15 januari 1999. Betreft: REÜNIE Kenmerk: JH/LH990115. Beste Liesbeth, Utrecht, vrijdag 15 januari 1999. Ik zal vanmidag dus weer eens even met Ruud moeten praten voor een cursus. Als de zaak betaalt kom ik graag overvliegen naar Noordwijk. Gisteren ben ik immers al weer heel wat oude bekenden tegengekomen op de Jaarbeurs.

Mijn favoriete stands waren uiteraard die van Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij ontvang je de brochure van Torremolinos - onze Springplank naar Zuid-Amerika. Ook maakte ik daar kennnis met de heer Antonio Hernández Muñoz, directeur van het Colegio de Estudios Hispánicos, Calle Bordadores, 1. 37002 Salamanca. Hij hoort uiteraard in mijn Spaanse netwerkje thuis en komt graag op korte termijn naar Torremolinos, om zaken te doen. Het was weer een thuiswedstrijd gistermiddag. Aangezien ik mij had getooid in mijn sweatshirt uit Earls Court Gym en dezelfde attributen van maandagavond, diende ik mij praktisch aan niemand meer voor te stellen. Dat gold met name op de Britse stand.

Everyone knew that I was acquainted with the Princess Wales. Met name de politieagent uit Lancashire, die vorig jaar ook al een oogje in het zeil heeft gehouden.

de Duitse stand trof ik een artikel over de stad Wismar in Mecklenburg. Deze oude Hanzestad is in de middeleeuwen onder meer ook gebouwd door bouwmeesters uit Vlaanderen. Dit verklaart de aanwezigheid van de stamvader van de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg in die stad. Ik neem graag zijn gegevens in deze brief op: Man: Johannes van der Heyden Fögd. Geboren 5 april 1496. Plaats: Wismar, Mecklenburg Schwerin. Overleden: 8 mei 1556. Plaats: Wismar. Vrouw: Elisabeth de Wyckboecken Geboren 1 juni 1490. Overleden: 18 juli 1560 te Wismar. Kinderen... 1. M Kind: Daniël van der Heyden Geboren: 1546/1547 te Wismar. Overleden: 1617/1627. Beroep: Richter van Wisch 1607 en 1617. Echtgenote: Catharina Selbach Huwelijk: voor 1593. 2. M Kind: Arnold van der Heyden drost Geboren: 20 maart 1528. Plaats: Wismar. Overleden: voor 18 april 1607. Beroep: Drost van Schuylenburg. Eerste echtgenote: Engelberta Meyerinck Huwelijk: 1575. Tweede echtgenote: Wendelina Canis Huwelijk: 1598. Aantekeningen man: Ook genoemd Hans Fögk. Wapen:

eerst tot het midden der 17de eeuw: gedeeld: a. in zilver een zwarte vleugel, omgewend; b. in zilver drie rode heidebloemen, gestengeld van groen. Later: in zilver een zwarte vleugel; helm met zwart-zilveren wrong en zilver-zwarte dekkleden; helmteken: drie (1 en 2 geplaatste) rode heidebloemen, gestengeld van groen, tussen een vlucht, rechts zilver, links zwart. De afkomst van het geslacht van der Heyden (van Doornenburg), door mr. A.P. van Schilfgaarde. "Het Nederland's Adelsboek van vóór 1920 vermeldt de afstamming van dit, sedert 1815 tot de Nederlandse adel behorende geslacht, geheel in overeenstemming met de publicatie van wijlen pastoor Hofman in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, deel II, blz. 405 vlg., waarin als stamouders gegeven worden de echtelieden Hans van der Heyden bijgenaamd Fogh en Elske Wickboken, "beiden van adellijken bloede"' die te Wismar (Mecklenburg) woonachtig waren 1). Hun zoons Arend en Daniël zouden, wegens de invoering der Reformatie in dat Hertogdom in de zestiger jaren der 16de eeuw, hun woonplaats verlaten hebben en naar de graafschap Zutphen zijn uitgeweken. Arnt zou commandant (rentmeester en drost) van de Schuylenburg bij Silvolde zijn geworden, Daniël richter van Wisch. Op blz. 420 wordt een "brief van adeldom" afgegeven door het bestuur der stad Wismar op 13 Juli 1580, afgedrukt, waarvan een in 1677 door Foerdt, openbaar notaris te Venlo, afgegeven afschrift in het archief van het Huis Baak (bij Steenderen), lang zetel der Van der Heydens, aanwezig was. Tevens is aldaar op blz. 425 een verklaring afgedrukt, afgegeven door de wapenkoning P.A. de Launay d.d. 14 Maart 1678, waarin deze op grond van de genoemde acte van 1580 een verklaring van adeldom bezegelde, welke verklaring op 16 Maart 1676 (sic) door het bestuur der stad BRUSSEL werd bevestigd. Als men nu het Adelsboek van 1920 opslaat, dan vindt men in de aanhef, dat de beweerde afstamming uit Wismar alleen op een verklaring van De Launay berust (hetgeen blijkens het bovenstaande onjuist is), zodat de bewerker het geslacht laat beginnen met Arndt van der Heyden, geb. c. 1550, drossaard van de Schuylenburg. Het Adelsboek van 1929 komt met nieuwe vondsten: Arnt van der Heyden komt te Nijmegen voor als Arnt Verheyen, en behoort dus vermoedelijk tot het daar gevestigde geslacht van die naam. Voorts wordt zijn eerste vrouw Engel Meyerinck voor het eerst vermeld, wier naam ontleend is aan het Gelderse leenregister. De weerslag van de opvattingen der Redactie in 1920 en 1929 vindt men terug in de "Historische Gedeelten" van 1925 en 1930. Nu evenwel het Adelsboek van 1942: de plaats van herkomst (Nijmegen) is in de tekst verdwenen, doch in het hoofdje gehandhaafd, en als eerste vermeldt het nog steeds Arnt van der Heyden, op 31 maart 1580 door de Magistraat van Zutphen aangesteld tot administrateur van de Schuylenburg. Achteraf is mij gebleken, dat de redactie niet meer vasthield aan de afkomst uit Nijmegen, maar dat deze vermelding bij vergissing in het hoofdje was blijven staan. Tot dusver het Nederlands Adelsboek. Sedert verscheidene jaren berust het archief van het Huis Baak als bruikleen op het Rijksarchief in Gelderland. Hoewel daarin verschillende afschriften voorkomen van de z.g. afstammingsbewijzen, vond ik daarin niet de notariële acte van 1677, doch wel ongewaarmerkte afschriften, w.o. ook van De Launay. De oorspronkelijke acte van 1677 bleek nog te berusten onder baron van der Heyden van Doornenburg, die mij er inzage van gaf. Aangezien het vermelden van de naam van De Launay tot voorzichtigheid maande, ging ik eerst op zoek naar een notaris Foerdt te Venlo. Deze functionaris bleek inderdaad te hebben bestaan, maar heette T. Oordt: protocollen van hem waren echter niet bewaard gebleven. De Launay kon nu uitgeschakeld worden, en slechts de geloofwaardigheid van de Venlose notaris, die in 1677 verklaarde de originele acte van 1580 2) gezien te hebben, kon in het geding komen. Het leek me niet waarschijnlijk, dat contrôle te Wismar mogelijk zou zijn (de stad ligt in de Oost-zône), zodat ik eerst wilde trachten op een andere wijze de afstamming na te gaan." Uit: A.P. van Schilfgaarde, De afkomst van het geslacht van der Heyden (van Doornenburg), in De Nederlandsche Leeuw 72 (1955), k. 3-8; J.J.M.H. Verzijl, Genealogie van der Heyden, idem, k. 174-181."

Dit verhaal indachtig liep ik op de stand van het Belgische Gent Koning Hendrik VIII en zijn echtgenote Catharina van Aragon tegen het lijf.

Onze familiegeschiedenis werd dus al snel onderwerp van gesprek. Deze Hendrik VIII was uit Mechelen afkomstig, evenals Gaspar. Gaspars vader was kasteelheer in Leuven en de familie heeft zich in de middeleeuwen sterk ingezet voor de oprichting van de Leuvense Universiteit, waar ook mijn promotor Professor de Schepper vandaan komt. Hendrik en Catharina (uit Gent) houden zich thans bezig met de vijfhonderdste verjaardag van Keizer Karel V in het jaar 2000, als hij dan niet is overleden. Zij wisten alles af van onze koninklijke families. Daarom heb ik hen uiteraard geadviseerd om een bezoek te brengen aan Hever Castle in Kent aangezien daar hun echtelijke bed nog staat. Voorts heb ik bij een Engelse dame uit Oxfordshire nog enkele oude herinneringen uit Henley en BLENHEIM opgehaald. Ook de stand van Cardiff heb ik bezocht. Het wordt tijd dat wij daar eens een bezoek brengen aan Companies House aldaar. Het is daar inmiddels ook tot de bevolking doorgedrongen wie mijn partner was. Tenslotte eindigde mijn tocht bij de stand van Radio Nederland Wereldomroep. Ik heb hen laten weten dat ik mijn wereldwijde naamsbekendheid aan hun bedrijf heb te danken. Met name aan hun medewerker Constantino de Miguel, die mijn naam van Vuurland tot Texas de ether in heeft gezonden.

Vooral in Colombia schijn ik hierdoor aan populariteit te hebben gewonnen. Zo heb ik al heel wat Colombianen van het dak moeten laten halen in Nijmegen. Het is maar goed dat zij thans aldaar een veilig onderkomen hebben gezocht. De heren zijn wel bereid wederom aandacht te besteden aan de nieuwe activiteiten van het Instituto Cervantes Holding Limited. Met name de te promoten seminars in Argentinië en omstreken hebben hun aandacht. Tevens kunnen wij van hun televisieprogramma's gebruik maken onder het motto Nederland uit? Wereldomroep aan! Ook heb ik laten weten dat ik Julio Sampedro toestemming heb gegeven het bandje van de uitzending te gebruiken voor regionale Spaanse zenders. Daar is het programma blijkbaar regelmatig te beluisteren geweest. Het is dus geen vreemde zaak dat de Koning van Spanje zich persoonlijk met mijn zaken is gaan bezighouden. Het doet mij derhalve deugd dat we vandaag een nieuwe super-pg hebben gekregen. Dat wordt dus onze huidige landsadvocaat Jonkheer Mr. Joan L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn. Zijn initialen staan mij bijzonder aan. Ik lees over hem onder meer:

"Een saillant detail is dat De Wijkersloot als landsadvocaat en juridisch adviseur van Sorgdrager nauw betrokken was bij het gedwongen vertrek van Docters van Leeuwen. De Wijkersloot is sinds 1977 verbonden aan het bekende Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De vijftiger staat in de juridische wereld zeer hoog aangeschreven. Jonkheer De Wijkerslooth is een van de belangrijkste adviseurs van het Koninklijk Huis en de leden van het kabinet."

Ik ben dus niet voor niets bij Paleis Soestdijk langsgegaan nadat de agenda van de koningin gestolen was. Hoewel mijn affiniteit met Frankrijk sinds 31 augustus 1997 tot een minimum is beperkt ben ik toch nog even bij de stand van de Loire langsgegaan. Ik heb daar verteld dat ik mij ten doel stel een Europees onderwijssysteem van de grond te krijgen. Ik heb de dames in kwestie in kennis gesteld van de succeswensen die ik dienaangaande van Tineke Netelenbos heb ontvangen.

Ook heb ik hen laten weten dat ik nog een graaf in de familie ben tegengekomen die als Senator aan het Keizerlijk Hof van Napoleon het onderwijssysteem van het departement van de Oise heeft gereorganiseerd. Een van de dames had de indruk dat ik van plan was dat nog een keer over te doen in het land van Jacques Chirac en Edith Cresson. Daar valt t.z.t. wel over te praten. Binnenkort hebben we dus een tweede Europees Commissaris in de Commissie

Regel het maar weer met Ruud. Hartelijk dank voor deze uitnodiging en Bon Apétit! Bijlagen: Brochure 'Torremolinos in het hart'; Brochure 'Golven' (Wereldomroep). P.S. Ook Study Travel kent nu mijn nieuwe adres aan de kust.

16 JANUARI 1999 MET STILLE TROM