, kan elk der partijen een dergelijk geschil - met uitzondering van geschillen betreffende de (handels)merken van de franchisegever of ingeval er sprake is van een spoedeisend belang - onderwerpen aan niet-bindende bemiddeling door een onpartijdige bemiddelaar die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ingeval één der partijen de ander schriftelijk heeft meegedeeld bemiddeling te wensen, zal een overeenkomst tussen partijen worden gesloten, onder meer betreffende de te volgen procedure en de geheimhouding; de kosten van de bemiddeling zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde bemiddeling niet tot een voor één der partijen in redelijkheid aanvaardbaar resultaat leidt, kan het geschil alsnog worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
3. Deze overeenkomst en alle rechten en plichten van partijen worden geregeerd door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht.

14 DECEMBER 1999 TERUG VAN BIJNA WEGGEWEEST

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN