14 september 1998. Betreft: CHRISTINA Kenmerk: JH/LH980914

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Nijmegen Dukenburg, zondag 13 september 1998. Vanavond zag ik op SBS6 (19.00-19.30 uur) de documentaire Diana en het paranormale. Ik bericht je hierover gezien de relatie die ik heb kunnen vaststellen met mijn reis door Spanje in 1992. Ik geef hieronder de meeste passages uit het programma weer en ogenblikkelijk ook mijn persoonlijke feedback. Het programma brengt in eerste instantie Betty Palko in beeld. Zij was een persoonlijke helderziende van Diana. Zij had zich - zoals bekend - altijd aangetrokken gevoeld tot helderzienden en astrologen. Ik schrijf je dit vooral omdat er in dit programma tarotkaarten in beeld werden gebracht zoals ook gebruikt door die waarzegster op het strand van Alicante. Je kunt uiteraard ook in mijn Letters lezen dat ik bij don Quijote in Salamanca een jonge Zwitserse vrouw heb leren kennen met wie ik nadien een intensieve correspondentie heb gevoerd waarin jij ook veelvuldig bent genoemd. Daarom zend ik je deze correspondentie nu ook per separate post op floppy naar jou toe. Haar naam is Christina Messer en zij kwam uit Zürich. Eigenlijk is zij geen Zwitserse, maar een Duitse uit de omgeving van Stuttgart. In de tijd dat ik nog op de flat hier in Nijmegen woonde is zij nog enkele dagen bij mij op bezoek geweest met haar zus, die enige tijd in Zuid-Afrika had gewoond. Haar favoriete bezigheid was eveneens het voorspellen van de toekomst aan de hand van tarotkaarten. Daarom ga ik eerst over tot de analyse van het televisieprogramma van vanavond en kom vervolgens op die situatie terug. De eerste astrologe die uitgebreid aan het woord kwam was Penny Thornton. Ze vertelde: "Ik was vrij goed bevriend met Sarah Ferguson. Dat was in de tijd dat ze zich verloofde met Andrew. Volgens mij was het Andrew die tijdens een feestje zei: "Mijn schoonzus wil haar horoscoop laten trekken". Ik dacht aan prinses Anne. Dus ik zei zoiets van: dat lijkt mij nou niks voor haar. Hij keek me een beetje vreemd aan, en ik begreep dat hij Diana bedoelde. Ik zei dat ik dat graag een keer zou doen. Een paar weken later stelde Sarah mij precies dezelfde vraag. Ik zei: ja, prima. Maar op het moment heb ik het druk met het boek. Twee weken later ging de telefoon. Een stem zei: hallo, met Penny Thornton? Ik zeg: daar spreekt u mee. En ze zegt: "met de prinses van Wales". Vervolgens vroeg ze me of ik haar horoscoop zou kunnen trekken. Ik zei dat ik een deadline moest halen voor mijn boek en dat het dus pas zes of zeven weken later kon. Toen ze terugbelde, vroeg ze: weet je wanneer je me zou kunnen ontvangen? Ik zei: zo rond eind april. Ze zei: o, ik had gehoopt dat er licht was aan het eind van de tunnel. Toen ze dat zei, dacht ik: jeetje, er moet iets mis zijn. Ik zei: 'dan kom ik over twee dagen langs (right away)". Enkele weken voor hun dood werden Diana en Dodo nog betrapt bij de helderziende Rita Rogers. De scholiere Emma Redfort nam foto's van hen. Betty Palko zegt dat ze o.a. spirituele contacten heeft met Diana's vader graaf Spencer. Net als artsen hebben helderzienden en astrologen een beroepsgeheim. Wat er met de cliënten wordt besproken is vertrouwelijk. Geen van de geïnterviewden was bereid details over Diana prijs te geven. De "Squidgy-gate-tapes" hebben Betty Palko's commentaar ontlokt, aangezien zij daarin werd genoemd. Uit die opnamen bleek dat Diana al een "relatie" had met James Gilby. Tijdens een gesprek met Gilby viel Betty's naam. De horoscoop van Penny bracht een belangrijk aspect van Diana aan het licht: "Er bleek veel onzekerheid en verdriet uit, en hevige emotionele instabiliteit. Ik praatte met haar over mijn inzicht in haar jeugd. Het beeld dat daarvan bestond bleek niet te kloppen. Ze was eenzaam en zag haar moeder weinig. De pers gaf de indruk dat ze een goede band had met haar moeder, maar de horoscoop deed dat niet. Dus ik zei: hier ziet het er heel anders uit, en dat bevestigde ze ook. De verstandhouding met haar moeder was altijd kil en moeizaam geweest. En naarmate ik meer inzichten ter sprake bracht bevestigde ze die ook inderdaad. Het bespreken van een horoscoop wordt heel intiem als je iemand eenmaal in het diepst van zijn wezen hebt geraakt." Vervolgens werd de HELDERZIENDE Francesca Kimpton in beeld gebracht. Diana had ontzag voor spirituele raadgevers. Ze zocht hen ook op. De vraag is of zij haar op het cruciale moment niet in de steek hebben gelaten. De presentatrice vraagt zich af waarom ze haar dood niet hebben voorspeld. Kimpton: "Die vraag moet veel zijn gesteld. Waarom heeft geen van die mediums en astrologen dit kunnen voorspellen? Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat iemand het heeft voorzien. Sommige dingen zijn niet te voorspellen. Misschien was het haar tijd, maar of ze echt zo moest gaan weten we niet. Sommige dingen zullen we nooit weten." Dat is pure onzin. Ik vraag mij af waarom een dergelijke dame de mogelijkheid krijgt geboden om voor de televisie haar mening naar voren te brengen over een zaak waar zij mijlenver vandaan staat en in feite geen oordeel kan vellen over de feiten. Betty Palko, die - naar haar zeggen - contact had met de geest van Diana's vader, beweert dat ze het ongeval heeft voorzien: "Ik vroeg: gaan ze trouwen? Hij zei: nee. Hij zei dat het zo rond augustus allemaal afgelopen zou zijn. September bedoel ik. Niet eind augustus. We weten dat ze toen gestorven is. En toen liet hij mij het autowrak zien. Ik kon alleen maar hopen en bidden dat het goed zou aflopen. Ik heb al die tijd gehoopt en gebeden dat ze niet op reis zou gaan. Naar Parijs, bedoel ik. Maar ze is toch gegaan." Gedachten verspreiden zich snel. Hoewel ik grote vraagtekens plaats bij deze vorm van spiritualiteit is dit wel een bevestiging van mijn visie dat Diana met mij verder wilde eind september. Ik wens jou veel moed toe om dit officieel te bevestigen. Penny Thornton heeft de dood van Diana ook voorspeld. Het valt te lezen in een boek dat in 1989 is gepubliceerd. Zij leest voor: "Ik zag het van boven af (als het alziend oog van een satelliet, JH). Twee politiemotoren en een witte auto rijden voor een zwarte auto aan weerszijden klem en weerhouden de zwarte auto door te rijden. De droom eindigt in een grote klap en ik hoor mijn eigen stem zeggen: doet er dan helemaal niemand iets?" Ik vind het niet zo slim van mevrouw Thornton om dit verhaal aan het papier toe te vertrouwen. Hiermee heeft ze immers het scenario geschreven dat Di noodlottig is geworden en uiteraard direct meegewerkt aan het mislukken van ons geplande familiebedrijf. Zij schijnt ook nog een tweede droom te hebben beschreven welke niet in de uitzending is opgenomen. Zij zei hierover: "De tweede droom, die als het ware naar de achtervolging verwijst, is zo interessant door alle details en de lokaties. De duinen wijzen op een lokatie in het oosten. Diana draagt wit en zwart. Zwart staat hier voor de dood. Ze is erg verdrietig. Bovendien was ze in zwart en wit gekleed toen ze het ongeluk kreeg. Dan is er iemand die plastische chirurgie ondergaat in Parijs. Dat zijn heel duidelijke aanwijzingen voor wat betreft de lokatie. Ook interessant is het cijfer drie. Volgens veel mensen wijst dat op het feit dat er drie mensen omkwamen. Ik weet het niet. De rijk gedecoreerde wijzer betekende voor mij zoiets als: dat is de wijzer van de kosmische klok, of zo. Dat er iets stond te gebeuren. Prins William was flink wat ouder. Het zou dus in de toekomst gebeuren. Ik schat dat prins William in mijn droom een jaar of achttien was. Verder heb ik iemand horen zeggen: het radiocontact is verbroken. Dat zal ook wel verband houden met de gebeurtenissen. Er moet een of andere verbinding verbroken zijn. Ze zullen misschien walkie talkies hebben gehad, of zo. Trevor, die voorin zat, zal wel contact hebben gehad met andere lijfwachten. En dan in vogelvluchtperspectief die achtervolging. Met motoren en zwarte auto's en witte auto's. Diana en Dodo zaten in een zwarte auto, en dan had je die witte Fiat. Dus dat zijn toch tamelijk krachtige beelden die volgens mij... Een wetenschapper zou vast zeggen dat het allemaal puur toeval is, maar het frappante is dat ik toen al, in 1989, belang hechtte aan de droom en hem opnam in mijn boek. Ik wist dat het op Diana's toekomst sloeg. En nu kunnen we alle aanwijzingen uit de droom plaatsen." Ik kan nog meer plaatsen uit die droom: De duinen wijzen op Noordwijk. Het wit en zwart duidt op de witte en zwarte damstenen van een damspel. Zij duiden op de damborden die thans als dessin zijn terug te vinden in de nieuwe huisstijl van de Baak. Ook het zwart en wit dat Diana droeg tijdens haar ongeluk geeft aan dat zij ook met het laatste spel tussen wit en zwart bezig was voordat de laatste 28 dagen tot de start ingingen. Die plastische chirurgie in Parijs heeft uiteraard iets met Yellow Peter te maken en het cijfer drie met The Golden Triangle Operation van de gouden driehoek OE, PJ en YP. De rijk gedecoreerde wijzer slaat op het kompas van Frigiliana en de kosmische klok op de satelliet die wij tijdens 'neuzen in de wind' in het Noordwijkse Ruimtevaart Centrum hebben gezien. De satelliet die alles waarneemt vanuit de kosmos. De 18-jarige leeftijd van Prins William duidt op jouw programma Strategisch Perspectief 2000. William wordt immers 18 jaar in het jaar 2000. Het verbroken radiocontact heeft te maken met het verbroken contact tussen de satelliet en Diana's auto op het moment dat zij de tunnel inreed. Ook het vogelvluchtperspectief heeft daarmee te maken: de helicopterview gezien vanuit de heli die haar vanuit de lucht bewaakte. Het is niet handig geweest van mevrouw Thornton om de elementen te noemen die tot een fatale afloop zouden leiden. Deze verhalen zijn gelezen en gaan een eigen leven leiden, waardoor de selffulfilling prophecy inderdaad realiteit is geworden. Daarom heb ik haar op 7 augustus vorig jaar geschreven: "Please Di. Don't be caught into a trap! That would be your end". Jouw werkwijze om te allen tijde een positief toekomstscenario te schetsen heb ik dus overgenomen en zijn voor mij altijd een belangrijke richtlijn gebleven in mijn leven. Tenslotte stel ik vast dat Diana in de bovenvermelde televisieproduktie voortdurend gekleed ging in het paars en rood. Voorts ging het programma over tot het in beeld brengen van enkele personen die menen na Diana's dood contact met haar te hebben gehad. Daar ga ik verder niet op in. Ik houd mij op dat punt bij voorkeur aan de ideeën van Daniëlle Roex. De materie heeft wel sterk mijn aandacht gehad vanaf mijn vakantie aan de Camino de Santiago in 1990 en het is mij nu duidelijk dat Diana, jij en ík (ook een gouden driehoek!) in die tijd al met dezelfde materie bezig waren. Dat gold ook voor Christina in Spanje. Aan de Costa del Sol had ik een Zwitserse secretaresse die zelfs astrologie studeerde aan de Universiteit van Málaga. Als wetenschap (Brigitte Fend). De bovenvermelde personen hebben als erecode de informatie van hun cliënten vertrouwelijk te behandelen. De vraag is wat daaronder moet worden verstaan. Ik houd het erop confidenties binnen een kleine kring van direct betrokkenen te houden. Aangezien ik jou ook talloze malen in mijn Cartas a Christina heb genoemd doe ik jou deze week het complete overzicht toekomen per separate post op floppy. Persoonlijk en zakelijk zijn immers niet te scheiden van elkaar.

Maandag 14 september 1998 Lof voor jouw professionele communicatietechnieken ontvang je hierbij van mij. Niet iedereen begrijpt wat je met jouw dambordmotieven hebt willen aanduiden, maar ik denk dat ik wel de roos heb getroffen. Zakelijk onzuivere handelingen die aan het licht kunnen komen kunnen worden geopenbaard. Maar zoals gezegd: fouten van jouw voorgangers kunnen jou niet worden aangerekend. Ook op dat punt ontvang jij lof van mij. Er was nogal wat te 'schonen' en voorzover ik dat heb kunnen waarnemen, heb je dat voortreffelijk gedaan. Je zult automatisch hoge normen hanteren. Dat zit verankerd in jouw karakter en achtergrond. Een romance kan geleidelijk meer ontspannen worden naarmate je over meer feitenkennis beschikt. Lees die brieven dus maar goed aan Christina. Ze zijn wel in het Spaans, maar als het moet zal ik ze voor je vertalen in de nabije toekomst. Ik heb echter liever dat je dat zélf doet. Ik heb je dat kompas uit Frigiliana immers niet voor niets gegeven. Het heeft direct te maken met de sensibilidad de la lengua española. Ook lees ik vandaag in de Telegraaf dat Rik Felderhof zijn eerstvolgende programma's in Saint Tropez opneemt. Dit lijkt mij de ideale lokatie voor het gezamenlijk optreden van The Golden Triangle. Ik zal daartoe het initiatief nemen. Daarnaast zou een etentje met bijvoorbeeld Hans van Mierlo geen overbodige luxe zijn. Woensdag schrijf ik mijn verslag over PRINSJESDAG. Hartelijke groet. Actiepunten: Actie: 'Cartas a Christina' verzenden - John; André van der Elzen bellen - John.

15 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1998