3 juni 1998. Betreft: VERANDERINGEN Kenmerk: JH/LH980603. Beste Liesbeth, Utrecht, 3 juni 1998. Jouw carrière zal nog verder accelereren ondanks jezelf. Daar dragen ook andere mensen aan bij, zoals ondergetekende. Voordat ik vandaag naar NOORDWIJK vertrek daarom eerst nog enige analyses, aangezien er vanmorgen al door de makelaar is gebeld voor een bezichtiging morgenvroeg om 9 uur. Ik blijf daarom niet overnachten op de Baak. Vandaar dit briefje. Ik zal mij vanmiddag weer 'low profile' opstellen tijdens de brainstormsessie voor de ANWB/Wegenwacht en de instructies volgen. Dat neemt niet weg dat ik in deze brief opneem wat mij vandaag bezighoudt. Ik volg op de eerste plaats de ontwikkelingen rond de eucharistievieringen van afgelopen zaterdag. Deze heeft in onze familie geen problemen opgeleverd en vervult derhalve een voorbeeldfunctie. Voorgangers in de dienst waren Mevrouw Menken en Pastor Emmanuel Gerrits(en). Nederlands Hervormde familieleden werden door de pastor uitgenodigd aan de eucharistie deel te nemen. Hij benadrukte daarbij dat niemand zich daartoe verplicht moest voelen en nodigde eenieder uit naar eigen eer en geweten te handelen. Hieraan werd gevolg gegeven. Een soortgelijke situatie deed zich even later ook in Apeldoorn voor. Klaarblijkelijk bestaat er een interpretatieverschil tussen 'katholieken' en 'protestanten' aangaande de 'Maaltijd des Heren'. Ik heb op dit punt het proefschrift over Gaspar van der Heyden nauwgezet bestudeerd. Uiteindelijk komen alle protestantse ideeën voort uit het Heydense/Atheense denken. De katholieke ideeën uit het Romeinse denken. Volgens de officiële R.K. 'leer' verandert de hostie en de wijn tijdens de eucharistie in het lichaam van Christus. Van protestantse zijde wordt daar eveneens zo over gedacht, echter in symbolische zin. En zo is het ook. Ik ben benieuwd naar het percentage katholieken dat nog gelooft in gebeurtenissen die niet realistisch zijn. Gaspar, de Heer van der Heyden, had in Christus een goede plaatsvervanger gevonden na het bestuderen van de bijbel. Door Christus aan te duiden als De Heer, was hij uiteraard van een zware last verlost om niet alleen verantwoordelijkheid te moeten dragen voor de wereld om hem heen. En dat is het nut van de godsdienst. Elke godsdienst wordt door mensen bedacht. En niet anders. Het is een middel om de eigen verantwoordelijkheid over te dragen aan iets waarvan men niet weet of het bestaat. Goed dat Kardinaal Simonis wil gaan praten op het Noordeinde, want ik ben nogal gesteld op zijn kardinaalsrood. In dit verband valt mijn oog vandaag op het volgende artikel in de Telegraaf Uitverkoop Britse trots. En dan te weten dat veldmaarschalk Montgomery zich in de oorlog in een Rolls-Royce door Europa liet rijden. Dat weet ik nog goed uit de tijd dat hij Nijmegen bezocht na de bevrijding. Ik zie bij het artikel een foto van Christie's in King Street. Daar heb ik als client nummer 361106 op kerstavond mijn Letters afgegeven ten behoeve van Lord Balfour. Zoals je weet was Lord Balfour verantwoordelijk voor de verkoop van Diana's jurken. De bestemming van de opbrengst van deze veiling zal ongetwijfeld zijn vermeld in het testament dat Diana in december 1996 heeft laten opmaken. Ook zal de heer François Pinault binnenkort kunnen vertellen dat een gedeelte van de opbrengst bestemd is voor onze organisatie. Naar ik mag aannemen de logica volgend. Vóór de ingang van het veilinghuis staat een auto met het kenteken P678LHE. Het betekent voor mij Periode 678 Liesbeth van der HEyden. Dat is de periode juni, juli, augustus. In dat kwartaal dienen er dus nog vele beslissingen te worden genomen. Reden waarom ik de aanvaarding van mijn appartement heb gesteld op 1 september 1998. Aangaande de situatie die in ruzie kan ontaarden lees ik eveneens: India: "Kernmachten moeten hand in eigen boezem steken". De heer Vajpayee heeft uiteraard volstrekt gelijk dat de heer Chirac zijn hand in eigen boezem dient te steken. Ik heb niet bijgehouden hoeveel proeven hij heeft laten nemen (zo mogelijk met tot plutonium verwerkt Nederlands kernafval uit Borssele), maar wat mij betreft staat het thans 11-0 voor de Indiaas-Pakistaanse coalitie. Kashmir is niet mijn probleem. Maar dat lossen zij wel onderling op. De uitspraken van de heren Khan en Vajpayee geven hoop voor de toekomst. Macht is uitsluitend met macht te bestrijden en het doet mij deugd dat de Zuid-Aziatische regeringsleiders mijn standpunt blijkbaar delen. Harry wellicht, of Jan Kalff aangezien mijn goede vriend sterke familiebanden heeft in België. Ik lees dienaangaande BELGISCHE STAATSCOMMISSIE VELT SALOMONSOORDEEL. Ik heb hierover de volgende mening. Het Belgische Koninklijk Huis zal aan geloofwaardigheid winnen wanneer het kiest voor ABN Amro. Daartoe haal ik hierbij de brieven aan van de Belgische kroonprins, die ik ten aanzien van D Day heb ontvangen.

"Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 12 september 1996. Geachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend. De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt U van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagen van dit initiatief. Met oprechte hoogachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT. Adviseur van Prins Filip."

Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND". "Paleis te BRUSSEL. Huis van Prins Filip. 24 maart 1997. Geachte Heer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip heeft met veel aandacht kennis genomen van uw brief van 9 maart jongstleden. De Prins dankt U voor het vertrouwen dat U in hem stelt. Voor wat betreft uw aanvraag om steun te verlenen aan de oprichting van de European Cervantes Foundation, spijt het mij U te moeten meedelen dat de Prins hierop niet kan ingaan. Volgens de in voege zijnde voorschriften op het Paleis, is het immers niet gebruikelijk dat Leden van de Koninklijke Familie zich mengen in de oprichting van een vereniging. De Prins is ervan overtuigd dat U voor dit standpunt begrip kan opbrengen. De Prins stelt er prijs op om U langs deze weg zijn hernieuwde wensen voor succes over te maken bij de oprichting van deze Stichting. Met oprechte hoogachting, Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT. Adviseur van Prins Filip." Aan de Heer J.L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN NEDERLAND". Dit houdt in dat het Belgische Koninklijk Huis mijn initiatief ondersteunt en dus automatisch voor Jan Kalff dient te kiezen als zijnde medebestuurder van de Stichting Cervantes Benelux. Congruentie en Integriteit van de Belgische kroonprins is hierbij immers in het geding en de Familie van Saksen-Coburg kan zich geen constitutionele crisis veroorloven. Tenslotte kijk ik naar het lachtende gezicht van MARILÈNE bij het artikeltje EEN BEETJE MARILÈNE. Haar vader is immers goed bekend in BRUSSEL en van mijn plannen op de hoogte. De Haagse zakenman Ruud Muller (46) heeft besloten een parfum op de markt te brengen met de naam 'MARILÈNE'. Het artikel meldt voorts "Ruud Muller is er van overtuigd dat het luchtje in de zomer op de markt komt. Een andere slimmerik heeft overigens de naam Emily al als merk gedeponeerd." Ik ben benieuwd wanneer het merk Elizabeth op de markt komt, zodat ik dan niet meer afhankelijk ben van The Duchess of York. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

4 JUNI 1998 GELOVEN