3 januari 1998. Betreft: OPERATION FIFTH ROSE Kenmerk: JH/LH980103. Beste Liesbeth, Ik ben helaas niet gehuwd, maar heb mij wel opnieuw gecommitteerd. Of hierbij sprake is van een 'romantische verbintenis' weet ik niet op dit moment. Vanuit mijn beroepspraktijk heb ik de ervaring dat wij beiden in staat zijn zaken zeer goed te rationaliseren. Ik denk inderdaad zeer goed na over mijn toekomst. Die zie ik nog steeds met jou in een kasteel, met een goed management-team. Bij een romantische verbintenis denk ik eerder aan mijn relatie met Diana. Deze verbintenis moet nu inderdaad rationeel worden doorgelicht door experts. Ik heb dienaangaande al voldoende op papier gezet en bij de rechtbank gedeponeerd. Zaterdag is de laatste dag om nog aanvullende informatie aan te leveren. Die informatie zal bestaan uit al hetgeen ik je na 20 december heb geschreven. Ook met verwijzing naar mijn correspondentie met Peter. Ik doe dit vanuit een positieve invalshoek om de Groep van Twaalf op één lijn te krijgen. De sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank beschikt over de expertise om het juridisch kader van een samenwerkingsverband waterdicht te houden. Ik reken dus op een goede ondersteuning door de rechtbank. Een ander onderwerp dat mij vandaag bezig houdt is het verhaal In Münster begon de Victorie in de Telegraaf van vandaag. Wederom maak ik hieruit op hoe sterk de historische verbondenheid is met de gebeurtenissen in, rond en na de Tachtigjarige oorlog. Het artikel vermeldt:

"De acht man sterke afvaardiging, van wie de Gelderse afgevaardigde Bartold van Gent, Heer van Meijnerswijck en de Hollander Adriaen Pauw".

Het landgoed Meijnerswijck, ten zuiden van Arnhem, is aan het einde van de 17de eeuw in handen geraakt van de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg. Deze familie heeft een decisieve rol gespeeld in de relatie met de Spanjaarden, door de eeuwen heen. Ik beschik inmiddels over meer dan honderd pagina's aan informatie over de geschiedenis van deze familietak, die teruggaat tot Johannes van der Heyden Fögd (5 april 1496 Wismar, Mecklenburg Schwerin - 8 mei 1556 Wismar). Voor de curiositeit, maar wellicht ook belangrijk voor het afgeven van adelsbrieven, neem ik hierin enige informatie over deze stamvader op.

"Ook genoemd Hans Fögk. Wapen: eerst tot het midden der17de eeuw: gedeeld: a. in zilver een zwarte vleugel, omgewend; b. in zilver drie rode heidebloemen, gestengeld van groen. Later: in zilver een zwarte vleugel; helm met zwart-zilveren wrong en zilver-zwarte dekkleden; helmteken: drie (1 en 2 geplaatste) rode heidebloemen, gestengeld van groen, tussen een vlucht, rechts zilver, links zwart.

De afkomst van het geslacht van der Heyden (van Doornenburg), door mr. A.P. van Schilfgaarde. "Het Nederland's Adelsboek van vóór 1920 vermeldt de afstamming van dit, sedert 1815 tot de Nederlandse adel behorende geslacht, geheel in overeenstemming met de publicatie van wijlen pastoor Hofman in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, deel II, blz. 405 vlg., waarin als stamouders gegeven worden de echtelieden Hans van der Heyden bijgenaamd Fogh en Elske Wickboken, "beiden van adellijken bloede"' die te Wismar (Mecklenburg) woonachtig waren 1). Hun zoons Arend en Daniël zouden, wegens de invoering der Reformatie in dat Hertogdom in de zestiger jaren der 16de eeuw, hun woonplaats verlaten hebben en naar de graafschap Zutphen zijn uitgeweken. Arnt zou commandant (rentmeester en drost) van de Schuylenburg bij Silvolde zijn geworden, Daniël richter van Wisch. Op blz. 420 wordt een "brief van adeldom" afgegeven door het bestuur der stad Wismar op 13 Juli 1580, afgedrukt, waarvan een in 1677 door Foerdt, openbaar notaris te Venlo, afgegeven afschrift in het archief van het Huis Baak (bij Steenderen), lang zetel der Van der Heydens, aanwezig was. Tevens is aldaar op blz. 425 een verklaring afgedrukt, afgegeven door de wapenkoning P.A. de Launay d.d. 14 Maart 1678, waarin deze op grond van de genoemde acte van 1580 een verklaring van adeldom bezegelde, welke verklaring op 16 Maart 1676 (sic) door het bestuur der stad BRUSSEL werd bevestigd. Als men nu het Adelsboek van 1920 opslaat, dan vindt men in de aanhef, dat de beweerde afstamming uit Wismar alleen op een verklaring van De Launay berust (hetgeen blijkens het bovenstaande onjuist is), zodat de bewerker het geslacht laat beginnen met Arndt van der Heyden, geb. c. 1550, drossaard van de Schuylenburg. Het Adelsboek van 1929 komt met nieuwe vondsten: Arnt van der Heyden komt te Nijmegen voor als Arnt Verheyen, en behoort dus vermoedelijk tot het daar gevestigde geslacht van die naam. Voorts wordt zijn eerste vrouw Engel Meyerinck voor het eerst vermeld, wier naam ontleend is aan het Gelderse leenregister. De weerslag van de opvattingen der Redactie in 1920 en 1929 vindt men terug in de "Historische Gedeelten" van 1925 en 1930. Nu evenwel het Adelsboek van 1942: de plaats van herkomst (Nijmegen) is in de tekst verdwenen, doch in het hoofdje gehandhaafd, en als eerste vermeldt het nog steeds Arnt van der Heyden, op 31 maart 1580 door de Magistraat van Zutphen aangesteld tot administrateur van de Schuylenburg. Achteraf is mij gebleken, dat de redactie niet meer vasthield aan de afkomst uit Nijmegen, maar dat deze vermelding bij vergissing in het hoofdje was blijven staan. Tot dusver het Nederlands Adelsboek. Sedert verscheidene jaren berust het archief van het Huis Baak als bruikleen op het Rijksarchief in Gelderland. Hoewel daarin verschillende afschriften voorkomen van de z.g. afstammingsbewijzen, vond ik daarin niet de notariële acte van 1677, doch wel ongewaarmerkte afschriften, w.o. ook van De Launay. De oorspronkelijke acte van 1677 bleek nog te berusten onder baron van der Heyden van Doornenburg, die mij er inzage van gaf. Aangezien het vermelden van de naam van De Lanauy tot voorzichtigheid maande, ging ik eerst op zoek naar een notaris Foerdt te Venlo. Deze functionaris bleek inderdaad te hebben bestaan, maar heette T. Oordt: protocollen van hem waren echter niet bewaard gebleven. De Launay kon nu uitgeschakeld worden, en slechts de geloofwaardigheid van de Venlose notaris, die in 1677 verklaarde de originele acte van 1580 2) gezien te hebben, kon in het geding komen. Het leek me niet waarschijnlijk, dat contrôle te Wismar mogelijk zou zijn (de stad ligt in de Oost-zône), zodat ik eerst wilde trachten op een andere wijze de afstamming na te gaan." Het nadenken over mijn toekomst betreft ook mijn 'comeback' op de arbeidsmarkt in dit nieuwe jaar. Ik doe dit aan de hand van het boekje van Peter. Het is een uitstekend referentiekader. Gisteren heb ik de film 'Tomorrow Never Dies' gezien. Dat kwam me wel allemaal zeer bekend voor. 007 had echter betere middelen tot zijn beschikking dan 001. Ook zijn fysieke conditie leek mij beter alsmede zijn behendigheid in het sturen van een straaljager. Wat hij met zijn motor deed heb ik ook in Spanje met mijn Mazda 'Rocinante' achter de rug in 1992. Ik was nu vooral wederom gecharmeerd door 'Miss Moneypenny'. Ze lijkt ook wel iets op jou. Vooral op het gebied van rationaliseren. Dat is een zeer goede eigenschap wanneer je uitsluitend met strategieën bezig bent. Peter heb ik vandaag onderstaande brief doen toekomen: Gele Kaarsen. De belangrijkste afspraak is met de rechtbank. De mooie woorden van een gladde prater zijn de woorden van Peter Ottenhoff. Het is een goed verhaal, maar bevat nog enkele feitelijke onjuistheden. Zo heeft zijn bureau never en te nooit een claim van 1 miljoen gehad. Het betrof 'slechts' Hfl. 175.000,-. Daarvoor stond ik persoonlijk garant voor een bedrag van Hfl. 300.000,-. Eigenlijk staat hij dus nog wel bij mij in het krijt, in feite. Dit is ook te vinden in mijn CASE STUDY DE ZAAK N.I.E.T.S B.V. Ik kan mij die zaak niet meer helemaal zo goed herinneren, omdat ik hem in mei 1993 bij de Nijmeegse politie heb ingeleverd om de criminelen van mijn lijf te houden. Er staat wel een goed artikel in de Telegraaf over Professor Smalhout met de titel "Alleen Koningin kan voor OMMEKEER zorgen!" Professor Smalhout kan het weten, want hij woont in Bosch en Duin. Daar heb ik ook nog het een en ander meegemaakt met iemand die in de Zaak NIETS B.V. voorkomt als JR Vlekkenwater. Professor Smalhout - die mij persoonlijk zeer goed kent - heeft niet helemaal gelijk met zijn artikel. Er zijn nog wel mensen die hun nek uitsteken voor normen en waarden. Jij en ik bijvoorbeeld. Uiteraard is de Koningin de enige die daar persoonlijk iets van kan zeggen. En Tony Blair natuurlijk. Maar hij krijgt het volgens onze goede vriend Wim Kok nog druk met Europa en hij moet nog erg veel leren. Bovendien moet hij ook tijd kunnen inruimen om mijn brieven te lezen. Regeringsleiders zijn immers erg druk bezet. Ik verwacht echter nog een kamertje van hem op KENSINGTON PALACE. Dat had ik in augustus al van hem verwacht, maar hij had toen behoefte aan vakantie in Italië. De afspraak die je niet mag vergeten in je agenda te noteren is Woensdag 14 januari, 11.00 uur Arrondissementsrechtbank, Maliebaan 34 Utrecht.

Je weet de weg. We zijn samen ooit nog eens in de Emmastraat geweest. Daar is het niet ver vandaan. Ik heb de rechtbank inmiddels al mijn brieven aan jou overgedragen. Ik zie de rechterlijke macht nu ook wel in staat om verder voor een OMMEKEER te zorgen. Ze hebben immers een goede minister, die ik ook heb geadviseerd de afgelopen jaren, maar de rekening nog niet heeft betaald. Er staat ook een leuke advertentie van de Jong Intra Vakanties in de krant: Een 16-daagse busrondreis door Zuid-Afrika vanaf 3311,-. Ik hoop dat Winnie nu echter wel over de brug komt op 14 januari. Dan hoef ik niet meer te wachten op de uitnodiging van Oom Piet. MET HARTELIJKE GROET. JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlage: Fotoreportage Eindfase Operation Fifth Rose

5 JANUARI 1998 HELDERZIENDHEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA