27 augustus 1998. Betreft: ENQUÊTE Kenmerk: JH/LH980827. Beste Liesbeth, Donderdag 25 augustus 1998. Allereerst de laatste ontwikkelingen aangaande het drama in Parijs vorig jaar en M.A.F.'s aansprakelijkheid. Ook Henk van der Meyden meldt vandaag in de Telegraaf de laatste spartelingen van de chairman of Harrods door zijn lijfwachten de verantwoordelijkheid voor de dood van mijn partner in de schoenen te schuiven. Ik denk dat thans het moment is gekomen dat wij dit proces dienen te beïnvloeden.Ten gevolge van mijn proceservaring weet ik inmiddels wanneer mensen gekke dingen gaan doen. Al Fayed bevindt zich thans in de fase dat hij wild om zich heen gaat schieten. Dat gebeurt normaliter wanneer men inziet dat men zich in een verloren positie bevindt en dat niet wenst te erkennen. Hij staat schaakmat. Ik ga ervan uit dat Paul van de situatie op de hoogte is en dienaangaande een goed strategisch advies kan geven. Een nieuw initiatief is de bijgevoegde enquête. Ik neem mij tevens voor bij de rechtbank op de Maliebaan het adres van de Parijse onderzoeksrechter op te vragen.

Dat is een ingrijpende actie waarvoor ik ook jouw goedkeuring nodig heb, alsmede van de overige betrokkenen. In dit verband neem ik vandaag de integrale tekst over van de brief die ik op 16 september vorig jaar naar mijn voormalige buurman heb gestuurd in SNEEK: CANDLE IN THE WIND. Dit is de reden waarom ik de naam J.L. VAN HEYDEN op mijn lidmaatschapskaart van DE UNIE zo belangrijk vind. Ik heb vastgesteld dat er een goede samenwerking tot stand is gekomen tussen de UNIE en DE BOEI in de tijd dat jij daarvoor verantwoordelijk was. Vandaar dat ik je bijgaand mijn enquêteformulier doe toekomen. Het is uitermate belangrijk. Ik moet immers ook weer verder met mijn leven en met een zorgvuldige beantwoording van mijn vragen kan ik ook weer nieuwe - levensbelangrijke - strategische keuzes maken. Ik kan mij voorstellen dat meerderen het niet door de vingers zullen zien als ik al te eigengereid ben. Ik zal mij beperken. In de bijgevoegde vragenlijst staat echter één vraag die niet met nee beantwoord kan worden. Maar ik geef daarbij wel drie keuzemogelijkheden aan. Ik reken erop dat je vanavond met diegene naar SBS6 kijkt van 21.30 tot 22.30, voorafgaand aan het Hart van Nederland. Ik hoor wel wie er is blijven plakken.

Bijgevoegd: Enquêteformulier, Antwoordenveloppe. P.S. Het telefoonnummer van het Paleis van Justitie in Parijs is 00 33 158 11 55. Dat gesprek laat ik graag over aan mijn Manager Benelux. Daarin is hij Het Beste. Vandaar dat ik hem ook een kopie van deze brief heb doen toekomen.

ENQUÊTEFORMULIER T.B.V. DE STATUTAIR DIRECTEUR VAN STICHTING DE BAAK TE NOORDWIJK, MEVROUW DRS E.H. HALBERTSMA

Zeer geachte mevrouw Halbertsma,

Hiemede verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden en vóór 1 september aanstaande in bijgevoegde antwoordenveloppe aan mij te retourneren.

Vraag ja nee

1. Heeft u mijn verzoek ingewilligd om handelingen te verrichten namens mijn bedrijf nadat ik u daartoe heb gemachtigd? 0 0

2. Zo ja, heeft u acties genomen om mijn limited om te zetten in holding limited? 0 0

3. Heeft u acties genomen teneinde een rekening te openen voor het bedrijf bij NatWest te Londen? 0 0

4. Bent u bereid zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux teneinde deze om te bouwen tot European Cervantes Foundation (met meerderen)? 0 0

5. Bent u bereid uw medewerking te verlenen aan een juridische procedure te Parijs? 0 0

6. Bent u bereid een huwelijk aan te gaan met de initiatiefnemer van het Cervantes Management Centrum CEOE? 0

7. Op welke wijze?

a. 0 zakelijk
b. 0 privé
c. 0 beide

Gaarne retour vóór 1 september aanstaande Bij voorbaat hartelijk dank voor uw welwillende medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heyden. Aldus naar waarheid ingevuld, NOORDWIJK, (datum)............................ Drs. E.H. Halbertsma, (handtekening)............................................................"

28 AUGUSTUS 1998 D-DAY DOMINO