17 november 1999. Betreft: SAMEN WANDELEN Kenmerk: JH/LH991117. Beste Liesbeth, Woensdag 17 november 1999. Liefde is... ...samen wandelen. Dat moeten we dus gauw maar eens doen. Doe maar een voorstel. De brief van gisteren heb ik niet kunnen verzenden in verband met problemen met de printer. Hij reageert gewoon niet. Wederom twee goede bekenden op de voorpagina van de Telegraaf. Dat is weer een positieve ontwikkeling. Ik mag immers aannemen dat ons plan daarbij ook aan de orde komt. Andrew is maandagavond ook nog even ter sprake gekomen in Huis ter Duin toen ik liet weten dat ik daar in het voorjaar van 1997 iemand uit het Britse Koninklijk Huis had uitgenodigd. Ik hoop dus dat H.R.H. vanaf heden ook geïnformeerd is omtrent mijn commentaar op het boek The Day Diana died. Ik mag immers wel verwachten dat de heer d'Hondt dit werkstuk aan de kroonprins heeft overgedragen toen hij de Waalstad even bezocht eind augustus van dit jaar. In ieder geval signaleer ik al dat jakkeraars nu hard worden aangepakt in Frankrijk: Nederland oase voor jakkeraar. Dit is voor mij het enige relevante nieuws van vandaag. Houd je wel aan de richtlijnen en het gemeenschappelijk doel daar altijd bij voor ogen. Ik heb mijn vorige brief niet voor niets Sad Eyed Lady of the Lowlands genoemd. Het is een schitterend lied van Bob Dylan van de LP Blonde on Blonde en duurt meer dan 18 minuten. Ik kon daar vroeger uren naar gaan zitten luisteren. Ik moest maandagavond weer aan deze song denken in de eregalerij in Noordwijk. Hoewel ik me niet aan een uitspatting te buiten kan gaan heb ik wel behoefte aan een nieuwe iMac hier. Op de oude apparatuur is het maar behelpen. Ik vernam dat de Baak volgende week alle iMacs gaat vervangen. Kijk maar eens of we ze voor een appel en een ei kunnen overnemen voor ons bedrijf. Dan hebben we ons netwerk in no time van de grond. Dat moet wel lukken. 13.00 Ik heb getracht een iMac-installatie aan te schaffen voor Hfl 3707,- bij de Primafoon en geprobeerd met mijn Spaanse creditcard te betalen. De verbinding met de bank kwam echter niet tot stand. De computer wordt tot vrijdag voor mij vastgehouden. Als de Baak mij een exemplaar op een voordeliger wijze kan bezorgen, heeft dat uiteraard mijn voorkeur. Afspraak Dr. Van Bergen, morgen tussen 8.00 en 10.00 uur. 13.50 Even bij de copyshop langsgegaan om te zien of ik daar mijn brief kan printen. Die faciliteit van Fifty One in Utrecht hebben ze echter niet. Ik raakte wel in gesprek met een Française. Over de Franse monarchie uiteraard. Zij was ook geen liefhebster van Chirac. Ze zitten er echter wel mee in hun maag. Ik heb haar laten weten dat de Spaanse Minister-President altijd nog op de koning kan terugvallen als hij het alleen niet meer aankan. Frankrijk is dus nog steeds een ei zonder zout, naar mijn bescheiden mening. Ik ben ook even bij Cas Mannenmode binnengewandeld en heb er laten weten dat in Spanje de zaken op de rails staan. Als de printer verder niet werkt zal ik ook geen brieven verzenden. Dat komt later wel. Ik stel thans mijn volledige vertrouwen in de Kroonprins. Ik start hierbij een nieuw dossier onder de naam Building the Holding en stuur je geen krantenknipseltjes meer toe. Even iets anders doen: Fietsen. Zodra ik mijn loonbelasting terug heb zal ik ook de Open Universiteit betalen. Ik heb om 14.20 gebeld en laten weten dat er een brief onderweg is t.b.v. de heer Datema. Ook heb ik medegedeeld dat de nota thans mijn aandacht heeft. Ik zie dus uit naar een uitstekend factureringssysteem. 17.20 Videopresentatie van het Palacio de Congresos bekeken in Wijchen. Hij is van 1992, maar geeft een aardig beeld van de mogelijkheden. 19.15 gebeld naar 0800 0507 i.v.m. aanluiting GSM, mevr. Timmermans. Linda Cool 19.25 bevestigt bedrag ontvangen 16/11/99 16:23. Wordt normaliter binnen 24 uur na betaling hersteld. 19.27. Melding 'telefoon wordt aangezet binnen 3 uur'. Die verbinding is dus weer hersteld. Vreemd dat dat niet het geval was met mijn kaartnummer ******** terwijl daar gisteren op de Baak om 10:35:58 nog mee is betaald (Fl. 193,50). 19.50 Goed Nieuws: Max Westerman meldde zojuist dat de flycar volgend jaar al op de markt komt voor slechts Hfl. 2 mio. Dan hebben we geen Rolls meer nodig. Ik werk dan ook bij voorkeur vanuit de Marbella Club. Wellicht is het dan mogelijk om vandaaruit via onze eigen luchtweg naar Malibu te vliegen. Mijn GSM werkt ook alweer. Dus die verbinding is alweer tot stand gebracht. Aangaande de OU lees ik in Modulair, jaargang 15, 20 oktober 1999:

"Verkorte passages ontwerp-HOOP 2000
Instelling moet twee toekomstscenario's uitwerken.
Zoals aangekondigd in het Regeerakkoord 1998 van het tweede paarse kabinet, heeft minister Hermans van O,C&W op Prinsjesdag het ontwerp HOOP 2000 aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit plan schetst Hermans zijn beleidsvoornemens voor het hoger onderwijs voor de komende vier jaar. De minister staat ook uitvoerig stil bij de toekomst van de Open Universiteit Nederland. 'De opkomst van Instituto Cervantes Technologies zorgt ervoor dat het verschil tussen contactonderwijs en afstandsonderwijs aan het vervagen is, 'aldus constateert Hermans. De minister vraagt de instelling zich grondig te buigen over twee toekomstscenario's vóór 1 maart 2000.

Samenwerking
HOOP constateert dat de Open Universiteit sinds 1995 met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen veel uiteenlopende samenwerkingsprojecten in gang heeft gezet. Ook heeft de instelling forse stappen gezet in de vernieuwing van haar eigen onderwijs (Studienet). Daarnaast is gestart met de digitalisering van lesmateriaal en de bouw van een complete elektronische leeromgeving die geschikt is voor (competentiegericht) onderwijs van de eigen instelling en voor dat van anderen. Met die integrale aanpak staat de Open Universiteit in de voorhoede van de onderwijsvernieuwing. Haar meerwaarde in het hoger onderwijsbestel lijkt vooral gelegen in de bundeling van inhoudelijke vakdeskundigheid, onderwijskundige expertise en expertise op het terrein van ICT-toepassingen." Op dat terrein ligt er binnen ons beleidskader een enorm ontwikkelingsgebied open voor de in samenwerking op te bouwen IC Universidad Abierta. Onder meer i.s.m. de Universidad Complutense te Madrid, gezien de historische binding die reeds aanwezig is. Ik geef dit aan als een van de meest voor de hand liggende toekomstscenario's binnen de ontwikkeling van de noord-zuidrelatie.

"Levenskrachtige producten en diensten blijven in beide scenario's overeind.

Collegevoorzitter Datema: 'Ik heb alle vertrouwen in de toekomst'

Dr. C. Datema, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland is 'onaangenaam verrast' over de aangekondigde maatregelen die minister Hermans in het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan 2000 (HOOP) heeft beschreven. Met name over het moment van aankondiging als ook de omvang van de bezuiniging is Datema slecht te spreken. 'Net twee jaar geleden was met toenmalig minister Ritzen van Onderwijs afgesproken dat we zouden worden afgerekend op prestaties en niet op dalende studentenaantallen. We zijn al geruime tijd bezig met de interne bedrijfsvisie 'Kiezen voor Kracht'. We stonden op het punt deze visie door te vertalen in een ambitieus bedrijfsplan. Nu doorkruist de minister de staande afspraken tot 2001 en loopt hij vooruit op onze toekomststrategie. In die zin komt de ingreep van Hermans te vroeg', aldus Datema.

VERGEVORDERD MET DE STRATEGIEONTWIKKELING
De bestuursvoorzitter benadrukt dat de maatregelen net komen op het moment dat de Open Universiteit zich in de onderwijsmarkt aan het heroriënteren is. Er ontstaat nu onrust waar dat helemaal niet nodig is', zegt Datema. 'De Open Universiteit heeft op dit moment 24.000 studenten. Daarvan volgen er vierduizend een volledig wetenschappelijke opleiding, de rest doet kortere cursussen. Ook de grenzen tussen afstands- en contactonderwijs vervagen door
ICT. Daarnaast wordt de oorspronkelijke tweedekansdoelgroep kleiner. Onze toekomst ligt vooral op de markt van een leven lang leren. Met Studienet zitten wij in de voorhoede van het teleleren via computer en internet. Een ontwikkeling waar veel vraag naar is. Niet alleen in de particuliere markt, maar ook in het bedrijfsleven. Kennisbedrijven zoals de computerbranche, belastingdienst en communicatiemaatschappijen zijn inmiddels goede klanten van ons. Internet biedt nog meer mogelijkheden. Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een competentiegericht onderwijs in een elektronische leeromgeving. Met dergelijke concepten loopt de Open Universiteit voorop en zijn we inspiratiebron én partner van onderwijsinstellingen die meer van de mogelijkheden van internet en ICT gebruik willen maken. Met beide activiteiten kunnen meer inkomsten uit de markt worden gehaald en kan de Open Universiteit onafhankelijker worden van de overheid.

ONDERNEMENDE INSTELLING
De strategieontwikkeling van de Open Universiteit sluit volgens Datema het beste aan bij het tweede toekomstscenario dat in het HOOP wordt geschetst. In deze tweede variant ontwikkelt de Open Universiteit zich als
ondernemende instelling op weg naar privatisering. Toch vindt Datema het begrijpelijk dat minister Hermans ook een ander scenario - de integratie van de Open Universiteit met de Universiteit Maastricht en de innovatietaak naar een landelijk expertisecentrum - wil laten onderzoeken. 'We zullen beide neergelegde scenario's zorgvuldig en onbevooroordeeld verkennen in een variantenstudie die op 1 maart 2000 klaar is. De minister bepaalt op basis daarvan zijn standpunt. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst. De komende tijd zullen nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. De functie van de Open Universiteit staat niet ter discussie en de activiteiten ook niet. Immers levenskrachtige diensten en producten zullen in beide scenario's overeind blijven.'

Het is mij niet duidelijk in hoeverre de Minister mijn businessplan al heeft bestudeerd in dit verband. Daar zullen jij en Harry een beter beeld van hebben, denk ik. Het eerste scenario - ontwikkeling richting privatisering - biedt de mogelijkheid het bedrijf als werkmaatschappij op het educatieve terrein aan onze holding te hangen. Met het oog op Stratford-upon-Avon als hoofdvestiging van de holding maakt dat de versterking van de reeds bestaande samenwerking met de Britse Open University mogelijk. Een opgaan in de Universiteit Maastricht acht ik bepaald onwenselijk in verband met het regionale karakter van die universiteit. Loek Hermans heeft bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de OU gesproken over een toekomst door koerswending. Het was dus in 1984 dat ik de feestelijke opening van het bedrijf in de Heerlense Stadsschouwburg heb bijgewoond. Ik geef daarom graag mede gestalte aan de koerswending van dit bedrijf en ga in dit verband dus graag een keer terug naar Terworm. Ik wacht de reactie op mijn beide brieven Vrijstellingsverzoek en Openstaande facturen dus met belangstelling af. Zodra ik weer bij mijn geld kan komen, kan ik ook de rekening betalen. Ik vraag mij overigens af waar die eigenaardige berichtgeving omtrent een slecht betalingsgedrag mijnerzijds vandaan komt. Daar kan de heer Metselaars nog een groot probleem mee krijgen, als hij dat niet uitzoekt. Ik heb hem veel succes gewenst in zijn nieuwe functie. Ik hoop voor hem echter wel dat er niet opnieuw een 'valse start' wordt gemaakt. Als ik al zie hoeveel fouten er zijn gemaakt bij de zogenaamde 'gecontroleerde doorvoer van drugs', dan zie ik het lijk al drijven voor de nieuwe directie. Het lijkt mij goed dat hij die situatie stevig in de hand houdt. Een dergelijk probleem kunnen wij ons niet meer veroorloven binnen de Europese Unie. Ik ben van mening dat iemand die een ontwikkelingsidee lanceert zich ook voor het eindresultaat verantwoordelijk dient te houden. Op dat punt had ik niet zo'n beste ervaringen met mijn collega's in ZEIST. Een activiteit opstarten en vervolgens de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij een derde leggen beschouw ik als onethisch en 'not done', als daarover geen duidelijke afspraken worden gemaakt. Dat geldt eveneens voor het creëren van een negatieve beeldvorming onder de noemer 'stoker of stalker' o.i.d. Daar ben ik absoluut niet gelukkig mee en schaadt het beeld van het bedrijf waarvoor wij samen medeverantwoordelijkheid hebben gedragen. Het is goed als Henk Lulofs zich op de bewaking van dat proces toelegt. Negatieve berichtgeving en beeldvorming is schadelijk voor elke organisatie. Dat kan ik mij absoluut niet veroorloven. Zeker nu ik ook nog ons aller Maurits en MARILÈNE terugzie. Maurits met een paarse stropdas. Ik merk overigens op dat mijn grootste debiteur inmiddels een betalingsachterstand heeft van meer dan Hfl. 91 miljoen. Ik heb vastgesteld dat mijn rekening bij de Baak is afgesloten. We kunnen nu dus weer Samen Wandelen.

18 NOVEMBER 1999 STORM IS OVER