Directie de Baak T.a.v. Drs. E.H. Halbertsma. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Nijmegen, 8 juni 1995. Dear Elisabeth, Ik begin deze brief graag met een passage uit de bevrijdingstoespraak van Hare Majesteit op 5 mei jl.:

"Tegenover de verbondenheid van de periode van wederopbouw staat nu de dreiging van een maatschappij die in ontbinding raakt. Er zijn tekenen die wijzen op een reëel gevaar van afglijden naar een egocentrisch denken en handelen dat de vrijheid van medemensen aantast....Vrijheid mag niet verworden tot onverantwoordelijkheid. Wie verzuimt stelling te nemen laat de kans voorbijgaan het proces te keren.... Zoals volken zich moeten teweerstellen tegen tirannie van buitenaf, zo geldt voor ieder mens dat echte vrijheid pas mogelijk is na innerlijke bevrijding. Dan komt er ruimte voor verdraagzaamheid, voor toenadering tussen andersdenkenden en tussen vroegere vijanden; dan kan een mens zich vrijvoelen omdat zijn kracht vanuit het hart komt. Bij die innerlijke bevrijding kunnen wij nieuwe inspiratie vinden in de oude woorden, in de opdracht van onze geschiedenis: De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt."

Mijn brief aan jullie d.d. 3 mei jl., waar door een schoonheidsfoutje de datum 27 januari op terecht is gekomen, heb ik ook aan Hare Majesteit verzonden. Haar reactie hierop heb ik jullie op 4 juni jl. doorgefaxt. Ik denk dat ik met Hare Majesteit behoorlijk op dezelfde golflengte zit. Ook voel ik enige verwantschap met haar, vgl. haar bijgevoegde foto bij haar kersttoespraak met de foto die ik in het kader van mijn familieonderzoek heb laten maken in het Slot Engelenburg bij Brummen dat van 1791 tot 1827 eigendom was van successievelijk Theodorus Anthonius, Anna Joanna Maria Teresia en Reyniera Maria van der Heyden en model heeft gestaan voor Paleis Het Loo. De Familie. Bijgevoegde brief van de Heimatverein Heiden maakt melding van de 'Edlen Herren von Heyden'. Dit feodale ridder- en richtersgeslacht is in de middeleeuwen door rivaliserende kasteelbewoners uiteengedreven en heeft zich o.a. ook in de Betuwe gevestigd waar een deel van de familie zich vervolgens heeft genoemd naar de plaats waarover zij de heerschappij verkregen. Mijn vermoeden is gerechtvaardigd dat de familie Van Buren ook van dit Heydense geslacht afstamt. De Heydense geschiedschrijvers maken nl. melding van de Dynastie van Heyden. Dit naar aanleiding van het horoscoopbericht "Familieleden willen u helpen". Ik zal trachten de krachten van de Familie Van (der) Heyden te bundelen. Ik doe dit momenteel in de vorm van een dissertatie met als titel de Van der Heijdens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen. Business Proces Redesign, the next step. Van een van die Van der Heijdens beschik ik reeds over autobiografische gegevens, getuige bijgaande brief die ik van de zijde van Koning Juan Carlos ontving.

Ik neem in dit verband graag deel aan de bijeenkomst over Business Proces Redesign aangezien het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux thans wel enige aanpassingen behoeft. Wellicht doe ik bij jou op de Baak weer nieuwe inspiratie op. Het enige probleem waar ik tegenaan loop is de vervuiling van het Nederlands-Spaanse bedrijvenbestand door criminele organisaties. In dit licht haal ik nog even onze afspraken terug van 11 oktober 1991. Jouw belangrijkste advies was toen "Begin bij jezelf. Bouw op niemand anders." Dit advies heb ik opgevolgd. Op 22 april 1992 gaf je mij de volgende adviezen: Eerst produkt helder hebben, dan pas bestuurders kiezen. Doelstellingen per bezoek helder hebben. Verschillende scenario's in kaart brengen, dan kiezen. Keuze voor ontwikkelen, zoek dan een financier. Nederlands Spaanse Kamer van Koophandel is neutraal. Begin met een joint venture. Licenties: als contract Nieuw Elan-CERYSE. Hiermee ben ik hard aan het werk getogen en in ons laatste gesprek op 26 oktober daarna was je ervan overtuigd dat we het jaar daarop allebei een succesvol bedrijf zouden hebben. Die overtuiging heb ik ook nog steeds, maar er is wel een kink in de kabel gekomen. Kennelijk zijn er partijen die mij niet graag op de markt zien verschijnen en die hebben mij het vuur na aan de schenen gelegd. Toen ik mijn ervaringen aan mijn huisarts vertelde concludeerde hij dat ik last had van 'hallucinaties', met alle gevolgen van dien. Op zijn advies heb ik mij toen in het Radboudziekenhuis laten opnemen. Toen het de autoriteiten van het ziekenhuis allengs duidelijk werd dat ik de zaken om mij heen scherp had waargenomen mocht ik verder als boventallige 'patient' nog een tijd van hun gastvrijheid gebruik maken. Ik heb de rekening naar het Ministerie van Justitie laten sturen. Na tal van oprolacties van criminele organisaties in Nederland is het nu weer wat rustiger om mij heen geworden. Oorzaak bestandsvervuiling Nederlands-Spaans bedrijfsleven. Oorzaak van alle ellende is het Nederlandse gedoogbeleid, dat in de afgelopen 30 jaar talloze criminelen naar ons land heeft gezogen waardoor de veiligheid van de Nederlandse burgers door de Nederlandse overheid ernstig in gevaar is gebracht. Ik heb deze problematiek o.a. aangekaart bij onze burgemeester Ed d'Hondt, die tevens voorzitter is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verantwoordelijk voor de coördinatie bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de Oostnederlandse grensgemeenten. Eindelijk is er vandaag voor het eerst een burgemeester zo moedig geweest om in de Telegraaf te verklaren dat Nederland ten onder gaat door het softdrugbeleid (burgemeester H.C. Kleemans van Kampen). Instituto Cervantes Benelux, the next step. De hele problematiek heeft de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux wel enigszins vertraagd. Binnen mijn beleid heb ik wel primair gekozen voor de belangenbehartiging van Nederlandstalige hispanisten en heb de Stichting Cervantes Benelux ter beschikking staan als parasol-organisatie voor alle Nederlandstalige hispanisten in Nederland en België. Ten tijde van "de maand van de waarheid", april 1993, heeft Bob van Aalst, die ik via jouw contact Senior Management Advies heb leren kennen, zich uit het bestuur teruggetrokken. Wij hebben echter wel regelmatig op privé-basis contact gehouden. Ik heb van Bob en zijn vrouw Marlène veel steun ondervonden in een tijd dat ik aan uitputtingsverschijnselen leed. Penningmeester André Veltman, van de ABN-AMRO, heeft ook enige tijd zijn functie neergelegd. Ik vind dat de tijd nu is gekomen om naar operationalisering van de Stichting te gaan toewerken. Hiertoe heb ik behoefte aan: 1. kapitaal; 2. nieuwe bestuursleden. Ik vind het van belang dat de Staat der Nederlanden de Stichting op de eerste plaats een vermogensinjectie toedient teneinde een bijdrage te leveren aan mijn ideële doelstelling alle hispanisten voor onbepaalde tijd aan het werk en de verbetering van de historische relatie tussen Nederland en Spanje. Ook de burgemeester van Nijmegen heb ik om financiële steun verzocht. Op dit moment heb ik enkele mensen uit Nederland, België en Spanje (het Spaanse Instituto Cervantes) verzocht in een nieuw rompbestuur zitting te gaan nemen. Dit verhaal is de basis voor mijn deelname aan de bijeenkomst op 5 juli a.s. Aangezien ik met de trein moet komen blijf ik graag op de Baak overnachten. Ik heb van Henk begrepen dat er nu voordelige arrangementen zijn en ik moet goed op de kleintjes passen. Ik stel het op prijs als je hier even schriftelijk op kunt reageren. Gezien jouw betrokkenheid bij de ontwikkeling van mijn bedrijf vind ik het belangrijk jou te blijven informeren. Jij en ik hebben een historische missie, die niet los van elkaar gezien kan worden. Hartelijke groet. P.S. Met Tjitse Breuker heb ik sinds eind december geen contact meer. Het enige wat ik van hem weet is dat hij mijn correspondentie met hem aan de Hoofdofficier van Justitie heeft overgedragen en dat is naar mijn idee de enig juiste plaats. Bijlagen: brief van Juan Luis Vassallo, secretaris-generaal van Koning Juan Carlos de Borbón y Borbón; brief van de Heimatverein van Heyden; foto van Koningin Beatrix; foto van J.L. van der Heijden op de Engelenburg.

9 JANUARI 1996 FAMILIEGESCHIEDENIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA